przewiń do góry

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

BURMISTRZ MIASTA SUCHA BESKIDZKA ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej 34-200 Sucha Beskidzka ul. Zamkowa 1

 1. Wymiar etatu : 1
   
 2. Miejsce wykonywania pracy:
  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka
   
 3. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące warunki:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. nieposzlakowana opinia,
   5. wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu historia sztuki lub jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeum,
   6. co najmniej 5 letni staż pracy w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w sferze kultury,
   7. znajomość przepisów prawnych dotyczących samorządowych instytucji kultury m.in. ustaw : o samorządzie gminnym, organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeów, o finansach publicznych, w szczególności dotyczących zasad gospodarki finansowej w instytucjach kultury, o ochronie zabytków, prawo zamówień publicznych, prawo pracy,
   8. predyspozycje menedżerskie i umiejętność kierowania zespołem,
   9. autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
   10. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
     
 4. Wymagania pożądane:
  1. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum,
  2. umiejętności w zakresie prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością Muzeum oraz wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania, zarządzania i wdrażania projektów kulturalnych z udziałem środków zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej,
    
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:
  1. zarządzanie  całokształtem działalności Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej  zgodnie ze statutem,
  2. nadzór nad obiektami Zespołu Zamkowo-Parkowego,
  3. ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz majątkiem Muzeum ,
  4. przedstawianie właściwym instytucjom i organom założycielskim planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,
  5. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.
  6. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi Muzeum,
  7.  wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum,
  8. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami   w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a w szczególności w zakresie upowszechniania kultury.
    
 6. Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:
  1. pisemne zgłoszenie   do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej,
  2. Curriculum Vitae (CV),
  3. pisemna, autorska koncepcja programowo-organizacyjna funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, z uwzględnieniem możliwości budżetowej instytucji i pozyskiwania środków zewnętrznych,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje,
  5. kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
  6. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo polskie,
  7. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami)),
  10. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  11. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.
  12. Kserokopie dokumentów należy opatrzyć na każdej stronie klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem,
  13. do oferty mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.
    
 7. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs – dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej”, na adres Urząd Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do dnia 13 LISTOPADA 2020 roku godz. 15.30  (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta).
   
 8. Informacje dodatkowe:
  1. do przeprowadzenia postępowania konkursowego Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka powoła Komisje konkursową,
  2. Konkurs zostaje przeprowadzony w dwóch etapach:
   • I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału
   • II etap- rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne – ocena
  3. kwalifikacji zawodowych, wiedzy i predyspozycji kandydatów, złożenie niekompletnych dokumentów lub po terminie stanowi podstawę do odrzucenia oferty z powodu niespełnienia wymogów formalnych konkursu,
  4. o dopuszczeniu do konkursu lub odrzuceniu oferty z powodów formalnych oraz terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu konkursu zainteresowani zostaną poinformowani indywidualnie,
  5. korespondencja z uczestnikami konkursu odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną na adres wskazany przez kandydata w ofercie,
  6. postepowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sucha Beskidzka,
  7. komisja konkursowa powołana do zaopiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora Muzeum Miejskiego uprawniona będzie do ewentualnego żądania uzupełnienia dokumentów lub złożenia przez kandydata wyjaśnień co do treści oferty w trakcie trwania konkursu,
  8. dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zostanie powołany przez Burmistrza Miasta na okres od 3 do 7 lat – zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 194). Przewidywany termin objęcia stanowiska 1 grudnia 2020 roku,
  9. dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno- finansowych działalności Muzeum będą dostępne u Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka tel.  33 874-95-34,
  10. organizator zastrzega  możliwość unieważnienia konkursu,
  11. informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
  12. przewidywane zakończenie procesu postepowania konkursowego w ciągu 14 dni po upływie terminu składania ofert.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję