Przejdź do stopki

Trwa nabór do Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej

Treść

Do 31 maja trwa nabór do Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej, która jest jedyną tego typu placówką w powiecie suskim i stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców w zakresie kształcenia muzycznego, nie tylko z Suchej Beskidzkiej, ale również okolicznych gmin. Jest prowadzona przez samorząd miasta, a nauka w niej jest bezpłatna.

Szkoła prowadzi nabór do klas: fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli, gitary, akordeonu, perkusji, fletu, klarnetu, saksofonu, trąbki, puzonu i organów.

Do klasy pierwszej może zostać przyjęty kandydat, który w bieżącym roku kalendarzowym kończy co najmniej:

 • 7 lat
 • 6 lat, jeśli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 albo
  posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Tok kształcenia w szkole odbywa się w dwóch cyklach:
6 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 6 – 10 lat
4 – letni cykl nauczania, do którego przyjmowani są kandydaci w wieku 8 – 16 lat

Decyzję o wyborze cyklu dla kandydatów w wieku 8-10 lat podejmuje komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu badania przydatności.

Kandydaci przyjmowani są do szkoły na podstawie badania przydatności, polegającego na sprawdzeniu:

 • słuchu wysokościowego i harmonicznego
 • poprawności intonacji
 • pamięci muzycznej
 • poczucia rytmu i tempa
 • sprawności manualnej

Formuła przesłuchania przewiduje prezentację piosenki a cappella, w związku z tym wszyscy kandydaci proszeni są o przygotowanie utworu, który chcieliby zaprezentować.

LINK do materiału z przykładowymi ćwiczeniami dla kandydatów: https://photos.app.goo.gl/t2UXkgjoDA5sBXJj6
Uwaga! Podczas egzaminu nie są dozwolone prezentacje na instrumentach muzycznych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły zobowiązani są złożyć:

 • Kwestionariusz osobowy
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia (art. 142 pkt. 1 Ustawy Prawo Oświatowe)

Podania przyjmowane są w terminie do 31 maja 2024 r. i mogą być składane:

 • osobiście (podania w formie papierowej) w godzinach pracy sekretariatu – w budynku szkoły
 • drogą mailową (podania w formie skanu lub wyraźnego zdjęcia) – podania wysyłamy na adres mailowy szkoły : sekretariat@smsuchabeskidzka.pl (sekretariat potwierdza otrzymanie wiadomości droga mailową)

W przypadku składania podania drogą mailową konieczne będzie dostarczenie jego oryginału wraz z zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej I stopnia w dniu badania przydatności kandydatów. Z racji utrudnień w dostępie do podstawowej opieki lekarskiej dopuszczamy możliwość składania podań w wersji papierowej także bez zaświadczenia lekarskiego, które należy dostarczyć w dniu badania przydatności kandydatów.

Sekretariat będzie kontaktował się z rodzicami/opiekunami kandydata telefonicznie w celu wyznaczenia terminu badania przydatności.
Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły,
nr tel.: 33 873 33 05