Przejdź do stopki

Trwa nabór wniosków do programu "Opieka wytchnieniowa"

Treść

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął nabór do resortowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego – „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest zapewnienie czasowego odciążenia od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnieniem czasu na odpoczynek i regenerację dla 12 osób – członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobą, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Warunkiem dołączenia do Programu jest dostarczenie kompletu dokumentów:

- Karty zgłoszenia do Programu
- Kopii orzeczenia o niepełnosprawności

Dokumenty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, w pokoju nr 13, do dnia 29.02.2024 roku.

Gmina przyznaje usługi opieki wytchnieniowej uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej poinformują telefonicznie o zakwalifikowaniu do Programu.

Ważne!

Uczestnik Programu może wskazać opiekuna wytchnieniowego, z wyłączeniem osób będących członkami rodziny. Za członków rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małzonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma, oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą niepełnosprawną.

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod nr tel.: 33 874-95-56 lub w internecie.

Justyna Kubasiak
Fot. Pixabay