Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA o naborze na stanowisko urzędnicze

Treść

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Miejsce wykonywania pracy:Urząd Miasta Sucha Beskidzka,ul. Mickiewicza 19

34-200 Sucha Beskidzka.

 

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 5. wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,
 6. znajomość i umiejętność stosowania obowiązujących przepisów prawa,
  w szczególności ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gospodarce nieruchomościami, Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne, Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych,samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. umiejętność obsługipodstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane wykształcenie wyższe w zakresie budownictwa, geodezji i kartografii
  lub średnie technik budowlany,
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w administracji samorządowej- co najmniej 3 letni staż pracy
 3. znajomość Pakietu MS Office oraz Geoportalu lub innych programów branżowych,
 4. logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.
 5. umiejętność jasnej i precyzyjnej komunikacji w mowie i piśmie.
 6. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami
 7. umiejętność pracy w zespole

 

 

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie zagadnień w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, m.in.:

 1. prowadzenie działań i procedur sporządzania, przygotowywania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych uchwał związanych z gospodarką przestrzenną miasta Sucha Beskidzka,
 2. wydawanie zaświadczeń wypisów, wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych związanych z gospodarką przestrzenną miasta (w tym rewitalizacja i aglomeracja).
 3. rejestrowanie wniosków o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz składanie informacji w tym zakresie,
 4. prowadzenie rejestru planów miejscowych,
 5. realizacja zadań związanych z opiniowaniem wstępnych projektów podziału nieruchomości,
 6. przygotowanie wniosków o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolne i nieleśne,

 Realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane m.in. :

 1. prowadzenie rejestru wydanych przez Wojewodę oraz starostę Suskiego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń zamiaru realizacji robót budowlanych dla  inwestycji realizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka,
 2. wykonywanie inwentaryzacji budowlanej inwestycji realizowanych przez referat.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Użytkowanie sprzętu biurowego (m.in. komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka )
Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej              
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) zinformacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-maili nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. świadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie zawodowe,
 7. do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania
  ze stronyBiuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd MiastaSucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,

Dokumenty opatrzyć dopiskiem:
„Dotyczy oferty pracy ”.

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 18 grudnia 2023 r. do godz. 15:30,liczy się data wpływu do Urzędu MiastaSucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miastapo wyżej określonym terminie nie będą
  rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu33 874 95 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 2 stycznia 2024 r.