Przejdź do stopki

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

Treść

W okresie pomiędzy LX, a LXI sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka (od 28 lutego do 26 marca 2024 r.) najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia  29 lutego i 15 marca 2024 r. r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2024 r. i w planie finansowym budżetu polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  - Plan dochodów po zmianie wyniósł - 66 193 582,35 zł.
  - Plan wydatków po zmianie wyniósł - 66 736 896,08 zł.
   
 2. Sztuczne mrożenie lodowiska „Biały Orlik" zostało zakończone w dniu 29 lutego 2024 r. Jednocześnie zamknięty został trzynasty sezon jego eksploatacji, stwarzający alternatywę aktywnego spędzania czasu. W okresie od 6 grudnia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. odnotowano ponad 7 000 tysięcy wejść na lodowisko. Łączne przychody ze sprzedaży biletów oraz wypożyczalni łyżew wyniosły 91 520 zł brutto, natomiast  koszty bieżącego funkcjonowania lodowiska zamknęły się kwotą 121 720 zł brutto. W  tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym i latach poprzednich, w ramach organizacji zajęć wychowania fizycznego z lodowiska bezpłatnie korzystały dzieci i młodzież z suskich szkół.
   
 3. Realizując obowiązki wynikające z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, Burmistrz Miasta Zarządzeniem z dnia 28 lutego 2024 r. powołał Zespół do przygotowania i przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym w terminie do dnia 4 marca br. można było dokonać zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnych. Komitety Wyborcze zgłosiły 29 kandydatów na radnych do Rady Miasta Sucha Beskidzka w 15 okręgach wyborczych.  W dniu 14 marca br. upłynął termin zgłaszania Gminnym Komisjom Wyborczym kandydatów na Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast.  W Gminie Sucha Beskidzka zgłoszony został jeden kandydat na Burmistrza Miasta.
   
 4. W dniu 5 marca br. w restauracji Tequila w Kukowie odbyła się Gala podsumowująca plebiscyt „Sportowiec Roku 2023” w Powiecie Suskim, podczas której zostały wręczone nagrody sportowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka dla siedmiu sportowców z terenu naszego miasta, nominowanych przez organizatora plebiscytu, którym był portal Sucha24.pl. Celem plebiscytu jest wyróżnienie i uhonorowanie zawodników oraz działaczy, którzy szczególnie przyczynili się do promocji sportu w Powiecie Suskim oraz wyłonienie najpopularniejszego sportowca i działacza.  Warto podkreślić, że tytuł najlepszego sportowca Powiatu Suskiego w roku 2023 otrzymała mieszkanka Suchej Beskidzkiej zawodniczka  UKS „Jasień” -  Ewa Wrona.
   
 5. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka dniu 5 marca 2024 r. zawarł umowę z firmą Ekosystem Krzysztof Żurek z Suchej Beskidzkiej na wykonanie remontu mostu zlokalizowanego na potoku Błądzonka w ciągu ul. Leśnej w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe i wykonanie nowych przyczółków mostu oraz czyszczenie i malowanie  stalowych barierek. Roboty zostały wykonane w miesiącu marcu, a ich koszt wyniósł 94 237,14 zł brutto.
   
 6. W dniu 5 marca 2024 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z Firmą Handlowo-Usługową "VANGA" Artur Gromala z Grajowa na wykonanie przebudowy chodników, w tym podjazdu dla niepełnosprawnych do miejskiej toalety przy drodze wewnętrznej dojazdowej do parkingu na działce ewid. nr 9874/4 oraz za Domem Katolickim w rynku od strony torów kolejowych. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe ziemne, wykonanie nowej nawierzchni z płyt granitowych oraz montaż balustrady przy pochylni do toalety.  Roboty zostały wykonane w miesiącu marcu, a ich koszt wyniósł 142 223,33 zł brutto.
 7. Na parkingu przy Rynku zamontowany zostanie nowy parkomat, który zastąpi funkcjonujące w tym miejscu od 2013 roku do rozpoczęcia rewitalizacji urządzenie. Korzystający z ww. parkingu będą mieli możliwość uiszczenia opłaty parkingowej nie tylko gotówką, ale również kartą zbliżeniową. Koszt urządzenia wraz z dostawą i montażem, którego na zlecenie Burmistrza Miasta wykona firma "DEJW" z Limanowej wynosi 34 939,08 zł brutto. Obsługą parkomatu oraz egzekwowaniem opłat zajmować się będzie Straż Miejska.
   
 8. W siedzibie OSP Sucha Beskidzka - Błądzonka, w dniu 7 marca br. przeprowadzone zostały eliminacje miejskie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 22 uczniów, a uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy każdej z kategorii uzyskali awans do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Podczas eliminacji powiatowych, które odbyły się 20 marca 2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, uczeń Szkoły Podstawowej nr 2 zajął 3 miejsce, w kategorii - klasy I do IV.
   
 9. Zamówienie publiczne na remont ul. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej prowadzone było w trybie podstawowym bez negocjacji. Do upływu wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 13 marca br. wpłynęło 6 ofert. Cena najtańszej oferty wynosiła 435 241,65 zł, a najdroższej 561 629,32 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 19 marca br. została wybrana oferta złożona przez Zakład Wykonawstwa Geomel Piotr Merak z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi 435 241,65 zł. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta w dniu 26 marca br. Zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia zakres robót obejmuje miejscowe wzmocnienie podbudowy drogi, wymianę nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku o długości 410 mb, regulację studni i krat kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych oraz przełożenie nawierzchni chodnika z kostki brukowej. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamówienie jest dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 239 382 zł (tj. 55% wartości zadania).
   
 10. Burmistrz Miasta zawarł w dniu 13 marca br. umowę na bieżące utrzymanie placów zabaw zlokalizowanych na terenie Suchej Beskidzkiej. Umowa obejmuje wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń zabawowych oraz pozostałego wyposażenia placów zabaw w okresie od dnia 15 marca 2024 r. do dnia 15 listopada 2024 r. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 7 200,00 zł brutto.
   
 11. Wniosek Burmistrza Miasta złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej  w formie dotacji celowej w ramach programu "Małopolskie OSP 2024" został rozpatrzony pozytywnie. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 20.000 zł - na zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka Miasto. Szacunkowa wartość pojazdu strażackiego wyniesie około 250 tys. zł i będą to środki finansowe przekazane w formie dotacji z Gminy Sucha Beskidzka oraz własne jednostki OSP Miasto.
   
 12. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą Glasdon na wykonanie i dostawę kompaktowych koszy ulicznych na odpady „Mini Plaza” w kolorze czarnym. Wykonana ze specjalnych materiałów Durapol zewnętrzna, estetyczna obudowa pojemników zapewnia trwałą ochronę przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, aktami wandalizmu i rozkładem. Zgodnie z umową termin dostawy koszy upływa z dniem 5 kwietnia 2024 roku, a koszty zakupu z transportem wynoszą 9 772,35 zł brutto. Nowe kosze zostaną rozmieszczone na płycie rynku po zakończeniu prac rewitalizacyjnych.
   
 13. Z firmą meblarską Mateusz Surmiak z Świnnej Poręby została zawarta umowa na wykonanie i dostawę 15 stolików z blatami dębowymi z przeznaczeniem do oranżerii w Zespole Zamkowo-Parkowym. Natomiast wykonawcą i dostawcą 30 krzeseł i 9 taboretów barowych z drewna giętego jest firma z Radomska. Zgodnie z zawartymi umowami meble zostaną dostarczone do dnia 10 kwietnia 2024 roku, a łączny koszt wyposażenia stanowić będzie kwotę: 42 734,00 zł brutto.
   
 14. Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta oraz tablicach ogłoszeń. Termin składania ofert upływa w dniu 2  kwietnia 2024 r. Obecnie obowiązki dyrektora przedszkola pełni Pani Izabeli Toczek, której Burmistrz Miasta powierzył tę funkcję na okres 10 miesięcy tj. do dnia 31 sierpnia 2024 r.
   
 15. W dniu 20 marca 2024r. została oficjalnie otwarta Ekopracownia OZE w Szkole Podstawowej nr 2. Pracownia powstała w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Koszt realizacji tego zadania wynosi 76 363,60 zł, z tego 68 668,60 zł , to środki  pozyskane przez Gminę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zgodnie z założeniami projektu, przeprowadzono remont i adaptacja sali lekcyjnej na potrzeby ekopracowni, która została wyposażona w odpowiedni sprzęt i jest przeznaczona do prowadzenia zajęć z geografii, biologii, chemii oraz fizyki dla uczniów klas V - VIII.
   
 16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od początku roku kalendarzowego realizuje obsługę wniosków o wypłatę dodatku osłonowego na rok 2024. Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej do 30 kwietnia 2024 r. Dodatek ten stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1 500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Na dzień 22 marca 2024 r. złożonych zostało 288 wniosków.
   
 17. W dniu 21 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym. Z mocy ustawy Radzie przewodniczy Burmistrz Miasta. Podczas spotkania rozpatrzone i zaopiniowane zostało sprawozdanie merytoryczne i finansowe przychodni za 2023 r. oraz przyjęto plan finansowy na rok 2024. W ocenie Rady Społecznej, Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej realizuje swoje zadania statutowe na dobrym poziomie  i jej kondycja finansowa jest dobra. Sprawozdanie finansowe zostało zaopiniowane bez uwag.
   
 18. Na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta, Gmina Sucha Beskidzka otrzymała dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 57 080,00 zł na realizację zadania pn. „ Modernizacja boiska sportowego Orlik w Suchej Beskidzkiej”, w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS 2024”. Pozyskane środki mają być przeznaczone na odnowienie nawierzchni poliuretanowej oraz wymianę piłkochwytów.
   
 19. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą Architektura Monika Giersz z Woli Radziszowskiej na dostawę roślin ozdobnych i kwiatów oraz obsadzenie i urządzenie zieleni na terenie rewitalizowanej przestrzeni suskiego rynku. Prace ogrodnicze obejmują także usługę korowania oraz założenie fragmentów trawnika. Łączne koszty zleconych prac wynoszą 59.000,00 zł brutto, a termin realizacji umowy upływa z dniem 10 kwietnia 2024 roku.