Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA o naborze na stanowisko urzędnicze

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE
Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

1. Miejsce wykonywania pracy:
Urząd Miasta Sucha Beskidzka,ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka.

2. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie techniczne lub wyższe o kierunku informatycznym,
 4. znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie gminnym, przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,
 5. umiejętność konfiguracji i zarzadzania siecią LAN ,
 6. dobra znajomość pakietu Microsoft oraz znajomość systemów operacyjnych WINDOWS, LINUX,
 7. umiejętność obsługipodstawowych programów komputerowych i urządzeń biurowych oraz samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego.

3. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie przy obsłudze programów sieciowych,
 2. staż pracy w administracji samorządowej na stanowiskach związanych z obsługą
  informatyczną.

4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

    Zadania z zakresu informatyki i komputeryzacji:

 1. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
 2. nadzór nad prawidłowymfunkcjonowaniem  systemów informatycznych – programów użytkowych funkcjonujących w Urzędzie oraz strony internetowej,
 3. dbałość o należyty stan techniczny sprzętu i oprogramowania , w tym usuwanie usterek i drobnych awarii ,
 4. administrowanie pocztą elektroniczną,
 5. archiwizowanie zasobów informatycznych,

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Rodzaj umowy: umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu tj. 20 godzin tygodniowo / 4 godziny dziennie
Obsługa komputera 4 godziny dziennie.
Użytkowanie sprzętu biurowego (m.in. drukarka, skaner, kserokopiarka )
Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej              
 i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. podpisany życiorys (CV) zinformacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego doświadczenia zawodowego, zawierający adres korespondencyjny, adres e-maili nr telefonu kontaktowego,
 2. podpisany list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
 5. świadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
 6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, doświadczenie na stanowisku informatyka
 7. do wymaganych dokumentów aplikacyjnych należy dodatkowo dołączyć zgodę
  na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (druk do pobrania
  ze stronyBiuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta).

RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do zatrudnienia w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd MiastaSucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,

Dokumenty opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy ”.

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 22 stycznia 2024 r. do godz. 15:30,liczy się data wpływu do Urzędu MiastaSucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miastapo wyżej określonym terminie nie będą
  rozpatrywane.

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu33 874 95 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 1 lutego 2024 r.