przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

SG.0057.4.2020

Informacja

z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka

w okresie międzysesyjnym

tj. od 30 czerwca do 31 lipca 2020 r.

 

W okresie pomiędzy XVIII a XIX sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 czerwca oraz 9 i 21 lipca 2020 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek.
   
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł - 55 632 534,30 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł - 65.390 380,51 zł.
    
 2. W dniu 8 lipca 2020 roku Burmistrz Miasta, pełniący jednocześnie funkcję Gminnego Komisarza Spisowego, zakończył nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w Powszechnym Spisie Rolnym. Swoje kandydatury zgłosiły cztery mieszkanki Suchej Beskidzkiej. Kolejnym etapem przygotowania kandydatów jest szkolenie on-line, które będzie zakończone egzaminem. Osoba która uzyska najlepszy wynik zostanie powołana na rachmistrza spisowego.
   
 3. W dniu 12 lipca br. odbyła się II tura wyborów  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie naszego miasta głosowanie zostało przeprowadzone w siedmiu obwodach głosowania. W Suchej Beskidzkiej uprawnionych do głosowania było 7406 mieszkańców. Swoje głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich oddało 5025 suszan. Frekwencja wyborcza w mieście wyniosła 69,25 %. Ze względu na stan epidemiologiczny 84 osoby skorzystały z możliwości głosowania korespondencyjnego.

  II turze wyborów prezydenckich obecnie urzędujący prezydent Andrzej Duda otrzymał 2565 głosów, czyli 51,54 % poparcia, natomiast kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski uzyskał wynik 48,46 %, tj. 2412 głosów. Tym samym różnicą 153 głosów w II turze wyborów prezydenckich w Suchej Beskidzkiej zwyciężył Andrzej Duda.
   
 4. Budowa przepompowni wody w 2019 roku, umożliwiającej rozbudowę wodociągu miejskiego i zaopatrzenie w wodę pitną górnej części ul. Zasypnica, ul. Kamienne i Magnoliowej była możliwa m.in. dzięki przeprowadzonym negocjacjom i pozyskaniu terenu pod inwestycję od osoby prywatnej. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, dokonany został podział nieruchomości i wydzielona działka ewidencyjna nr 4415/4 o powierzchni 66 m2, na której znajdują się wszystkie urządzenia przepompowni. W dniu 14 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka przedmiotowej nieruchomości za kwotę 4.620,00 zł.
   
 5. W ramach kontynuacji prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 14 lipca 2020 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 7487/1 oraz nr 7487/2 o łącznej powierzchni 119 m2, położonych przy ul. Podksięże. Koszt zakupu ww. nieruchomości wydzielonych pod drogę to kwota 5.400,00 zł.
   
 6. W dniu 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, a także udzieliło absolutorium Zarządowi Związku Gmin. Omówione zostały również kwestie związane z aktualną sytuacją finansową Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej, ilością dostarczanych i zagospodarowanych odpadów oraz dalszymi planami inwestycyjnymi, których celem ma być wydłużenie okresu eksploatacji składowiska.
   
 7. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w dniu 17 lipca br. zawarł umowę nieodpłatnego użyczenia stowarzyszeniu - Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 9432/11 i 6920.  Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2028 r. Na użyczonych nieruchomościach, LGD planuje budowę dwóch miejsc przyjaznych rowerzystom tj. dwóch altan wraz ze stojakami na rowery i stacją naprawczą, mających posłużyć jako miejsce odpoczynku i ewentualnej naprawy rowerów. Szacowany koszt realizacji zadania wyniesie ok. 60.000 zł i zostanie pokryty w całości ze środków pozyskanych przez LGD.
   
 8. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie Ekosystem z Suchej Beskidzkiej wykonanie prac związanych z rozbiórką starego oraz budową nowego muru oporowego zlokalizowanego w ciągu ul. Jędrzejaki w Suchej Beskidzkiej. Stan techniczny obecnej konstrukcji nie zapewniał już bezpieczeństwa i dodatkowo zagrażał znajdującemu się w pobliżu budynkowi mieszkalnemu. Koszt zleconych robót wynosi 30.696,72 zł brutto.
   
 9. Wniosek Burmistrza Miasta złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na prace konserwatorskie przy zabytkowych kapliczkach został pozytywnie rozpatrzony. Gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 6.500,00 zł na ostatni etap prac renowacyjno – konserwatorskich przy kamiennej kapliczce z figurą św. Antoniego Padewskiego z 1918 r., zlokalizowanej przy ul. Role w Suchej Beskidzkiej. Koszt realizowanego zadania w roku bieżącym wyniesie 13.050,00 zł i zostanie pokryty z pozyskanej dotacji oraz z budżetu Gminy Sucha Beskidzka. Pierwszy etap prac został wykonany w roku ubiegłym. Całkowity koszt odrestaurowania kapliczki wynosi 43.050,00 zł, z czego 16.500,00 zł stanowią środki pozyskane w ramach dotacji.Drugi złożony przez Burmistrza Miasta wniosek dotyczący dofinansowania renowacji kapliczki znajdującej się przy ul. Armii Krajowej, z uwagi na sytuację epidemiologiczną i ograniczone środki finansowe, nie został zakwalifikowany do realizacji.
   
 10.  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą JULKAR z Budzowa na realizację prac związanych z remontem dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje wykonanie polimerowej membrany hydroizolacyjnej o pow. 725 m2 nad częścią dydaktyczną szkoły od strony ul. płk T. Semika oraz nad salą gimnastyczną. Dodatkowo wykonane zostaną obróbki blacharskie i pasy okapowe z blachy powlekanej folią PVC. Stare pokrycie z papy nie spełniało już swojej funkcji i wymagało pilnej wymiany. Zgodnie z zawartą umową prace winny być zakończone w terminie do końca sierpnia 2020 r. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 88.218,53 zł brutto.
   
 11.  Na zlecenie Burmistrza Miasta wykonane zostało nowe ogrodzenie drewniane placu zabaw zlokalizowanego przy os. Beskidzkim 6 w Suchej Beskidzkiej oraz naprawa niektórych urządzeń zabawowych. Koszt zleconych robót wyniósł łącznie 8 220 złotych.
   
 12.  Zgodnie z przyjętym harmonogramem, na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził w dniach od 22 do 24 lipca 2020 r. drugą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano rekordową ilość tj. 117,72 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wynosi 115 860,02 zł. W bieżącym roku podczas dwóch zbiórek zebrano łącznie 219,8 ton odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla porównania w analogicznym okresie roku 2019 było to 178,06 tony, a w 2018 roku 115,83 tony. Trzecia i ostatnia w tym roku zbiórka zaplanowana jest w dniach od 21 do 23 października.
   
 13.  W ramach realizacji przyjętych przez gminę Sucha Beskidzka programów dofinansowania wymiany starych systemów grzewczych na proekologiczne, w okresie od czerwca do lipca br., Burmistrz Miasta zawarł 21 umów z mieszkańcami na łączną kwotę 149 000,00 zł. W tym samym  czasie rozliczonych zostało 13 umów i wypłacono mieszkańcom dotacje w łącznej kwocie 117 103,77 zł. Dofinansowanie udzielane jest ze środków własnych Gminy oraz z dotacji pozyskanych z funduszy europejskich.
   
 14.  W dniu 24 lipca przed suską publicznością na dziedzińcu zamkowym wystąpili soliści polskich scen operowych i operetkowych, w towarzystwie orkiestry kameralnej. W Koncercie Wiedeńskim zaprezentowane zostały najpiękniejsze utwory ze znanych i lubianych oper i operetek, najsłynniejsze pieśni neapolitańskie, jak i specjalnie zaaranżowane utwory. Z uwagi na obowiązujące przepisy związane ze stanem epidemii występ odbywał się w reżimie sanitarnym, z ograniczoną ilością osób. Nie mniej jednak wspaniały kunszt i głosy artystów, w połączeniu z zamkowym klimatem sprawiły, że piątkowy koncert pozostanie na długo w pamięci. Organizatorem koncertu był  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka z Miejskim Ośrodkiem Kultury Zamek.
   
 15.  Od dnia 27 lipca 2020 r. można korzystać z urządzeń zabawowych znajdujących się na placach zabaw na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz z siłowni plenerowej przy Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej. Z uwagi na brak możliwości częstej wymiany piasku i jego odpowiedniej dezynfekcji, urządzenia na placach o podłożu piaszczystym oraz piaskownice w dalszym ciągu będą wyłączone z użytkowania. Korzystający z urządzeń zabawowych zobowiązani są do zachowania rygoru sanitarnego.
   
 16.  W dniu 29 lipca 2020 r. w Jabłonce odbył się 26 Kongres Związku Euroregionu „Tatry”. Na posiedzeniu Związku przedstawione zostało sprawozdanie Rady z działalności za okres od 22.03.2019 r. do 29.02.2020 r. a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019. Delegaci podjęli uchwały m.in. w sprawach zatwierdzenia sprawozdań Rady i Komisji Rewizyjnej oraz udzielenia absolutorium. Delegatom został także przedstawiony Program Interreg Polska – Słowacja w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.
   
 17.  Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie TOMOST  Tomasz Pochopień z Suchej Beskidzkiej wykonanie dokumentacji technicznej określającej warunki eksploatacji kładki wiszącej nad rzeką Skawą, prowadzącej między innymi do os. Garce. Obiekt ten z uwagi na specyficzną konstrukcję oraz dużą rozpiętość wymaga ciągłego nadzoru technicznego. W dokumentacji określona zostanie ilość osób które mogą jednocześnie znajdować się na kładce oraz wytyczne dotyczące jej konserwacji. Koszt zleconych prac stanowi kwotę 4.403,40 zł brutto, a termin ich wykonania ustalono do dnia 06 sierpnia 2020 r. W kolejnym etapie zostanie zlecona i opracowana szczegółowa ekspertyza techniczna kładki.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję