przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe,
  4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
  6. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa  w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260), w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach o których mowa w art. 2 oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych,
  7. znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej (m.in. ustaw o samorządzie gminnym, o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, Kodeks Postępowania administracyjnego),
  8. umiejętność i doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
  9. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych oraz praktycznego stosowania przepisów,
  10.  umiejętność analizy dokumentów sporządzania pism urzędowych poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
  11.  samodzielność, dokładność,  zaangażowanie w pracę, sumienność i rzetelność,
  12.  umiejętność planowania,  zarządzania pracą oraz czasem, dobra organizacja pracy,
  13.  kreatywność, inicjatywa, komunikatywność, wnikliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, wysoka kultura osobista,
  14.  nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. umiejętność pracy pod presją czasu,
  2. znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office (Word, Excel), podstawowych urządzeń biurowych.
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku m. in.:
  1. stały nadzór nad organizacją pracy Urzędu, przestrzeganiem porządku i dyscypliny pracy,
  2. koordynacja działań poszczególnych referatów w zakresie realizacji bieżących zadań wynikających z obowiązujących aktów normatywnych i poleceń Burmistrza,
  3. opracowywanie projektów statutów, regulaminów, instrukcji, zarządzeń, okólników z zakresu    
  4. organizacji działania Urzędu oraz ich aktualizacji, a także projektów statutów jednostek organizacyjnych i ich aktualizacji, opracowywanie projektów organizacji referatów z podziałem na stanowiska pracy i opisem stanowisk urzędniczych w uzgodnieniu z kierownikami referatów,
  5. opracowywanie w uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi pracowników, zakresów czynności na poszczególne stanowiska pracy oraz zakresów czynności dla kierowników referatów, samodzielnych stanowisk pracowniczych i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.,
  6. przedkładanie Burmistrzowi propozycji usprawnienia pracy w Urzędzie, wdrażanie nowoczesnych metod i technik pracy, dbanie o wizerunek Urzędu, a w szczególności o kompetentną i kulturalną obsługę klienta,
  7. prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów i referendów,
  8. zapewnienie prawidłowego pod względem formalno-prawnym i terminowości  przygotowania uchwał i innych materiałów na posiedzenia komisji , sesji Rady Miasta oraz uczestniczenie posiedzeniach,
  9. organizacja i przeprowadzanie naborów kandydatów na stanowiska urzędnicze, organizacja służby przygotowawczej,
  10.  nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawnych przez pracowników Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz Instrukcji Kancelaryjnej w zakresie prawidłowego, terminowego i rzetelnego załatwiania spraw.
  11.  koordynacja i nadzór nad prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej, strony www,
  12.  realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej,
  13.  nadzór i odpowiedzialność za sprawne i prawidłowe funkcjonowanie elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzanie dokumentacją,
  14.  współpraca z organami kontroli zewnętrznej, kompletowanie całość dokumentacji z przeprowadzanych kontroli zewnętrznych, nadzorowanie terminowego wykonywania zaleceń pokontrolnych oraz udzielanie odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
  15.  nadzór i odpowiedzialność za przestrzeganie przez pracowników samorządowych tajemnicy państwowej i służbowej,
  16.  udział w procedurach zarządzania kryzysowego oraz koordynacja i nadzór nad zadaniami obronnymi i obrony cywilnej,
  17.  prowadzenie rejestru skarg i wniosków, nadzorowanie i monitorowanie sposobu załatwiania indywidualnych spraw klientów , w tym skarg i wniosków.
  18.  realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  19.  koordynacja i nadzór nad składaniem oświadczeń majątkowych zobowiązanych do tego radnych, pracowników urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy. Odpowiedzialność za terminowość i przekazywanie oświadczeń do właściwych urzędów,
  20.  udzielanie informacji publicznej w sprawach dotyczących zakresu działania organów gminy,
  21.  dbałość o należyty wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia, podejmowanie czynności związanych z zabezpieczeniem majątku przed włamaniem, kradzieżą, pożarem itp.
  22.  Prowadzenie spraw dotyczących, ochrony danych osobowych znajdujących się w zbiorach gminnych w tym w zakresie RODO,
  23.  Koordynacja i nadzór nad sprawozdawczością do GUS
  24.  nadzór nad właściwym realizowaniem  obsługi prawnej Urzędu,
  25.  zapewnienie utrzymania  wysokiego standardu usług  świadczonych przez Urząd,
  26.  inspirowanie, wdrażanie i nadzorowanie zmian organizacyjnych w Urzędzie,
  27.  promocja miasta,
  28.  prowadzenie rejestru  przepisów gminnych oraz prawa miejscowego,
  29.  współpraca z mediami i przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania przedstawicieli prasy i portali internetowych  oraz przygotowywanie projektów oświadczeń i stanowiska gminy w sprawach dotyczących samorządu lokalnego,
  30.  pełnienie funkcji Kierownika Urzędu w razie nieobecności Burmistrza,
  31.  wykonywanie innych  czynności wynikających z polecenia lub upoważnienia Burmistrza.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka ).
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną.
  Praca wymagająca odporności na stres.
  Stanowisko decyzyjne.
   
 6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%
   
 7. Wymagane dokumenty:
  1. list motywacyjny na stanowisko Sekretarza Gminy – własnoręcznie podpisany,
  2. życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego – własnoręcznie podpisany,
  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje.
  4. kserokopie świadectw pracy lub poświadczenie zatrudnienia potwierdzające wymagany staż pracy,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  8. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  9. do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji ( druk do pobrania ze strony  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta)
   RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

Kserokopie złożonych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:

„Dotyczy oferty pacy na stanowisko Sekretarza Gminy”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 30 grudnia 2019 r. do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną, lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję