przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXVI a XXVII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 26 lutego 2021 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł      - 50.669.559,63 zł
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł      - 49.500.389,63 zł
    
 2. Gmina Sucha Beskidzka zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie - użytecznych. W okresie od 15 lutego do 31 sierpnia 2021 roku aktywizacją objętych zostanie 10 osób bezrobotnych, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo będą wykonywać prace porządkowe na terenie miasta i w gminnych budynkach użyteczności publicznej. Porozumienie w sprawie prac społecznie użytecznych może zostać przedłużone do 31 grudnia 2021 r. Koszty ich organizacji w skali roku wyniosą 35.322,00 zł i są finansowane z dwóch źródeł: kwotę 21.193,20 zł, tj. 60 % kosztów, pokrywa Powiatowy Urząd Pracy - pozostałe 40 %, tj. 14.128,80 zł, stanowią środki własne gminy. Realizatorem porozumienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 3. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie Projektowo Wykonawczej MIKIEL Piotr Mikołajek z Suchej Beskidzkiej wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego górnego odcinka ul. Zasypnica. W ramach zadania zaprojektowana zostanie sieć energetyczna wraz z punktami oświetleniowymi typu LED na odcinku o długości ok 600 mb. Koszty prac projektowych wynoszą 9.963 zł brutto i zgodnie z zawartą umową powinny zostać zrealizowane do 30 września 2021 r.
   
 4. Firma BENER z Gdańska zakończyła montaż z dostawą mebli  do nowo wybudowanego obiektu Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej, które stanowią kompleksowe wyposażenie budynku. Zamówienie obejmowało dostawę stołów, krzeseł, biurek, szaf, foteli, sof  oraz niestandardowego wyposażenia biblioteki z regałami i innymi elementami według indywidualnego projektu. Meble wykonane zostały z materiałów spełniających wysokie normy bezpieczeństwa pożarowego. Koszt dostawy zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyniósł 639 489,30 zł brutto.
   
 5. Sztuczne mrożenie lodowiska „Biały Orlik" zostało zakończone w dniu 28 lutego 2021 r. Jednocześnie zamknięty został dziesiąty już sezon jego eksploatacji, stwarzający alternatywę aktywnego spędzania czasu. W okresie od 1 grudnia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. odnotowano łącznie około 6 tysięcy wejść na lodowisko. Ponadto w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, w ramach organizacji zajęć wychowania fizycznego  z lodowiska korzystały dzieci z suskich szkół. Łączne przychody ze sprzedaży biletów oraz wypożyczalni łyżew wyniosły 43.216 zł brutto, natomiast  koszty bieżącego funkcjonowania lodowiska zamknęły się kwotą 66.922,21 zł brutto. Wpływ na wynik finansowy miało  wprowadzenie obostrzeń sanitarnych, w związku z pandemią i  ogłoszenie tzw. kwarantanny narodowej, która spowodowała zamknięcie lodowiska od dnia 28 grudnia 2020 r. do 12 lutego 2021 r. Tegoroczny sezon na suskim lodowisku trwał zaledwie 42 dni.
   
 6. Zarządzeniem z  dnia 15 marca br.  Burmistrz Miasta przyznał nagrodę pieniężną I stopnia za osiągnięte, wysokie wyniki sportowe mieszkance Suchej Beskidzkiej, zawodniczce Stowarzyszenia – Klub Sportowy Lady Fitness - wicemistrzyni Polski i Europy w gimnastyce i fitness. Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom, trenerom i działaczom zamieszkałym w Suchej Beskidzkiej lub reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu miasta. Kwota przyznanej nagrody wynosi 2.000 zł brutto. Pokaz swoich umiejętności akrobatycznych utalentowana mieszkanka naszego miasta zaprezentowała podczas otwarcia Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej.
   
 7. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 15 marca br. umowę na bieżące utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Umowa obejmuje wykonywanie napraw  i konserwacji urządzeń zabawowych oraz pozostałego wyposażenia placów zabaw w okresie od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r. Całkowity koszt zleconych robót stanowi kwotę 6.000,00 zł brutto.
   
 8. W dniu 18 marca 2021 r. została zainaugurowana działalność Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera. Z uwagi na pandemię uroczystość otwarcia odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym i z ograniczoną liczbą osób. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Pani Dorota Niedziela poseł na Sejm RP, przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i miejskiego, instytucji, zakładów pracy oraz osoby związane z kulturą, sztuką i filmem. Po symbolicznym przecięciu wstęgi, obiekt został poświęcony przez proboszcza suskiej parafii ks. dr Wiesława Popielarczyka. Program uroczystości został tak skonstruowany aby uczestnicy mogli zapoznać się ze wszystkimi możliwościami jakie oferuje nowoczesne Centrum Kultury, w tym biblioteka i sala widowiskowo – kinowa.  Podczas ceremonii otwarcia swoją premierę miała wydana przez Gminę Sucha Beskidzka publikacja  pt. „Billy Wilder – Pół Żartem, pół serio” autorstwa Pana Edwarda Sochackiego, co stało się okazją do przybliżenia postaci słynnego reżysera i jego związków z naszym miastem. W wystąpieniach zaproszonych gości były liczne słowa uznania  skierowane do Burmistrza i Rady Miasta  oraz gratulacje pięknego i nowoczesnego obiektu, który będzie znakomicie służył mieszkańcom Suchej Beskidzkiej oraz regionu. Na zakończenie uroczystości wspaniały koncert wykonała orkiestra nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej.
   
 9. W sobotę 20 marca br. na terenie całego kraju wprowadzono ponownie kwarantannę narodową. Zgodnie z wdrożonymi regulacjami została ograniczona działalność m.in. obiektów sportowych, w tym krytej pływalni oraz organizacja nauki w najmłodszych klasach Szkół Podstawowych i zajęć przedszkolnych. Nie mogą być czynne również instytucje kultury (kina, teatry, muzea). Udostępnione mieszkańcom przy rygorze sanitarnym Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w przeddzień wprowadzenia kwarantanny narodowej cieszyło się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Biblioteka pobiła wszelkie rekordy dziennych odwiedzin i wypożyczeń, a do kina na jeden dzień sprzedanych zostało ponad 500 biletów. Wszystko wskazuje na to, że po powrocie do normalności mieszkańcy będą licznie korzystać z oferty Centrum Kultury i Filmu.   
   
 10. W dniu 24 marca br. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich z siedzibą w Suchej Beskidzkiej. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdanie z działalności  za rok 2020 i udzielone zostało absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Walne Zebranie zatwierdziło również plan działania i plan finansowy na rok 2021 oraz dokonało wyboru rzecznika prasowego stowarzyszenia, którym został delegat miasta Sucha Beskidzka pan Krystian Krzeszowiak.
   
 11. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej uzyskała certyfikat i została wyznaczona do szczepień pacjentów. W okresie od dnia 26 stycznia br. do dnia 30 marca 2021 r. zostało zaszczepionych 620 osób w wieku 70+  (w tym 180 osób drugą dawką). W miesiącu kwietniu przewiduje się zaszczepić kolejnych 530 osób , w tym również z młodszej grupy wiekowej. Ponadto w ramach zadania zleconego, Gmina Sucha Beskidzka realizuje bezpłatny transport osób do punktów szczepień. Z tej formy wsparcia mogą skorzystać mieszkańcy Suchej Beskidzkiej, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie R lub N albo odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, a także wszyscy powyżej 70. roku życia, którzy nie mają możliwości samodzielnego dotarcia do punktu szczepień. Do 30 marca 2021 r. z tej  formy transportu skorzystało 7 uprawnionych osób.
   
 12. Zamówienie publiczne na świadczenie przez Krytą Pływalnię usług sportowych i rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej w okresie od 1 marca do 17 grudnia 2021 r. prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia obejmuje korzystanie z obiektów pływalni od poniedziałku do piątku przez uprawnionych mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Zamówienie jest związane z realizowanymi przez Gminę Sucha Beskidzka programami pn. „Pływanie  dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”. Szacunkowa wartość zawartej 1 marca br. umowy wynosi 179 916 zł brutto. W okresie od 1 marca br. do 19 marca 2021 r. z suskiego basenu w ramach realizacji ww. Programów skorzystało łącznie 969 osób (166 seniorów i 803 dzieci wraz z opiekunem) na łączna kwotę 9.819,00 zł. Od 20 marca br. Kryta Pływalnia jest zamknięta dla indywidualnych klientów, zajęcia na niej w formie treningów mają jedynie zawodnicy zrzeszeni w UKS Jasień Sucha Beskidzka.
   
 13. W dniu 25 marca 2021 r. Gmina Sucha Beskidzka otrzymała dofinansowanie w kwocie 4.785.000,00 zł na inwestycje związane z infrastrukturą turystyczną. Jest to maksymalna kwota, o jaką nasze miasto mogło się ubiegać z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - planu wsparcia gmin górskich. Wniosek Gminy Sucha Beskidzka z dnia 11 lutego br. obejmował dalszą modernizację i renowację zamku, wykonanie pokrycia dachowego w muzeum etnograficznym „Domek Ogrodnika", renowację  z odbudową elementów przyzamkowej oranżerii wraz z jej adaptacją na cele turystyczne, oraz budowę przyzamkowego parkingu. Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, dofinansowanie dla Gmin objętych programem mogło wynieść maksymalnie do 40% średniorocznej wartości wydatków inwestycyjnych poniesionych w latach 2016-2020.
   
 14. Zarządzeniem z dnia 26 marca 2021 r. Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz informację o stanie mienia. Sprawozdanie zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów za 2020 rok w wysokości 64.239.838,51 zł oraz wydatków i rozchodów na kwotę  63.645.950,75 zł. Szczegółowo opisana została realizacja zadań inwestycyjnych, których wartość wyniosła 20.766.986,20 zł oraz realizacja programów i projektów w oparciu o środki zagraniczne. Dodatkowymi załącznikami są sprawozdania zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz Miejskiej Przychodni Zdrowia. Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespół Zamiejscowy w Oświęcimiu w celu zaopiniowania.
   
 15. Burmistrz Miasta złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich kapliczki znajdującej się przy ul. Armii Krajowej A. Zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez firmę MDC Reno Konserwacja Dzieł Sztuki z Alwerni całkowity koszt  renowacji obiektu może wynieść 44.295,06 zł brutto. Zakres prac obejmować będzie odrestaurowanie rzeźby, remont postumentu oraz odnowienie baldachimu. Maksymalna kwota dotacji, jaką można pozyskać na realizację tego zadania wynosi 25.000 zł. Rozstrzygnięcie konkursu oraz informacja o ostatecznej wysokości przyznanych środków nastąpi w maju br. 
   
 16. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił ogólnopolski konkurs pn. „Zabytek Zadbany”. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Do udziału mogły zostać zgłoszone zabytki, które wpisane są do rejestru zabytków, wszelkie roboty  były wykonane zgodnie z pozwoleniem udzielonym przez organ ochrony zabytków, a prace zrealizowane w latach 2016-2020. W ramach konkursu przyznawane są trzy wyróżnienia specjalne i nagrody w sześciu kategoriach. W związku z przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi i budowlanymi zamku suskiego w latach 2017-2018, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zgłosił go do udziału w tegorocznej edycji. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić w miesiącu maju 2021 r.
   
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach realizacji projektu „Nowe horyzonty”, przeprowadził indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów nowo zrekrutowanych uczestników projektu, a także wyłonił wykonawców form wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej. Zrealizowane zostanie 100 godzin doradztwa zawodowego i 150 godzin w zakresie pośrednictwa pracy. Specjalistów w tym zakresie zapewni „INNOVASPAL” Przedsiębiorstwo Społeczne Ośrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie. Z wykonawcą zawarte zostały umowy na łączną kwotę 14.750,00 zł.
  Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i adresowany do mieszkańców miasta zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, chorych przewlekle, korzystających z pomocy żywnościowej. Łączny koszt realizacji projektu w latach 2019 – 2021 wynosi  970,178.10 zł. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdyż aktualnie trwa jeszcze rekrutacja uzupełniająca.
   
 18. W okresie od dnia 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski przeprowadzany będzie Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. W związku z tym Burmistrz Miasta, pełniący jednocześnie funkcję Gminnego Komisarza Spisowego, przeprowadził nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą realizować prace na terenie miasta. 10 kandydatów przeszło szkolenie on-line zakończone egzaminem. Z czterema osobami, które uzyskały najlepszy wynik, Wojewódzki Urząd Statystyczny w Krakowie zawrze umowy zlecenia na wykonanie prac spisowych. Rachmistrzom  przekazane zostaną urządzenia mobilne, na których rejestrowane będą dane zebrane od respondentów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi udział w spisie jest obowiązkowy. Można wziąć w nim udział poprzez: tzw. samospis internetowy, odpowiadając samodzielnie na pytania poprzez aplikację, infolinię lub przy pomocy rachmistrza spisowego. Dla mieszkańców Suchej Beskidzkiej, którzy nie mają możliwości dokonania samospisu  (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), w Urzędzie Miasta udostępnione zostanie  pomieszczenie i komputer, a także udzielona będzie niezbędna pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji.
   
 19. W ramach realizacji przyjętych przez gminę Sucha Beskidzka programów dofinansowania wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne, w okresie od stycznia do marca 2021 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł 5 umów z mieszkańcami, na łączną kwotę 52 790,00 zł. Dofinansowanie udzielane jest ze środków własnych Gminy oraz dotacji pozyskanych z funduszy europejskich. Warto przypomnieć, że nabór chętnych do dofinansowania wymiany starych pieców ze środków własnych gminy prowadzony jest w sposób ciągły. Natomiast mieszkańcy o najniższych dochodach mogą w dalszym ciągu skorzystać z realizowanego przez gminę Sucha Beskidzka programu termomodernizacyjnego STOP SMOG, gdzie wartość dofinansowania może wynieść nawet ponad 50.000 złotych.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję