Przejdź do stopki

Przetarg pisemny ograniczony na najem budynku oranżerii w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej, z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz kręgielni

Treść

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
ogłasza przetarg pisemny ograniczony
na najem budynku oranżerii w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej,
z przeznaczeniem na prowadzenie kawiarni oraz kręgielni

Uzasadnienie przetargu ograniczonego.

Przetarg został ograniczony ze względu na to, iż mogą do niego przystąpić osoby fizyczne     
i podmioty, które złożą w formie pisemnej zobowiązanie, że przez cały czas najmu w budynku prowadzić będą kawiarnię oraz kręgielnię, a w okresie od maja do września dodatkowo ogródek gastronomiczny na tarasie przy oranżerii.

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości: budynek oranżerii na działce ewidencyjnej nr 9421/10 przy ul. Zamkowej 1 w Suchej Beskidzkiej. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej prowadzi księgę wieczystą KW nr KR1B/00071314/3. Zespół Zamkowo-Parkowy w Suchej Beskidzkiej wraz z oranżerią, wpisany jest do rejestru zabytków województwa małopolskiego.

2. Powierzchnia i opis nieruchomości: budynek o łącznej powierzchni użytkowej ok. 290 m2 przystosowany jest do prowadzenia kawiarni i jest wyposażony w kompletną dwutorową kręgielnię. Do budynku przylega taras o powierzchni 130 m2.

3. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania: zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka
z dnia 30 września 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.7315
z dnia 17 października 2019 r. z późniejszymi zmianami) nieruchomość oznaczona jest symbolem: 4UP – tereny usług publicznych.
Budynek przeznaczony jest na prowadzenie działalności usługowej w zakresie gastronomii - kawiarnia oraz rekreacji - kręgielnia. Natomiast taras przed oranżerią służyć będzie
jako ogródek gastronomiczny.

4. Okres najmu: do 5 lat z możliwością przedłużenia.

5. Kryteria wyboru oferty: przy ocenie i wyborze oferty, Komisja przetargowa będzie kierowała się przede wszystkim poniższymi kryteriami:

1/ wysokość zaoferowanego czynszu (waga 35%),

2/ termin rozpoczęcia działalności po zawarciu umowy najmu (waga 20%),

3/ proponowana działalność oraz asortyment (waga 20%),

4/ standardy świadczenia usług oraz asortymentu (waga 25%).

6. Miesięczna cena wywoławcza: czynsz z tytułu najmu budynku: 20,00 zł za 1 m2
+ 23% podatek VAT.

7. Zasady aktualizacji opłat czynszowych: czynsz najmu aktualizowany na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka proporcjonalnie do stawek za najem lokali na cele gastronomiczne.

8. Termin wnoszenia opłat czynszowych: miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca „z góry”.

9. Termin i miejsce zgłoszenia oferty: pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Najem budynku oranżerii w Zespole Zamkowo-Parkowym w Suchej Beskidzkiej” oraz umieszczoną nazwą oferenta, w terminie do dnia 19 lutego 2024 r. do godz. 900 w siedzibie ogłaszającego przetarg, to jest w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sekretariat (I piętro).

10. Oferta powinna zawierać:

1/ imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2/ datę sporządzenia oferty,

3/ oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki
bez zastrzeżeń,

4/ oferowaną cenę najmu, nie niższą niż cena wywoławcza,

5/ oświadczenie, w którym oferent zobowiązuje się, że przez cały czas najmu w budynku prowadzić będzie kawiarnię oraz kręgielnię,

6/ oświadczenie dotyczące terminu rozpoczęcia działalności po zawarciu umowy najmu,

7/ informację dotyczącą zakresu prowadzonej działalności gastronomicznej
oraz asortymentu, wraz z propozycją standardów świadczonych usług gastronomicznych.

11. Otwarcie ofert: odbędzie się w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, sala sesyjna - pokój nr 21 w dniu 19 lutego 2024 r. o godz. 14.00.

12.  Informacje dodatkowe:

  • najemca zobowiązany będzie do wyposażenia i umeblowania wynajmowanego budynku oraz tarasu w sposób określony w projekcie wykonawczym dotyczącym przebudowy obiektu oranżerii, a w szczególności w zakresie wyposażenia, kolorystyki, wystroju wnętrz. Rzut projektu budowlanego stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia o przetargu,
  • wszelkie wydatki poniesione przez najemcę na potrzeby przystosowania wyposażenia budynku do wymogów prowadzonej działalności nie podlegają rozliczeniu,
  • jakakolwiek ingerencja w substancję oranżerii, w tym okładziny ścian budynku, ladę barową, stolarkę okienną i drzwiową jest dopuszczalna tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody wynajmującego,
  • najemca zobowiązany jest do zapewnienia profesjonalnej i fachowej obsługi kawiarni oraz kręgielni,
  • budynek zostanie wyposażony przez właściciela obiektu w egzotyczne rośliny cytrusowe, które podkreślają charakter oranżerii, a najemca odpowiedzialny będzie za utrzymanie roślinności w odpowiednim stanie i kondycji,
  • najemca zobowiązany będzie do regulowania opłat z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (zużycie zimnej i ciepłej wody oraz odprowadzanie ścieków, wywozu nieczystości, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania), a także innych opłat wynikających z przepisów prawnych, w tym podatku od nieruchomości,
  • oferta gastronomiczna powinna być dostosowana do rodzaju przeznaczenia obiektu (kawiarnia). Niedopuszczalne jest podawanie posiłków typu fast food, kebab, itp.

13.  Wyniki przetargu: o wyniku przetargu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie w terminie do trzech dni od daty zamknięcia przetargu.

14. Zastrzeżenie: Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka może zamknąć przetarg bez wybrania oferenta.

15.  Dodatkowych informacji można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, pokój nr 28 lub nr 29 w godzinach od 9.00 do 15.30, tel. (33) 874-95-38 lub (33) 874-95-39.

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późniejszymi zmianami). Pełna treść klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na stronie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka: www.sucha-beskidzka.pl w zakładce „druki do pobrania”, a także dostępna jest w siedzibie Urzędu, pok. nr 28 lub nr 29 (I piętro).

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki

Rzut oranżerii-1.pdf 192.38 KB