przewiń do góry

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.
 

 2. Wymagania niezbędne:

1)    obywatelstwo polskie,

2)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,

3)    wykształcenie wyższe i minimum trzy letnie doświadczenie zawodowe,

4)    umiejętność redagowania artykułów prasowych i newsów

5)    posiadanie doświadczenia redakcyjnego,

6)    doświadczenie w pracy dziennikarza,

7)    znajomość tematyki lokalnej i samorządowej,

8)    umiejętność obsługi komputera oraz swobodnego poruszania się w sieci komputerowej,

9)    samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,

10)  umiejętność dobrej organizacji pracy i efektywnego wykorzystania czasu pracy

11)  komunikatywność, wnikliwość, kreatywność, inicjatywa i dyspozycyjność,

12)  umiejętność wykonywania zdjęć prasowych.

13)  nieposzlakowana opinia,
 

3. Wymagania dodatkowe:

1)  wykształcenie wyższe humanistyczne / preferowane dziennikarskie, polonistyczne /

2)  znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe,

3)  łatwość przekazywania informacji,

4)  umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów,
 

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Redagowanie, wydawanie i dystrybucja miesięcznika samorządowego „Ziemia Suska”, w tym:

a)  wyszukiwanie tematów do wydania miesięcznika,

b)  opracowywanie i redagowanie artykułów prasowych,

c)  wykonywanie zdjęć prasowych,

d)  dokonywanie obróbki tekstu w materiałach nadesłanych do redakcji gazety,

e)  poszukiwanie autorów i nawiązywanie współpracy z nimi,

f)   przygotowywanie materiałów prasowych do składu, archiwizowanie materiałów prasowych,

g)  prowadzenie spraw administracyjno-finansowych związanych z wydawaniem i dystrybucją gazety.

2)  Uczestniczenie w imprezach okolicznościowych, wydarzeniach społeczno- kulturalnych itp. w charakterze dziennikarza-sprawozdawcy.

3)  Odpowiedzialność za kontakty Urzędu Miasta z mediami, współpraca w zakresie realizowanych zadań,

4)  Monitorowanie mediów,

5)  Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem aktualnych informacji na stronę internetową dotyczących wydarzeń z życia miasta.

6)  Koordynowanie informacji przekazywanych do wiadomości publicznej,

7)  Uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli miasta.

8)  Promowanie miasta Sucha Beskidzka

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę.

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie

Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka)

Kontakt z klientami: telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

 

6. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

 

7. Wymagane dokumenty:

1)  podpisany życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,

2)  podpisany list motywacyjny,

3)  oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

4)  oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,

5)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6)  kserokopie świadectw pracy lub poświadczenie zatrudnienia potwierdzające wymagany staż pracy,

7)  ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

8)  do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta)

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1)  osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,

2)  pocztą na adres: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka ul .Mickiewicza 19,

     Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy ”

 

Składanie dokumentów:

1)  termin składania dokumentów do dnia 22 grudnia 2020 r. do godz. 15:30, liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Sucha Beskidzka,

2)  aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1)  dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 874 95 31,

2)  osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 1 stycznia 2021 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję