przewiń do góry

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg

OPERAT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG NA TERENIE MIASTA

SUCHA BESKIDZKA

 

I. ZADANIA AKCJI ZIMOWEJ

Odśnieżanie dróg poprzez usunięcie śniegu z jezdni, chodnika itp. /I, II, III kolejność utrzymania dróg/, a także zapobieganie powstawaniu i likwidacja gołoledzi, w zależności od panujących warunków atmosferycznych poprzez stosowanie materiałów szorstkich /piasek, piasek z solą, grys/ w celu zapewnienia dobrych warunków ruchu.

Dopuszczalne są odstępstwa w przypadku skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych /zamiecie, burze śnieżne itp./

Do zadań prowadzących zimowe utrzymanie dróg należy:

 • przygotowanie materiału i sprzętu do akcji zimowej,
 • odśnieżanie jezdni, placów, chodników, miejsc postojowych itp. na podstawie zawartych umów
  na zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2020/2021,
 • w przypadku wystąpienia gołoledzi posypywanie niebezpiecznych odcinków dróg, podjazdów, zakrętów, przejazdów kolejowych, skrzyżowań itp. materiałem szorstkim oraz wywóz śniegu, błota śnieżnego
  w razie intensywnych opadów śniegu, które powodowałyby zakłócenie w ruchu drogowym,
 • w czasie nadmiernych opadów śniegu wywóz śniegu, błota śnieżnego i lodu.


MIASTO SUCHA BESKIDZKA W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021 BĘDZIE UTRZYMYWANE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

 

PIASKIEM BĘDĄ POSYPYWANE:

chodniki przy:

 • ul. Mickiewicza /od sklepu Żabka do ul. Role/, 
 • ul. Mickiewicza /od Rynku do przejścia dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków/,
 • ul. Makowskiej do granicy z Makowem Podhalańskim,
 • ul. T. Semika,
 • ul. Szpitalnej /od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do ul. 3 Maja oraz od ul. Szpitalnej do budynku Starostwa Powiatowego/,
 • ul. Gospodarczej, do Ośrodka Zdrowia i ul. Szczepkowskiego,
 • ul. B. Wildera,
 • ul. Zamkowej,
 • ul. Handlowej,
 • ul. Spółdzielców,
 • ul. 29 Stycznia,
 • ul. Armii Krajowej,
 • ul. Cmentarnej,
 • ul. Kościelnej,
 • na os. Beskidzkim

ponadto:

 • płyta Rynku + miejsca postojowe obok Karczmy Rzym,
 • ciąg pieszo-jezdny od ul. Płk T. Semika do ul. Z. Karaś, 
 • miejsca postojowe obok Urzędu Miasta oraz przy Orliku, okolice budynku Urzędu Miasta;

chodniki na mostach: ul. Rynek, ul. Przemysłowa, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Beniowskiego,
ul. Makowska,

dojścia do przejść dla pieszych obok: sklepu „Pod Wiązem”, Urzędu Skarbowego, Szkoły Podstawowej  Nr 1, budynku PTTK, Spółdzielni Mieszkaniowej „Beskid”, budynku Poczty Polskiej, PKP, Banku PKO, skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków, Szkoły Podstawowej Nr 2, postoju Taxi - budynku Sądu, skrzyżowania w Rynku, ul. M. Konopnickiej, ul. J. Piłsudskiego, ul. hr. J. Tarnowskiego, ul. Zamkowej, ul. Batalionów Chłopskich,

Ponadto piaskiem posypywane będą:

 • przystanki autobusowe,
 • schody od Szkoły Podstawowej Nr 1 do ul. Armii Krajowej,
 • schody od piekarni „Jacuś” do  placu targowego,
 • wejście na kładkę prowadzącą od os. Garce + kładka,
 • kładka prowadząca na ul. Turystyczną.

GRYSEM BĘDĄ POSYPYWANE:

 • niebezpieczne odcinki dróg tj. podjazdy, zakręty,
 • ul. Z. Karaś,
 • ul. Krótka,
 • ul. M. Konopnickiej,
 • ul. Cmentarna,
 • ul. 29 Stycznia,
 • ul. Nad Stawami,
 • ul. T. Semika,
 • ul. W. Goetla, droga boczna od ul. W. Goetla ( m.in. p. Polak, p. Lalik),
 • ul. Szczepkowskiego,
 • ul. Handlowa,
 • ul. Billy Wildera,
 • ul. Zielona + chodnik,
 • ul. Spółdzielców,
 • ul. Gospodarcza + miejsca postojowe,
 • ul. Beniowskiego,
 • ul. 3 Maja /do skrzyżowania Bogdanówka Borki/,
 • ul. Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B,
 • ul. Źródlana,
 • ul. Pod Modrzewiami,
 • ul. Górska /do skrzyżowania Nowy Świat k. stodoły/,
 • droga boczna od Beniowskiego /do Gazoexu /,
 • drogi wewnętrzne na os. Beskidzkim,
 • droga wzdłuż Miejskiej Przychodni Zdrowia + miejsca postojowe,
 • droga pomiędzy ul. Szpitalną, a budynkiem Starostwa Powiatowego,

PIASKIEM Z SOLĄ BĘDĄ POSYPYWANE:

niebezpieczne odcinki pozostałych dróg.

Do zadań właścicieli i administratorów budynków należy :

 • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości /właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych/
 • zwalczanie gołoledzi na chodnikach wzdłuż nieruchomości przez posypywanie materiałem szorstkim,
 • likwidacja sopli lodowych zwisających z dachów budynków, balkonów itp.

Zgarnianie śniegu, błota pośniegowego winno odbywać się w taki sposób, aby nie utrudniało ruchu pieszego i kołowego. Śniegu nie wolno gromadzić na przejściach, przejazdach oraz studzienkach ściekowych.

Do zadań Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej należy:

 • koordynacja i kontrola prowadzenia zimowego utrzymania na drogach gminnych i  wewnętrznych
  w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka, w sezonie zimowym 2020/2021.

Do zadań Straży Miejskiej i Policji należy:

 • kontrola wykonywania obowiązków należących do właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości, określonych w art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • zgłaszanie na nr telefonu /33/ 874 95 43 lub /33/ 874 95 41 utrudnień w  komunikacji,

w przypadkach szczególnych kierowanie ruchem drogowym, jeśli usuwanie śniegu lub lodu powoduje blokadę ruchu.

​​II. ORGANIZACJA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

1. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 15 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r.czas ten może być rozpoczęty wcześniej lub przedłużony w przypadku wystąpienia opadów śniegu lub gołoledzi/.

2. Drogi gminne i wewnętrzne w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka + chodniki utrzymywane będą przez Zakład Komunalny (zał. Nr 1),

3. Drogi o dużym spadku będące w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka utrzymywane będą  przez osoby fizyczne (zał. Nr 2) na zlecenie Gminy,

4. Schody terenowe, chodniki, przystanki autobusowe utrzymywane będą przez pracowników Grupy Porządkowej Urzędu Miasta (zał. Nr 3).
 

III. KONTROLA ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Kontrolę nad przebiegiem zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka w okresie zimy 2020/2021 sprawują:

 • Sekcja Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej,
 • Straż Miejska w Suchej Beskidzkiej,
 • Pracownicy Referatu Rozwoju Miasta Urzędu Miasta w Suchej Beskidzkiej.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA OBJĘTE ZIMOWYM UTRZYMANIEM PRZEZ ZAKŁAD KOMUNALNY
W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest :

Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, ul. Wadowicka 4, tel. 33 874 25 60, 33 874 20 79 wew. 218

osoby koordynujące: p. Wiesław Orzechowski, tel. 664 784 970, p. Roman Biłka, tel. kom. 608 073 491

 

I KOLEJNOŚĆ

Drogi odśnieżane i posypywane GRYSEM:

 1. ul. Z. Karaś
 2. ul. Krótka
 3. ul. M. Konopnickiej
 4. ul. Cmentarna
 5. ul. 29 Stycznia,
 6. ul. Nad Stawami
 7. ul. T. Semika
 8. ul. W. Goetla + droga boczna od ul. W. Goetla (p. Lalik)
 9. ul. Szczepkowskiego
 10. ul. Handlowa
 11. ul. Billy Wildera
 12. ul. Zielona + chodnik
 13. ul. Spółdzielców
 14. ul. Gospodarcza + miejsca postojowe
 15. ul. Beniowskiego
 16. ul. 3 Maja /do skrzyżowania ul. Panoramicznej/
 17. ul. Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B
 18. ul. Źródlana
 19. ul. Pod Modrzewiami
 20. ul. Górska /do skrzyżowania Nowy Świat – Za Górą k. stodoły/
 21. ul. Beniowskiego /do Gazoexu /
 22. drogi wewnętrzne na os. Beskidzkim
 23. droga wzdłuż Miejskiej Przychodni Zdrowia + miejsca postojowe
 24. ul. T. Nieszczyńskiej
 25. droga pomiędzy ul. Szpitalną, a budynkiem Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej.+ chodnik

Drogi odśnieżane i posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Zakościele
 2. ul. boczna od ul. Karaś do ul. Kościelnej
 3. ul. Nad Skawą
 4. os. Garce
 5. os. Śpiwle
 6. os. Pikieta
 7. ul. Krzeszowiaków + pętla
 8. droga boczna od Spółdzielców /do budynku nr 28 i 29 -  p. Sochacki, p. Chmielarski
 9. droga boczna od ul. Spółdzielców  /k. budynku Caprii do budynku nr 12A - p. Targosz/
 10. droga boczna od ul. 29 Stycznia /wzdłuż nowego cmentarza/
 11. droga boczna od ul. Role /do budynku nr 235C – p. Szary/
 12. miejsca postojowe koło i za budynkiem Biblioteki Suskiej im. dra Michała Żmigrodzkiego
 13. place targowe /przed dniem targowym/
 14. ul. Polna + dwie drogi boczne (ul. Ziołowa, ul. Radosna)
 15. ul. Ogrodowa
 16. ul. Stokowa
 17. droga boczna od ul. Armii Krajowej do os. Chudziakówka
 18. droga boczna od ul. Armii Krajowej do os. Bogdanówka
 19. ul. Sumerówka
 20. Nowy Świat osiedle Semiki od ul. Górskiej do p. Chrząszcz - p. Bałos
 21. Nowy Świat osiedle Chrząszcze /od skrzyżowania z drogą do os. Semiki do budynków
  p. Świtek-Knapczyk-Kobiela-Labus/

Chodniki odśnieżane i posypywane PIASKIEM:

 1. chodnik przy ul. Mickiewicza /od sklepu Żabka do ul. Role/
 2. chodnik przy ul. B. Wildera
 3. chodnik przy ul. Zamkowej
 4. chodnik przy ul. Cmentarnej
 5. chodnik przy ul. Makowskiej do granicy z Makowem Podhalańskim
 6. chodniki na moście ul. Makowska
 7. chodnik przy ul. T. Semika
 8. chodnik przy ul. Szpitalnej /od skrzyżowania z ul. J. Piłsudskiego do ul. 3 Maja/
 9. płyta Rynku + miejsca postojowe k. Karczmy Rzym
 10. skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. Krzeszowiaków
 11. ciąg pieszo-jezdny od ul. Płk T. Semika do ul. Z. Karaś

II KOLEJNOŚĆ

Drogi i place odśnieżane bez posypywania:

 1. droga pomiędzy garażami /plac potartaczny/
 2. drogi boczne od os. Garce /do p. Ziemianka i do p. Pochopnia/
 3. drogi boczne od ul. Przemysłowej /do bud. komunalnego i bud. p. Bodzka/
 4. droga boczna od ul. Ogrodowej /do bud p. Popielarczyk/
 5. drogi boczne od ul. Role:
 •  ul. Poziomkowa
 •  Szklarczyki
 •  ul. Graniczna
 •  Kołaczki
 1. miejsca postojowe ul. Piłsudskiego,
 2. miejsca postojowe ul. Kościelna 
 3. miejsca postojowe przy ul. Zamkowej /obok hotelu Kacper + część parkingu obok zamku/
 4. droga boczna od ul. Zamkowej /ślepa/
 5. postój taxi przy ul. Mickiewicza
 6. miejsca postojowe na ul. Mickiewicza /przy blokach nr 13, 15 i 17/
 7. wjazd i miejsca postojowe w Rynku
 8. droga Dąbie
 9. ul. Spacerowa

REJON ZASYPNICA           

Drogi odśnieżane i  posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Kamienne / od. ul. Zasypnica do granicy Stryszawy/
 2. ul. Magnoliowa
 3. ul. Zaciszna
 4. ul. Listwany
 5. ul. Kubasy
 6. ul. Spokojna
 7. ul. Jędrzejaki /dojazd z jednej strony – droga o nawierzchni asfaltowej do bramy budynku nr 108 - p. Gołuszka/
 8. droga do osiedla Kubasiaki /od końca drogi powiatowej do końca osiedla Kubasiaki/

Drogi odśnieżane – posypywanie w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych:

      - ul. Miodowa

      - ul. Wrzosowa

      - ul. Kwiatowa

Drogi odśnieżane bez posypywania, piasek z solą zgromadzony w pojemnikach do dyspozycji użytkowników dróg:

 1. ul. Jędrzejaki /dojazd z jednej strony – droga o nawierzchni z płyt jomb/
 2. ul. Klonowa
 3. droga boczna do budynku przy ul. Zasypnickiej 24 - p. Sroka
 4. droga boczna do budynku przy ul. Role 152 - p. Hyciek

REJON  BŁĄDZONKA

Drogi odśnieżane i posypywane piaskiem z solą:

 1. ul. Leśna
 2. ul. Stroma
 3. ul. Cicha
 4. ul. Lipowa
 5. ul. Kasztanowa + droga boczna do budynku nr 24 -  p. Żmija
 6. ul. Świerkowa + droga boczna do budynku nr 17 -  p. Gołuszka
 7. ul. Łagodna
 8. ul. Widokowa
 9. ul. Jaworowa
 10. ul. Konfederatów Barskich
 11. ul. Błądzonka /od skrzyżowania z drogą Książki do granicy Stryszawy/
 12. droga boczna od ul. Błądzonka – do budynku nr 148 i 152 – p. Mikołajek, p. Kłapyta
 13. droga do kaplicy na Błądzonce /w soboty/
 14. ul. Batalionów Chłopskich
 15. ul. Akacjowa
 16. ul. A. Starzeńskiego /droga Pacygówka /do budynku nr 123 - p. Kawończyk/
 17. droga boczna od ul. Przemysłowej


Drogi odśnieżane bez posypywania, piasek z solą zgromadzony w pojemnikach do dyspozycji użytkowników dróg:

 1. droga boczna od ul. Łagodnej /do budynku nr 20 - p. Kowalczyk, p. Gąsiorowska/

 

III  KOLEJNOŚĆ

chodniki i  drogi odśnieżanie przy większych opadach śniegu bez posypywania:

 1. droga boczna od ul. Armii Krajowej w kierunku budynku nr 69 - p. Gumułka
 2. dwie drogi boczne  przy ul. Krzeszowiaków /do budynku nr 27 - p. Rzepki i budynku
   nr 22 - p. Mosur/
 3. droga boczna od ul. Zasypnickiej /do budynku nr 22 - p. Bodzek/
 4. droga boczna od ul. Przemysłowej /do budynku p. Kucharskiego/
 5. droga boczna od ul. Batalionów Chłopskich /do budynku nr 16 -  p. Hudziak /
 6. chodnik „Dąbie”
 7. ul. Lawendowa
 8. Salówka
 9. droga boczna od ul. Makowskiej do budynku nr 33
 10. droga boczna od ul. Role nr 1
 11. droga ul. Nad Skawą do budynku nr 18

ZAŁĄCZNIK NR 2

DROGI GMINNE I WEWNĘTRZNE BĘDĄCE W ZARZĄDZIE GMINY SUCHA BESKIDZKA W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

 

REJON I

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest:

 

p. Zygmunt Semik, ul. Podksięże 187, 34 - 200  Sucha Beskidzka tel. 518 396 483

1. drogi odśnieżane i  posypywane piaskiem z solą:

 1. Kasprzycówka
 2. Wąglówka
 3. Starostówka
 4. Beblikówka
 5. ul. Panoramiczna
 6. Zagrody /od ul. Szpitalnej do potoka/
 7. Podksięże /do p. Łaczka – p. Świerkosz/
 8. droga od drogi bocznej od ul. Szpitalnej /do budynku p. Salaburów do ul. Szpitalnej/
 9. droga boczna od ul. 3 Maja /do budynku p. Korczaka/
 10. droga boczna od ul. Szpitalnej /do budynku p. Maciaszków / Palka/
 11. ul. Górska do /do budynku p. Chrząszcz/
 12. ul. Górska drogi boczne:

-Mędralówka

-do p. Wągiel – p. Stokłosa

-do p. Kowaliczków

REJON II

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest:

 

p. Marian Miklusiak , 34-205 Stryszawa 11  tel. 883 931 463

1. Drogi odśnieżane i posypywane :

 • ul. Turystyczna
 • ul. Smolikówka
 • droga boczna od ul. Słonecznej (do budynku p. Struzik)
 • droga boczna od ul. Słonecznej (do budynku p. Wybraniec, p. Lenart )
 • droga boczna od ul. Słonecznej (do budynku p. Steczek)
 • ul. Słoneczna – posypywanie tylko na podjazdach
 • ul. Spacerowa

2.Drogi odśnieżane bez posypywania:

 •   drogi boczne od ul. Role:

   - ul. Dębowa

   - Korczaki (do miejsca gdzie ustawione były pojemniki  igloo)

- do budynku (p. Szumana)

- ul. Za Wodą

 • droga boczna od ul. Turystycznej ( do budynku p. Kopszak)

3. Drogi odśnieżane przy intensywnych opadach śniegu bez posypywania:

           ul. Role do os. Korczaki


ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE, SCHODY I CHODNIKI UTRZYMYWANE

PRZEZ PRACOWNIKÓW GRUPY PORZĄDKOWEJ URZĘDU MIASTA

Za jakość wykonywanych robót oraz za szkody lub wypadki spowodowane na skutek niewłaściwego wykonania prac przy zimowym utrzymaniu odpowiedzialny jest :

p. Robert Mędrzak  - pracownik Grupy Porządkowej Urzędu Miasta, tel. 693 695 454.

 1.  przystanki autobusowe
 2.  schody od Szkoły Podstawowej Nr 1 do ul. Armii Krajowej
 3.  schody od piekarni „Jacuś” do  placu targowego
 4.  wejście na kładkę prowadzącą od os. Garce + kładka
 5.  kładka prowadząca na ul. Turystyczną
 6.  okolice budynku Urzędu Miasta
 7.  dojście do przejścia dla pieszych obok „Wiązu”
 8.  dojście do przejścia dla pieszych obok Urzędu Skarbowego
 9.  dojście do przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej Nr 1
 10.  dojście do przejścia dla pieszych obok budynku PTTK
 11.  dojście do przejścia dla pieszych obok Spółdzielni Mieszkaniowej „Beskid”
 12.  dojście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu koło budynku Poczty i Juhasa
 13.  dojście do przejścia dla pieszych obok PKP
 14.  dojście do przejścia dla pieszych obok kładki PKP
 15.  dojście do przejścia dla pieszych poniżej skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków
 16.  dojście do przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej Nr 2
 17.  dojście do przejścia dla pieszych /obok postoju Taxi/
 18.  dojście do przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu w Rynku
 19.  dojście do przejścia dla pieszych na ul. M. Konopnickiej
 20.  dojście do przejścia dla pieszych ul. Piłsudskiego /skrzyżowanie z ul. Szpitalną/
 21.  dojście do przejścia dla pieszych na ul. hr. Tarnowskiego
 22.  dojście do przejścia dla pieszych obok Zamku
 23.  dojście do przejścia dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich
 24.  chodnik do ul. Gospodarczej
 25.  chodnik do Ośrodka Zdrowia i ul. Szczepkowskiego
 26.  chodnik przy ul. Handlowej
 27.  chodnik przy ul. Spółdzielców
 28.  chodnik przy ul. Mickiewicza /od Rynku do przejścia dla pieszych poniżej skrzyżowania z ul. Krzeszowiaków/
 29.  chodnik na moście ul. Rynek
 30.  chodnik na moście ul. Przemysłowa
 31.  chodnik na moście ul. Batalionów Chłopskich
 32.  chodnik na moście ul. Beniowskiego + przy ul. Beniowskiego
 33.  chodniki na os. Beskidzkim
 34.  chodnik ul. 29 Stycznia
 35.  chodnik ul. Kościelna
 36.  chodnik ul. Armii Krajowej
 37.  chodnik ul. Piłsudskiego / do mostu na ul. Makowskiej/
 38.  chodnik przy ul. Tarnowskiego, Batalionów Chłopskich, Zasypnica /do szkoły/
 39.  chodnik przy ul. Spółdzielców / od hotelu „Montis” do ul. Nad Stawami
 40.  chodnik przy ul. Zasypnickiej / od szkoły do skrzyżowania z ul. Kamienne/
 41.  chodnik przy ul. Walerego Goetla /do skrzyżowania z ul. Handlową/
 42.  miejsca postojowe obok Urzędu Miasta oraz przy Orliku
 43.  dojście do kładki wiszącej na os. Garce /od strony placu targowego/

oraz zgodnie z poleceniem prowadzącego akcję zimową.


Niżej wymienione drogi utrzymywane są przez :

 • DROGI POWIATOWE:

Koordynację, nadzór i kontrolę zimowego utrzymania dróg powiatowych prowadzi Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej Wydział Zamówień Publicznych i Dróg tel. 33 875 79 22, 33 875 79 21

Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych:

Chrustek Travel Radosław Chrustek, Sopotnia Wielka 133, 34-340 Jeleśnia, tel. 606 743 867

 • DROGA WOJEWÓDZKA:

Rejon Dróg Wojewódzkich w Myślenicach, ul. Drogowców 2

telefon dyżurny:      12 272 17 88,

dyżur całodobowy:  33 877 52 80

Bezpośredni wykonawca zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej:

P.U.H.P DROGBUD inż. Kazimierz Sobaniak, 34 – 222 Zawoja 1970, tel. 33 877 50 62

 • DROGA KRAJOWA:

Baza Sucha Beskidzka: tel. 33 874 28 33; 660 707 958

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję