Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiko pracy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Treść

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: Referent w Zespole Dotacji w wymiarze: 2 osoby – 2 etaty. Miejsce wykonywania pracy – Kraków.

 I.

1. Wymagania obligatoryjne:

1.1. Wykształcenie: wyższe ekonomiczne, ochrona środowiska (licencjat, inżynier, magister-inżynier lub magister).
1.2. Obligatoryjne wymagane uprawnienia: nie wymagane.
1.3. Doświadczenie zawodowe: nie wymagane.
1.4. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, rzetelność, dokładność, wysoka kultura osobista, umiejętność pracy pod presją czasu, umiejętność pracy z klientem indywidualnym.
1.5. Wymagane umiejętności zawodowe:
-  znajomość Programu Priorytetowego „Moja Woda”, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o finansach publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi;
- znajomość zasad finansowania zadań ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie;
- umiejętność przygotowywania i redagowania pism urzędowych oraz notatek służbowych, znajomość instrukcji kancelaryjnej i stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt;
- umiejętność obsługi klienta oraz umiejętność sprawnej komunikacji (w tym prowadzenia rozmów telefonicznych).

2. Wymagania fakultatywne – mile widziane:
2.1.
znajomość przepisów związanych z ochroną danych osobowych;
2.2. prawo jazdy kategorii B.

II. Główne obowiązki na stanowisku pracy:
Kompleksowe prowadzenie spraw związanych z obsługą Klientów Indywidualnych poprzez realizację Programu priorytetowego „Moja Woda”, w tym m.in.:
a) ocena wniosków pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
b) prowadzenie rejestrów wniosków i umów,
c) sporządzenie umowy dotacji,
d) weryfikacja wniosków o płatność.
e) sporządzanie dyspozycji przelewu,
f) udzielanie informacji i pomocy w wypełnianiu formularzy wniosków oraz kompletowaniu dokumentów niezbędnych do otrzymania pomocy finansowej.

III. Zgłoszenie następuje poprzez złożenie następujących dokumentów aplikacyjnych:
a) listu motywacyjnego;
b) życiorysu zawodowego (CV);
c) wypełnionego kwestionariusza osobowego kandydata (dostępny na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
d) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie wyższe;
e) kserokopii świadectw pracy (a w przypadku pracy aktualnie wykonywanej -zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia);
f) kserokopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, odbyte kursy i szkolenia;
g) oświadczenie kandydata o niekaralności (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
h) oświadczenie do rekrutacji bieżącej (dostępne na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
i) podpisana przez kandydata klauzula informacyjna dla osób kandydatów do pracy (dostępna na stronie podmiotowej BIP Wojewódzkiego Funduszu);
j) inne dokumenty mogące mieć wpływ na ocenę dokumentacji aplikacyjnej.

IV. Termin złożenia dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie - w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, parter w terminie: do 24.08.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu) lub przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego operatora pocztowego pod warunkiem, że dokumenty wpłyną do siedziby WFOŚiGW do dnia: do 24.08.2023 r. do godziny 15:30 (decyduje data wpływu do siedziby Wojewódzkiego Funduszu).

Koperta musi zawierać adnotację: „Dokumentacja aplikacyjna na wolne stanowisko pracy: KP.111.16.2023, Referent ZD – Kraków – Imię i Nazwisko”.

V. Nabór prowadzony jest zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nr 3-2018 z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zatrudniania pracowników w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nabór obejmuje:
- rozmowę kwalifikacyjną.

 

VI. Wojewódzki Fundusz oferuje:
- wynagrodzenie zasadnicze od 4300,00 zł plus dodatek stażowy;
- możliwość uzyskania premii uznaniowej kwartalnej, nagrody rocznej;
- w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: karta MultiSport, dofinansowanie do wczasów „wczasy pod gruszą”, paczka mikołajowa dla dziecka;
- prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe na życie;
- możliwość pracy zdalnej, pracy hybrydowej;
- możliwość awansu (poziomy, pionowy);
- dostęp do szkoleń.