Przejdź do stopki

Zgon - Rejestracja

Treść

Rejestracja zgonów

Gdzie załatwić:
Urząd Stanu Cywilnego w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19 (parter, pokój 9,10)
(0 - 33) 874 - 95 - 19

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30

Informacje wstępne

1. Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od daty sporządzenia karty zgonu.

2. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenia dokonuje się w ciągu 24 godzin od zgonu.

3. Odpis skrócony aktu zgonu jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej zgon.

4. Zgłoszenie zgonu zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

Uwaga

W przypadku niedostępności rejestru stanu cywilnego, urząd zamieszcza w przedłożonej przez Klienta karcie zgonu adnotację o zgłoszeniu zgonu, co umożliwi pochowanie osoby zmarłej.

Akt zgonu zostanie sporządzony (na podstawie karty zgonu oraz protokołu zgłoszenia zgonu) niezwłocznie po przywróceniu sprawności aplikacji, a osobie zgłaszającej zgon zostaną wydane z urzędu 2 odpisy skrócone aktu zgonu.

Dokumenty od wnioskodawcy 

1. Karta zgonu stwierdzająca zgon wydana przez lekarza.

2. Dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku cudzoziemca).

3. Książeczka wojskowa osoby zmarłej.

4. Dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon:

• dowód osobisty lub paszport

5. Pełnomocnictwo – w przypadku rejestracji zgonu przez pełnomocnika.

Opłaty

1. Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.

- W kasie urzędu lub na konto nr 67812800050018788620000010

 

Forma załatwienia

1. Sporządzenie aktu zgonu.

2. Odmowa sporządzenia aktu zgonu.

Termin załatwienia

1. Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 16-17, 22-23, 47, 92-95 ustawy z dnia 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r. poz. 212)

3. § 10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r.

w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).

4. art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2015r., poz.783).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

9. Art. 10-11 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz.687 ze zm.)

10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2015r. poz.388).