Przejdź do stopki

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

1. Miejsce wykonywania pracy:Urząd Miasta Sucha Beskidzka,ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe z minimalnym 3 letnim doświadczeniem zawodowym,
 5. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, oraz przepisów prawnych dotyczących funduszy unijnych i krajowych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji,
 6. umiejętność obsługipodstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych,

3. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie zawodowe w przygotowywaniu i rozliczaniu projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych,
 2. umiejętność stosowania i interpretacji obowiązujących przepisów,
 3. łatwość przekazywania informacji,
 4. logiczne myślenie oraz umiejętność analitycznego podejścia do problemów.

 

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. monitorowanie ogłoszeń i wyszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych na realizację projektów gminnych,
 2. opracowywanie wniosków i dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie,
 3. zgłaszanie wniosków do odpowiednich instytucji pośredniczących, monitorowanie, koordynacja, uzupełnianie oraz udział w pracach zespołu wdrażającego,
 4. przygotowywanie dokumentów związanych z refundacją wydatków poniesionych
  w ramach realizowanych projektów,
 5. współpraca z jednostkamiorganizacyjnymi Gminy oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowych- fundusze unijne
  i krajowe, współuczestniczenie w procesach aplikacyjnych,
 6. sprawozdawczość i rozliczanie środków pomocowych. Prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.

 

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
Użytkowanie sprzętu biurowego (m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka )
Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) zinformacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-maili nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 6. świadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 7. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 8. do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania
  ze stronyBiuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd MiastaSucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka,
  ul. Mickiewicza 19,

Dokumenty opatrzyć dopiskiem:
„Dotyczy oferty pracy ”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 22 lutego 2024 r. do godz. 17:00,liczy się data wpływu do Urzędu MiastaSucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miastapo wyżej określonym terminie nie będą
  rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu33 874 95 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

Planowane zatrudnienie od dnia 1 marca 2024 r.