Przejdź do stopki

Urodzenia rejestracja

Treść

Rejestracja urodzeń

Gdzie załatwić:
Urząd Stanu Cywilnego w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 19 (parter, pokój 9,10)
(0 - 33) 874 - 95 - 19

Godziny przyjęć:
poniedziałek - środa 7.30-15.30
czwartek 9.00-17.00
piątek 7.30-15.30

Wymagane dokumenty:

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka:

• dowód osobisty lub paszport

2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Forma załatwienia:

1.Sporządzenie aktu urodzenia.

2. Odmowa sporządzenia aktu urodzenia.


Opłaty:

1. Rejestracja urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.

2. Opłata skarbowa od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) - 17,00 zł.
- W kasie urzędu lub na konto nr 67812800050018788620000010

Termin załatwienia:

1. Niezwłocznie.

2. Do miesiąca, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odmowa sporządzenia aktu następuje w formie decyzji, od której służy odwołanie do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

 

 

Podstawa prawna

1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj.: Dz. U. z 2015 r. poz. 583 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj: Dz. U. z 2015 r. poz. 783).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

9. Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2015r. poz.388 ).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2012 r. poz. 74 ze zm.).