Przejdź do stopki

Upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej informuje, że z dniem 30.04.2024 r. upływa termin składania wniosków o dodatek osłonowy, który ma na celu zapewnienie wsparcia dla grupy polskich gospodarstw domowych, w tym gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów energii oraz w pokryciu powiązanych z nimi rosnących cen żywności. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.

Wypłata dodatków osłonowych zostanie zrealizowana jednorazowo, w terminie do 30 czerwca 2024 roku.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2.100 zł (gospodarstwo domowe jednoosobowe tworzy osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca)
 2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1.500 zł na osobę (gospodarstwo domowe wieloosobowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące
  i gospodarujące).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten przyznawany jest nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku jest pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych wynosi 20 zł.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

Podstawowa wysokość dodatku osłonowego:

 1. 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 486,2 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 657,8 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Podwyższona wysokość dodatku osłonowego:

 1. 286 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 2. 429 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 3. 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 4. 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. 

WAŻNE!

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Suchej Beskidzkiej w pokoju nr 13.