Przejdź do stopki

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Treść

Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego

 

Gdzie załatwić:
Urząd Stanu Cywilnego w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19 (parter, pokój 9,10)
(0 - 33) 874 - 95 - 19

 

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30
Kasa Urzędu:
poniedziałek - piątek 7.30-15.00
ostatni roboczy dzień miesiąca 7.30-14.30
 

 

Uwaga!

Od 1 marca 2015 roku rejestr stanu cywilnego jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. Z uwagi na fakt, iż aplikacja informatyczna nadal jest modyfikowana, w czasie obsługi Klientów mogą wystąpić utrudnienia.

 

Dokumenty od wnioskodawcy 

Wydawanie odpisów skróconych, zupełnych i odpisów skróconych wielojęzycznych aktów stanu cywilnego dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) wniosek

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny,

c) dokument tożsamości strony:

• dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

a) wniosek

b) dokument tożsamości strony:

• dowód osobisty lub paszport

c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) wniosek

b) dokument tożsamości pełnomocnika:

• dowód osobisty lub paszport

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) wniosek

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

a) odpisu skróconego i odpisu skróconego wielojęzycznego - 22,00 zł,

b) odpisu zupełnego - 33,00 zł,

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta nr 67812800050018788620000010 lub w kasie urzędu

5. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia.

Forma załatwienia

1. Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (skrócony, zupełny lub skrócony odpis wielojęzyczny).

2. Decyzja o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego.

Termin załatwienia

1. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Suchej Beskidzkiej) wydanie odpisu następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie odpisu następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna

1. Art. 45, art. 125 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 33, art. 35, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

4. Art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1114)

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

8. Konwencja Nr 16 dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

 

Podanie o odpis