przewiń do góry

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania


Na podstawie art. 9o ust. 6 i 6a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2023.602) – dalej: utk oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) – dalej: Kpa,


WOJEWODA MAŁOPOLSKI


zawiadamia, że 26 kwietnia 2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne (znak: WI-IV.747.2.9.2023), w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Rozbudowa wraz z przebudową Infrastruktury kolejowej w ciągu linii kolejowej nr 97 oraz linii kolejowej nr 98 w ramach zadania Inwestycyjnego "Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania nr 1 pn.: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka" realizowane w ramach zadania: "Prace na liniach kolejowych nr 97, 98, 99 na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka - Chabówka - Zakopane". Zgodnie z wykazem odcinków.
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 97:
od km 46,856 do km 46,878;
Wykaz odcinków dla linii kolejowej nr 98:
od km 1,515 do km 1,530; od km 1,855 do km 1,923; od km 6,892 do km 6,907; od km 8,505 do km 8,527; od km 9,870 do km 9,910; od km 17,346 do km 17,435; od km 18,917 do km 18,954; od km 19,495 do km 19,501; od km 19,748 do km 19,755; od km 24,080 do km 24,100; od km 25,245 do km 25,251; od km 28,039 do km 28,149; od km 28,347 do km 28,359; od km 28,530 do km 28,551, na wniosek1 inwestora: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., (ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa), działającego przez pełnomocnika Pana Mateusza Wanata.
Inwestycją objęte są niżej wymienione nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim, oznaczone w ewidencji gruntów:

w powiecie suskim
jedn. ewid. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Sucha Beskidzka:
8751, 8504/3, 9873, 10390,
jedn. ewid. Maków Podhalański, w obrębie 0001 Maków Podhalański:
4738/1,
jedn. ewid. Gm. Sucha Beskidzka, w obrębie 0001 Białka:
40/15, 4615/1, 877/9, 876/8, 4593/5, 4593/6, 4543/40,
jedn. ewid. Gm. Jordanów, w obrębie 0003 Osielec:
9848, 9847, 4477,
jedn. ewid. Gm. Bystra Sidzina, w obrębie 0001 Bystra Podhalańska:
4209/215, 3917/20, 3793/8, 5197/12,
jedn. ewid. Jordanów, w obrębie 0001 Jordanów:
5543, 5652, 5567,
w powiecie nowotarskim:
jedn. ewid. Raba Wyżna, w obrębie 0008 Skawa:
2297/11, 2522/16, 2522/15, 2522/14, 2295/5, 2295/4, 2073/3, 2030/10, 2030/15, 2030/19.

Zgodnie z art. 49 Kpa – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą na każdym etapie postępowania, zapoznać się z materiałem dowodowym oraz dokumentacją przedłożoną przez inwestora w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.747.2.9.2023.
Kontakt z organem zapewniony jest:
1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka, faksem - 12 422 72 08;
2. pocztą tradycyjną - uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3. osobiście wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-456).


Na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, opublikowano mapy z przebiegiem inwestycji. Są one dostępne w menu podmiotowym w zakładce: Urząd Wojewódzki/Wydziały/Infrastruktury/Repozytorium plików/ nazwa inwestycji.

POUCZENIA

Informuje się, że zgodnie z przepisami utk:
Wojewoda zawiadamia o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej:
1) wnioskodawcę – na adres wskazany we wniosku;
2) właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem – na adres określony w katastrze nieruchomości (którego funkcję pełni ewidencja gruntów i budynków) ze skutkiem doręczenia;
3) pozostałe strony, w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na lokalizację linii kolejowej, na stronach internetowych tych urzędów, a także w prasie lokalnej.
W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie
decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub braku w katastrze nieruchomości danych pozwalających na ustalenie danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości albo w sytuacji, gdy właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku, zawiadomienie właściciela lub użytkownika wieczystego o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej.

Z dniem doręczenia niniejszego zawiadomienia:
1) nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji linii kolejowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (przepisu tego nie stosuje się do gruntów wnoszonych przez PKP S.A. w formie wkładu niepieniężnego do PLK S.A. na podst. ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP). Czynność prawna dokonana z naruszeniem ww. wymogu jest nieważna;
2) w odniesieniu do nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania takiej decyzji, nie wydaje się decyzji o pozwoleniu na budowę dla innych inwestycji, a toczące się postępowania w tych sprawach podlegają zawieszeniu z mocy prawa do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji liniikolejowej (chyba że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej);
3) w przypadku zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych wszczęcie postępowania
w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zobowiązuje właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia (chyba, że postępowanie dotyczy inwestycji celu publicznego, których przygotowanie i realizacja następuje za zgodą podmiotu, na wniosek którego wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej).

W przypadku, gdy po doręczeniu niniejszego zawiadomienia nastąpi:
1) zbycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości nie będącej własnością Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego objętej wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
2) przeniesienie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości objętej wnioskiem, o którym mowa w pkt 1, wskutek innego zdarzenia prawnego,
- nabywca, a w przypadku, o którym mowa w pkt 1, nabywca i zbywca, są zobowiązani do zgłoszenia właściwemu wojewodzie danych nowego właściciela lub użytkownika wieczystego w terminie 7 dni od dnia zbycia.
Niedokonanie ww. zgłoszenia i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Natomiast zgodnie z przepisami Kpa informuje się w szczególności, że:
1) Strona może działać przez pełnomocnika (art. 32 Kpa).
2) Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa).
3) Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa).
4) Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).
5) Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela - temu przedstawicielowi (art.40 § 1 Kpa).
6) Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika (art. 40 § 2 Kpa).
7) Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego(art. 40 § 4 Kpa).
8) W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń, przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 40 § 5 Kpa).
9) W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu (art. 41 § 1 Kpa).
10) W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 Kpa).

Obwieszczenie podlega publikacji (art. 9o ust. 6 i 6a utk):
- w prasie lokalnej,
- na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim, Urzędu Gminy Bystra-Sidzina, Urzędu Miasta Jordanowa, Urzędu Gminy Jordanów, Urzędu Gminy Raba Wyżna

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję