przewiń do góry

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”


ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego tj. świadczenie usług związanych z zarządzaniem, koordynacją, kontrolą i nadzorem nad wykonywaniem robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, w tym również ewentualnych robót dodatkowych.
Realizacja zadania jest dofinansowana ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. W związku z tym przedmiot zamówienia obejmuje również współpracę z Zamawiającym w zakresie wypełniania obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur Programu oraz współpracę ze służbami Zamawiającego przy prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.
Zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej” wykonywane będzie na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a Wykonawcą Robót, zwanej dalej „Kontraktem”. Przewidywany termin zakończenia realizacji ww. zadania:  16.08.2016 r.
Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczące inwestycji są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/157948/Modernizacja_infrastruktury_lekkoatletycznej_kompleksu_sportowego_Babia_Gora_w_Suchej_Beskidzkiej.html
Zamawiający powierzy Inspektorowi zarządzanie, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu w celu wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonym w Kontrakcie terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy Robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót oraz w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Zamawiający udostępni Inspektorowi następujące dokumenty:
a) umowę o roboty budowlane,
b) niezbędne dokumenty przetargowe z postępowania na wybór Wykonawcy Robót (m.in.: SIWZ, odpowiedzi na pytania wykonawców, itp.),
c) ofertę Wykonawcy Robót,
d) inne będące w posiadaniu Zamawiającego dokumenty składające się na Kontrakt oraz poinformuje o umowach cywilno-prawnych i znanych mu wymaganiach prawnych i administracyjnych mających wpływ na realizację umowy,
e) umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do:
a)    przed rozpoczęciem robót budowlanych wynikających z Kontraktu:
- zapoznania się z dokumentacją dotyczącą inwestycji – wniesienia ewentualnych uwag i wniosków,
- przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu porównania stanu istniejącego z projektowanym,
- zidentyfikowania ryzyk i potencjalnych problemów, które mogą wystąpić podczas realizacji zadania inwestycyjnego i zaproponowanie sposobu rozwiązania tych problemów,

b)    etap budowy:
- obecności na terenie budowy przynajmniej 2 razy w tygodniu przez okres trwania realizacji zadania inwestycyjnego,
- sprawowania nadzoru inwestorskiego przez osoby uprawnione, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i warunkami zapisanymi w decyzjach administracyjnych,
- reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z zadaniem inwestycyjnym oraz ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim,
- uczestnictwa w przekazaniu Wykonawcy Robót terenu budowy,
- kontrolowania w sposób ciągły jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską, bieżące archiwizowanie wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów jakości itp.
- odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów,
- kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,
-  udzielania Wykonawcy Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących Kontraktu,
- organizowania oraz przewodniczenia ewentualnym Radom Budowy dotyczącym postępu robót, w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający, Nadzór Autorski oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywanie ich Zamawiającemu w terminie 7 dni,
- monitorowania postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowaniu i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,
- kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów,
- nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
- zatwierdzania Rysunków sporządzanych przez Wykonawcę Robót po uprzednim uzyskaniu opinii Nadzoru Autorskiego,
- bieżącej weryfikacji „Rysunków powykonawczych” sporządzanych przez Wykonawcę Robót,
- nadzorowania i weryfikacji obmiaru robót wykonywanych przez Wykonawcę Robót,
- dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,
- sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy Robót o wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych,
- poświadczania usunięcia wad przez Wykonawcę Robót,
- przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek robót, dla których nie przewidziano cen jednostkowych w Kontrakcie,
- przygotowania do odbioru końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót,
- poświadczenia terminu zakończenia robót,
- dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych przez Wykonawcę Robót po zakończeniu robót,
- powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy,
- prowadzenia bieżącej kontroli Kontraktu i aktualizowania szacunku końcowej wartości Kontraktu,
- sprawdzenia ostatecznej kwoty umownej należnej Wykonawcy Robót,
- załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Kontraktu, w uzgodnieniu z Zamawiającym.

c) etap po zakończeniu budowy:
- weryfikacji kompletności „Dokumentacji odbiorowej” przygotowanej przez Wykonawcę Robót i uczestnictwa w odbiorze końcowym robót,
- dokonania odbioru wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych podczas odbioru końcowego,
- współpracy przy przygotowania dla potrzeb Zamawiającego danych potrzebnych do sporządzenia dokumentów PT, OT itp.
- współpracy przy rozliczeniu rzeczowym i finansowym Kontraktu, sporządzenia Raportu końcowego i wszelkich wymaganych sprawozdań,
- współpracy przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wykonanego obiektu,
- uczestnictwa w przeglądach w okresie gwarancji i rękojmi (60 miesięcy od daty obioru końcowego robót), egzekwowanie obowiązków gwarancyjnych Wykonawcy Robót. Zamawiający powiadomi Inżyniera kontraktu o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu.

Wymagania dot. realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek realizować wszystkie inne polecenia i zarządzenia Zamawiającego, nie wymienione w niniejszym opisie, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji i rozliczenia Kontraktu oraz będą służyły zabezpieczeniu interesów Zamawiającego,
b) w przypadku wydłużenia okresu realizacji robót budowlanych ponad okres wskazany w umowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowiązuje się świadczyć usługi stanowiące przedmiot zamówienia do czasu faktycznego zakończenia robót oraz rozliczenia końcowego Kontraktu - nie będzie również wnosił roszczeń wobec Zamawiającego o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu,
c) raport końcowy zawierający m.in. informacje dot. zrealizowanych robót, ich prawidłowości, wartości inwestycji i terminowości oraz uwagi Inspektora należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu i rozliczeniu robót budowlanych,
d) na każdym etapie realizacji inwestycji Zamawiający może wezwać Inspektora do niezwłocznego sporządzenia i przedłożenia raportu dot. realizacji inwestycji.

Personel Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do zapewnienia pełnej (wszystkie branże) obsługi inwestycji w zakresie objętym przedmiotem zamówienia przez osoby posiadające niezbędne wykształcenie, uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz doświadczenie.
   
Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:
Wynagrodzenie, które zostanie określone w umowie, będzie obejmowało wszystkie koszty związane z realizacją prac objętych przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.
Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po zakończeniu realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia. Płatność zostanie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT (lub rachunku). Podstawą wystawienia faktury VAT (lub rachunku) jest podpisany przez strony protokół odbioru końcowego usług objętych przedmiotem zamówienia.

Opis sposobu przygotowania oferty, termin i miejsce złożenia oferty
Oferta musi zawierać co najmniej następujące informacje:
- dane Wykonawcy (nazwa firmy, imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail),
- cenę ofertową brutto za realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym ogłoszeniu,
- datę sporządzenia oferty.

Ofertę, podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, należy przesłać pocztą elektroniczną (skan dokumentów) na adres zamowienia@sucha-beskidzka.pl lub dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.02.2016 r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Złożenie oferty w przedmiotowym postępowaniu jest różnoznaczne z zaakceptowaniem warunków realizacji zamówienia przedstawionych w niniejszym zapytaniu.

Ocena ofert, Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
cena ofertowa brutto – 100%.

Informacje dodatkowe
Dodatkowych informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać w Referacie Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, tel.: 33 8749541, faks: 33 8749532, e-mail: inwestycje@sucha-beskidzka.pl

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

 

                                                                                                Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                Stanisław Lichosyt

 

 


 

Sucha Beskidzka 25.02.2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Działając w imieniu Zamawiającego – Gminy Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej kompleksu sportowego Babia Góra w Suchej Beskidzkiej”, wybrana została oferta złożona przez firmę:


Organizacja, Zarządzanie, Nadzór Budowlany
Roman Madej
ul. Brodzka 1B
34-130 Kalwaria ZebrzydowskaCena wybranej oferty: 16 500,00 zł (brutto). W przedmiotowym postępowaniu złożono 10 ofert. Z postępowania odrzucono jedną ofertę – wykonawca nie odpowiedział na wezwanie  do złożenia wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny (5 550,00 zł). Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie warunkami postępowania kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację przedmiotu zamówienia.
Postępowanie było prowadzone zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
 

 

 

                                                                                                      Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

                                                                                                                       Stanisław Lichosyt

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję