przewiń do góry

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Miejsce wykonywania pracy: 

Urząd Miasta Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

 

2. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie techniczne

4) znajomość ustaw: Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów prawa z zakresu funduszy strukturalnych,

5) umiejętność czytania map oraz dokumentacji projektowych,

6) znajomość podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych,

 

3. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość topografii miasta, jednostek oraz podmiotów wchodzących w strukturę gminy,

2) umiejętność sporządzania kosztorysów.

 

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku m.in.:

1) Przygotowanie i prowadzenie procesów  inwestycyjnych w gminie.  

2) Egzekwowanie prawidłowości i rzetelności realizacji umów z wykonawcami, w tym gwarancji, rękojmi i odbiorów technicznych oraz wykonywanie przeglądów technicznych przed upływem gwarancji,

3) Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem inwestycji do użytkowania,

4) Realizowanie zadań związanych z budową oraz rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej miasta Sucha Beskidzka,

5) Koordynacja i prowadzenie spraw wynikających z realizacji programu STOP SMOG m.in. w zakresie termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła,

6) Poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych,

7) Sporządzanie wniosków w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na realizację inwestycji /środki z UE, środki krajowe/,

8) Rozliczanie prowadzonych inwestycji, w tym również zakończonych projektów dofinansowanych  ze źródeł zewnętrznych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Użytkowanie sprzętu biurowego (m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka )

Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną


 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej              
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

2) podpisany list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

5) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

6) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

7) do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania ze strony  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

2) pocztą na adres: Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

Dokumenty opatrzyć dopiskiem:

„Dotyczy oferty pracy Nr 1”.

 

Składanie dokumentów:

1) termin składania dokumentów do dnia 5 marca 2021 r. do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1) dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31

2) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 15 marca 2021 r.

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję