przewiń do góry

Koordynacja projektu pn. „Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka” 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na realizację zadania Koordynacja projektu pn.: „Droga do zmian - integracja społeczna i zawodowa w Gminie Sucha Beskidzka” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


1. Przedmiot zamówienia:
Koordynacja projektu, w szczególności:
•    Koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych przez zespół projektu.
•    Opracowywanie sprawozdań z realizacji projektu:
- kontrola realizacji zadań, wprowadzanie ewentualnych korekt,
- diagnozowanie problematycznych sytuacji mogących zagrozić osiąganiu celów projektu,
- nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji w zakresie rozliczania Projektu (wnioski o płatność),
- zapewnianie niezbędnych zasobów dla sprawnego przebiegu projektu – czuwanie nad terminowością i adekwatnością działań podejmowanych w ramach projektu,
- opracowanie podziału zadań i obowiązków adekwatnych do kompetencji i zasobów personelu, służących osiąganiu celów projektu
- właściwa organizacja pracy pracowników działu – członków zespołu projektowego,
•    Prezentacja wyników badań na konferencjach, spotkaniach, itp.
•    Sporządzanie okresowych sprawozdań w zakresie realizowanych zadań.
•    Prowadzenie korespondencji w zakresie przypisanych zadań.
•   Współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Pośredniczącą II stopnia oraz innymi podmiotami biorącymi udział w realizacji projektu.
•    Zakup usług i towarów zgodnie z zasadami udzielania zamówień publicznych.
2. Termin realizacji: od podpisania umowy do 31.12.2016r
3. Ilość przewidywanych godzin:  20 godzin miesięcznie.
4. Doświadczenie wykonawcy:  doświadczenie w  realizacji  co najmniej 1 projektu finansowanego  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  na stanowisku koordynatora lub specjalisty ds. rozliczeń - weryfikacja na podstawie oświadczenia wykonawcy stanowiącego załącznik do oferty
5. Potencjał wykonawcy - wykonawca  oświadcza, iż przedmiot usługi wykona osobiście lub dysponuje personelem niezbędnym do wykonania  usługi opisanej w przedmiocie zamówienia- weryfikacja na podstawie CV osób wymienionych w ofercie – załącznik do oferty.
6. Kryterium wyboru wykonawcy: cena 100%
Ofertę wraz z załącznikami  należy złożyć  na adres e-mail:  mopssucha@poczta.onet.onet.pl  lub osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, do dnia 03 marca 2016 roku do godz. 12.
W przypadku złożenia oferty po terminie, niekompletnej, lub niepodpisanej przez Wykonawcę oferta podlega odrzuceniu.

 

ZAŁĄCZNIK:

Formularz oferty

 

 

                                                                                                          KIEROWNIK
                                                                             MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
                                                                                                W SUCHEJ BESKIDZKIEJ
                                                                                                 (-) mgr Renata Chudziak

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję