przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XX, a XXI sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:


 

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 września oraz 08 i 21 października 2020 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  55.984.255,38 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  65.875.991,18 zł.
    
 2. Zamówienie publiczne na realizację pierwszego etapu przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG, obejmującego dziesięć budynków mieszkalnych jednorodzinnych, prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W przetargu dopuszczono składanie ofert częściowych obejmujących pojedyncze budynki. Do upływu wyznaczonego terminu tj. do dnia 29 września 2020 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Plaszczak z Kojszówki. Oferta dotyczyła czterech części zamówienia i zawierała następujące ceny brutto: części I (budynek przy ul. Role) – 72 300,00 zł, części IV (budynek przy ul. Zasypnica) – 57 780,00 zł, części V (budynek przy ul. Starzeńskiego) – 49 302,00 zł, części VII (budynek przy ul. Makowskiej) – 47 520,00 zł. W ww. zakresie oferta została zaakceptowana, natomiast w pozostałych częściach, ze względu na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). Zgodnie z zawartymi w dniu 9 października 2020 r. umowami, wykonawca jest zobowiązany do zakończenia robót do dnia 15 grudnia br. Zakres robót jest różny dla każdego budynku i wynika ze sporządzonych wcześniej audytów energetycznych, jednak podstawowym elementem każdej inwestycji jest  wymiana przestarzałych systemów grzewczych. Dodatkowo w zależności od wymagań zawartych w audytach, zadania obejmują m.in. docieplenie ścian budynku i wymianę stolarki zewnętrznej. Zadania termomodernizacyjne realizowane są w ramach programu STOP SMOG. Dotacja na jedną inwestycję wynosi średnio 53 000 zł, z czego 70% to środkiz Funduszu Termomodernizacji i Remontów na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka a Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, natomiast 30% dotacji pochodzi z budżetu Gminy. Beneficjent programu pokrywa zaledwie 10% kosztów inwestycji termomodernizacyjnej.
   
 3. Zarządzeniem z dnia 30 września 2020 r. Burmistrz Miasta powołał Koordynatora do spraw dostępności w Gminie Sucha Beskidzka, którym został Sekretarz Gminy Zbigniew Maryon. Do zadań koordynatora należy w szczególności wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez gminę oraz przygotowanie, koordynacja i monitorowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy dostępności zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
   
 4. W ogłoszonym 9 października 2020 r. przetargu nieograniczonym na budowę kanalizacji sanitarnej o długości blisko 1 600 mb  przy ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej wpłynęło 5 ofert. Cena najtańszej oferty wynosi 751 248,33 zł a najdroższej 1 104 505,07 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zadania upływa 31 maja 2021 r. Koszt inwestycji do kwoty 610 700,00 zł zostanie sfinansowany z preferencyjnej pożyczki pochodzącej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast pozostała kwota będzie stanowić wkład własny Gminy.
   
 5. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 12 października br. przyznał nagrody pieniężne za dotychczasowe zaangażowanie oraz wkład pracy na rzecz szkoły, dyrektorom placówek oświatowych: Pani Małgorzacie Peć, Pani Renacie Trybała, Pani Izabeli Juszczak oraz Pani Danucie Pindel - Nowak. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół przyznał również nagrody nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 1 Pani Agnieszce Mikołajek Kraus oraz Pani Katarzynie Tarsińskiej nauczycielce Filii Szkoły Podstawowej nr 2.
   
 6. W ogłoszonym 14 października 2020 r. przetargu nieograniczonym na dostawę mebli do Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej wpłynęło 5 ofert. Cena najtańszej oferty wynosi 639 489,30 zł a najdroższej 1 049 315,46 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zadania upływa 15 grudnia 2020 r.
   
 7. W dniu 15 października 2020 r. odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników PT „Beskidy-Tourist” Sp. z o.o., w którym gmina Sucha Beskidzka posiada 83 % udziałów. Głównymi tematami obrad było zatwierdzenie sprawozdania zarządu spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego oraz podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu. Spółka zakończyła kolejny rok wynikiem ujemnym. Zgromadzenie po wysłuchaniu wyjaśnień oraz przeprowadzeniu dyskusji, nie udzieliło zarządowi absolutorium za rok 2019.
   
 8. Zamówienie na zimowe utrzymania dróg o dużym spadku prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Drogi objęte zamówieniem zostały podzielone na pięć rejonów. Zamawiający wymaga świadczenia usług w okresie 3 kolejnych sezonów zimowych. Do upływu wyznaczonego terminu tj. do dnia 21 października 2020 r. wpłynęła jedna oferta złożona przez Zygmunta Semika z Suchej Beskidzkiej obejmująca rejon I (Podksięże). Cena brutto złożonej oferty wynosi 130 500,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 22 października br. złożona oferta została zaakceptowana. W zakresie rejonów: II (Kułasówka i Smolikówka), rejon IV (Za Górą), V (Nowy Świat) i VII (Role – Korczaki), ze względu na brak ofert, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.). W dniu 23 października br. został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony obejmujący cztery rejony. Termin składania ofert upływa 2 listopada 2020 r.
   
 9. Na zlecenie Burmistrza Miasta, Zakład Komunalny przeprowadził na terenie Suchej Beskidzkiej w dniach od 21 do 23 października 2020 r. ostatnią z planowanych w tym roku zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 82.007,96 zł. W 2020 roku zebranych zostało w sumie aż 296,4 ton odpadów wielkogabarytowych (jest to ponad 41,96 tony odpadów więcej niż w 2019 roku). Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w roku bieżącym wynosi 298.335,00 zł.
   
 10.  W dniu 27 października 2020 r. odbył się drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu gminnego, położonego w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza. Przedmiotem przetargu była nieruchomość o powierzchni 500 m2, przeznaczona na płatny parking. Cena wywoławcza wynosiła 1.000,00 zł netto miesięcznie. Do ogłoszonego przetargu nie została złożona żadna oferta, zatem na podstawie art.40 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
   
 11.  Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 27 października 2020 roku powołał na kolejną kadencję  Gminną Radę Sportu w  składzie sześcioosobowym oraz określił regulamin jej działalności. Rada sportu to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym wybierany spośród osób należących do organizacji i instytucji realizujących na terenie miasta zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie strategii rozwoju sportu, projektów uchwał  z nim związanych oraz budżetu w części dotyczącej sportu. Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata.
   
 12.  W celu poszerzenia oferty turystycznej i promocyjnej miasta, Gmina Sucha Beskidzka wydała folder turystyczny pt. „Sucha Beskidzka – przewodnik po mieście i jego historii” Przewodnik został wydrukowany w ilości 3 tys. egz. i zawiera informacje o naszym mieście ujęte tematycznie w poszczególnych rozdziałach oraz dane niezbędne dla turystów. Całość wzbogacona została pięknymi fotografiami najciekawszych miejsc w Suchej Beskidzkiej.
   
 13.  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie FRAXMO z Kobiernic wykonanie oznakowania pionowego na 10 drogach gminnych zlokalizowanych na ternie Suchej Beskidzkiej, tj. ulic 3-go Maja, Armii Krajowej, Armii Krajowej A, Armii Krajowej B, Źródlanej, M. Konopnickiej, 29 Stycznia, Billy Wildera, Zielonej oraz A. Starzeńskiego. Zakres zleconych prac obejmował montaż 21 sztuk kompletnych znaków drogowych, zgodnie z zatwierdzoną, stałą organizacją ruchu. Koszt zleconych prac stanowi kwotę 7.231,20 zł brutto. W 2021 r. zostanie uzupełnione oznakowanie na pozostałych drogach gminnych.
   
 14.  Zakończone zostały roboty drogowe oraz czynności odbiorowe związane z budową drogi pomiędzy ul. Szpitalną, a Starostwem Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. W ramach tego zadania powstała droga o dług.123 mb. i średniej szerokości 7 m. wraz z infrastrukturą taką jak: chodnik odwodnienie oraz oświetlenie. Ważny element inwestycji stanowi wykonany przepust na Księżym Potoku o szerokości 24 m. Nowy odcinek drogi usprawni komunikację w rejonie szpitala oraz Starostwa Powiatowego i może być alternatywą dla głównych ciągów komunikacyjnych. Wykonawcą przedsięwzięcia było konsorcjum firm Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Mętel oraz PHU MOST-BUD Jerzy Mętel z Zawoi. Koszt wykonanych robót wyniósł 1 248 869,42 zł. Na budowę drogi Gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 623.526 zł. Pozostała kwota została pokryta przez samorząd Gminy Sucha Beskidzka oraz Powiatu Suskiego w równych wysokościach po 25 % wartości zadania.
   
 15.  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie MIKEL z Suchej Beskidzkiej wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy głównej rozdzielnicy elektrycznej zasilającej budynek Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Prace instalacyjne związane z budową nowej rozdzielni winny zostać wykonane jeszcze w roku bieżącym. Koszt sporządzenia samej dokumentacji to kwota 3.075 zł brutto.
   
 16.  W celu poprawy bezpieczeństwa, na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej wykonał roboty związane z montażem 28 mb. barier energochłonnych przy ul. Stromej w Suchej Beskidzkiej. Bariery zostały zamontowane na wykonanym w ubiegłym roku poszerzeniu drogi na skarpie, przeznaczonym do mijania się pojazdów. Koszt zleconych robót wynosi 7.897,50 zł.
   
 17.  W związku z problemami kadrowymi wynikającymi z sytuacji epidemiologicznej i całkowitym brakiem możliwości wykonywania zadań dotyczących rejestracji stanu cywilnego, których realizacja wymaga certyfikacji w aplikacji Źródło, w okresie od 27 października do dnia 4 listopada br. Urząd Stanu Cywilnego w Suchej Beskidzkiej nie przyjmuje interesantów. Obowiązki w zakresie rejestracji urodzeń, zgłaszania zgonu, wydawania odpisów aktów stanu cywilnego, przejął na podstawie zarządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 27 października 2020 roku, Urząd Stanu Cywilnego w Stryszawie. Sprawy Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych nadal są załatwiane w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka.
   
 18.  Przed zbliżającym się dniem 1 listopada służby miejskie objęły opieką groby osób zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Grupa porządkowa oczyściła mogiły i wykonała drobne naprawy nagrobków. Prace zostały  przeprowadzone także na terenie kwater wojskowych, w których znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy. Zakupione zostały również znicze oraz kwiaty. Na czas wzmożonego ruchu w okolicach cmentarza w dniu Święta Zmarłych wprowadzona zostanie, jak co roku, zmiana organizacji ruchu, która usprawni komunikację samochodową. Nad porządkiem i bezpieczeństwem czuwać będzie Straż Miejska.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję