przewiń do góry

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Miejsce wykonywania pracy: 

Urząd Miasta Sucha Beskidzka,  ul. Mickiewicza 19 34-200 Sucha Beskidzka.

 

2. Wymagania niezbędne:

1)  obywatelstwo polskie,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie techniczne.

4) znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej, zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych.

5) umiejętność konfiguracji i zarzadzania siecią LAN ,

6) dobra znajomość pakietu Microsoft oraz znajomość systemów operacyjnych WINDOWS, LINUX,

7) umiejętność obsługi  podstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych,

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)  doświadczenie przy obsłudze programów sieciowych.

 

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

    Zadania z zakresu informatyki i komputeryzacji:

1)  utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,

2)  nadzór nad prawidłowym  funkcjonowaniem  systemów informatycznych – programów użytkowych funkcjonujących w Urzędzie oraz strony internetowej,

3)  administrowanie pocztą elektroniczną,

4)  archiwizowanie zasobów informatycznych,

 

Zadania z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych:

1)  monitorowanie ogłoszeń i poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy  unijnych oraz krajowych,

2)  opracowywanie wniosków i  dokumentacji aplikacyjnych do odpowiednich instytucji dotyczących dofinansowywania projektów gminnych,

3)  sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Użytkowanie sprzętu biurowego (m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka )

Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej              
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

6. Wymagane dokumenty:

1)  podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

2)  podpisany list motywacyjny,

3)  kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

5)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

6)  ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

7)  do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania ze strony  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1)  osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

2)  pocztą na adres: Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

Dokumenty opatrzyć dopiskiem:

„Dotyczy oferty pracy ”.

 

Składanie dokumentów:

1)  termin składania dokumentów do dnia 26 lutego 2021 r. do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka,

2)  aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1)  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31

2)  osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 15 marca 2021 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję