Przejdź do stopki

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania..

Treść

  

TYTUŁ PROJEKTU:

Wypracowanie wspólnych procedur w dziedzinie bezpieczeństwa prowadzących do lepszego wykorzystania wspólnego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego

 

 

OPIS PROJEKTU:

Dogodne położenie miasta Sucha Besk. w beskidzkiej kotlinie, otoczonej zewsząd górskimi wzniesieniami, czyni go niezwykle atrakcyjnym o każdej porze roku. Turystyka jest dziedziną gospodarki, z którą miasto wiąże duże nadzieje rozwoju. Potencjał przyrodniczy i kulturowy stwarzają dogodne możliwości do uprawiania różnych form turystyki, wypoczynku. Obszar Gminy Sucha Besk. jak również Namestovo to tereny górskie o zbliżonych walorach terenowych i klimatycznych, na których dość powszechnie, szczególnie w ostatnich latach, dochodziło do zagrożeń spowodowanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi - niespodziane wezbrania rzek, lokalne powodzie, szkody w środowisku przyrodniczym. Sytuacje te mają również istotny wpływ na bezpieczeństwo ludności, w tym turystów. W przypadku Gminy Sucha Besk. sytuacja ta skomplikuje się jeszcze bardziej, gdyż w sierpniu 2016 roku rozpoczęto zalewania zbiornika wodnego Jezioro Mucharskie (sąsiedztwo z gminą). Zbiornik ten stanowić będzie jedną z większych atrakcji turystycznych w regionie, tym samym będzie źródłem nowych zagrożeń ale i szansą na rozwój turystyki i sportów wodnych. W chwili obecnej na ternie gminy Sucha Besk. oraz gmin ościennych nie funkcjonuje żadna wyspecjalizowana i przygotowana jednostka mogąca interweniować w przypadkach wystąpienia zagrożenia na zbiornikach wodnych i wodach szybko płynących. Nie wypracowano również szczegółowych procedur działania w przypadku zaistnienia sytuacjach kryzysowych. Sytuacja ta świadczy o istniejących barierach stanowiących o bezpieczeństwie, przyszłym rozwoju i atrakcyjności obszaru. Wnioskowany projekt ma likwidować ten problem. Przy współpracy obu partnerów oraz organizacji wspierających, zostaną wypracowane systemowe rozwiązania i wspólne procedury w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Pomysł realizacji przedsięwzięcia narodził się podczas realizacji projektu pn. "Podniesienie skuteczności systemu ratownictwa i ochrony ludności na pograniczu polsko-słowackim". Wnioskowane przedsięwzięcie jest rozszerzeniem współpracy na nowych partnerów i nowe problemy. Dzięki możliwością jakie dają projekty transgraniczne nawiązano współpracę z bliźniaczą słowacką jednostką DHZ w Namestovie. Partner Słowacki posiada ku temu odpowiednie doświadczenie, warunki i wyposażenie. Do realizacji działań zaangażowano IRWGP oraz Zduńskowolskie WOPR. Działania realizowane będą na terenie Słowacji (j. Orawskie) oraz polski (j. Żywieckie, Dunajec) prezentując równocześnie dziedzictwo przyrodnicze obu partnerom. Do działań zostanie zaangażowany sprzęt będący na wyposażeniu obu jednostek, natomiast drobne wyposażenie osobiste oraz nietypowy sprzęt zostanie zakupiony. Efektem realizacji planowanych działań będzie wypracowanie wspólnych procedur, które zostaną utrwalone i upowszechnione w formie materiałów szkoleniowo/edukacyjnych: tablic, broszur. Podsumowaniem całości projektu będzie pokaz współdziałania obu partnerów w sytuacjach pozorowanych na wodzie.

 

 

CELE PROJEKTU:

Celem ogólnym naszego projektu jest stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na pograniczu polsko-słowackim z wykorzystaniem posiadanych zasobów dziedzictwa przyrodniczego.


Na atrakcyjność (charakter) przestrzeni turystycznej mają wpływ jej cztery główne elementy składowe: dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, infrastruktura oraz człowiek. Wnioskowany projekt wpływa przede wszystkim na element przestrzeni jakim jest człowiek, ponieważ to on będzie miał największy wpływ na poziom i sposób wykorzystania posiadanych zasobów przyrodniczych, czy kulturowych. Poczucie bezpieczeństwa, poziom świadomości o zagrożeniach mogą w sposób skuteczny determinować, czy dany obszar będzie atrakcyjny, czy tez nie. Bezpieczeństwo stanowi tym samym o konkurencyjności danego obszaru. Wnioskowany projekt realizuje działania, które zmierzają do podniesienia poziomu bezpieczeństwa poprzez wypracowanie i wdrożenie w życie procedur w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych. Obszar gmin Sucha Beskidzka i Namestovo jest niewątpliwie atrakcyjny ze względu na posiadane dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w powiązaniu z infrastrukturą (która nie jest przedmiotem projektu) oraz gwarantowanym bezpieczeństwem, staje się on atrakcyjnym i konkurencyjnym produktem dla zwiedzających jak również mieszkańców. Proponowane działania projektowe wpływają w sposób bezpośredni na bezpieczeństwo i tym samym tworzą odpowiednie warunki dla rozwoju społeczno-gospodarczego wykorzystując do tego celu posiadane zasoby środowiskowe i przyrodnicze takie jak jeziora, czy rzeki.
Do osiągnięcia celu ogólnego zaplanowano realizację wielu konkretnych działań projektowych, których wykonanie przyczyni się do stworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem posiadanych zasobów dziedzictwa przyrodniczego. W związku z powyższym założono następujące cele szczegółowe, które wpływają na osiągnięcie celu ogólnego:

 1. Wzmocnienie polsko-słowackich kontaktów partnerskich poprzez nawiązanie współpracy na nowej płaszczyźnie i realizacje wspólnych działań. Cel realizowany będzie przez wspólną realizację mikroprojektu i jego działań projektowych po stronie polskiej i słowackiej, skupiających się na działaniach edukacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa, prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych w środowisku przyrodniczym (wspólne spotkania, pokazy, spotkania integracyjne).
   
 2. Stworzenie warunków do realizacji nowych przedsięwzięć oraz kontynuację nawiązanej współpracy z wykorzystaniem posiadanego dziedzictwa przyrodniczego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zawarcie porozumienia o dalszej współpracy oraz zakup wyposażenia, dzięki któremu będzie można realizować
  podobne przedsięwzięcia w latach następnych.
   
 3. Zwiększenie poziomu świadomości społecznej w zakresie zagrożeń środowiskowych. Cel realizowany będzie poprzez wspólne pokazy współdziałania obu partnerów w sytuacjach pozorowanych na wodzie oraz w formie wydania broszury uświadamiającej o zagrożeniach i ich skutkach.
   
 4. Wypracowanie procedur w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych w środowisku naturalnym – akweny wodne. Cel zostanie osiągnięty przez wspólną realizację działań projektowych (wymiana doświadczeń, spotkania szkoleniowe, warsztaty, ćwiczenia) oraz wydanie materiałów szkoleniowych w formie: tablic instruktarzowych, broszury.

OKRES REALIZACJI:

marzec 2017 -  październik 2017

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Wartość całkowita projektu:  33 533,49 € , w tym,

 1. Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoku Regionalnego:  28 503,47 € (85%)
 2. Współfinansowanie z budżetu państwa:  1 676,67 € (5%)
 3. Wkład Gminy Sucha Beskidzka:  3 353,35 € (10%) 

 


Relacje z działań projektowych:

 1. Co potrafi rzeka górska - współdziałanie w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych na wodach górskich, szybko płynących
 2. Woda, jezioro, żywioł - współdziałanie w zakresie prewencji, reagowania i usuwania skutków sytuacji kryzysowych