przewiń do góry

Informacjaz działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XVII a XVIII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 maja oraz 15 i 22 czerwca 2020 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 55 270 269,58  zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 64 893 115,79  zł.
    
 2. Zgodnie z regulaminem zamówień publicznych obowiązującym w naszym Urzędzie, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, Burmistrz Miasta zlecił firmie Ekosystem z Suchej Beskidzkiej wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych przy ul. Podksięże (Starostówka) w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmuje demontaż istniejącej nawierzchni z płyt betonowych, poszerzenie drogi, wykonanie odwodnienia z koryt betonowych oraz nawierzchni asfaltowej na pow. ok 500m2. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 79.103,93 zł brutto, z czego 30.000 zł zostanie pokryte ze środków pozyskanych przez gminę na ten cel z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. Zgodnie z zawartą umową prace winny być zakończone w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.
   
 3. Zarządzeniem z dnia 9 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu - Koło im. Dr Fr. Nowakowskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Zawody sportowo-wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16”. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 4. Wniosek Burmistrza Miasta złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie o dofinansowanie budowy Skateparku w Suchej Beskidzkiej w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno – Sportowa” został rozpatrzony pozytywnie i gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 98.620 zł brutto. Powyższa kwota w połączeniu ze środkami własnymi zarezerwowanymi w budżecie Gminy na rok bieżący, umożliwi realizację zaprojektowanego zakres prac, który obejmuje montaż przeszkód terenowych w postaci ramp, poręczy, wysp oraz trawersów na nawierzchni asfaltowej wykonanej w 2019 roku. Ponadto obok Skateparku zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych. Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem procedury przetargowej.
   
 5. W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. W mieście Sucha Beskidzka pracami spisowymi kieruje burmistrz – jako gminny komisarz spisowy. Zarządzeniem z dnia 08 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta powołał Gminne Biuro Spisowe, a na Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego został wyznaczony Sekretarz Gminy. Gminne Biuro Spisowe prowadzi wszystkie czynności związane z organizacją spisu rolnego, w tym nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, który trwa do 8 lipca 2020 r.
   
 6. W związku z utrzymującym się stanem epidemiologicznym COVID 19, pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej monitorują środowiska, szczególnie osób starszych lub chorych i służą pomocą przy podstawowych czynnościach. W celu utrzymania stałego kontaktu z mieszkańcami pełnią dyżur telefoniczny 7 dni w tygodniu od godziny 7.30 do 19.00-tej. Utrzymują stały kontakt z osobami i rodzinami zwłaszcza objętymi kwarantanną i izolacją domową (które zgłosiły taką potrzebę) udzielając szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania różnych form pomocy i wsparcia.
  Pracownicy socjalni współpracują z Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Strażą Miejską, zwłaszcza w dostarczaniu żywności.
   
 7. Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury - Zamek wniosek pn. „Uzupełnienie strojów dla Zespołu Regionalnego Ziemia Suska” przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i uzyskał dofinansowanie z programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2020” w wysokości 33 000 złotych. W ramach zadania zaplanowany został zakup 120 nowych elementów strojów górali babiogórskich, które uzupełnią dotychczasową garderobę grupy oraz zastąpią jej starsze i wysłużone egzemplarze. Całkowity koszt realizacji zadania to 36 300,00 zł, z czego 3 300,00 zł stanowi wkład własny z budżetu Gminy Sucha Beskidzka. Warto dodać, że do tegorocznej edycji programu EtnoPolska wpłynęło 1 264 wniosków, natomiast po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymało jedynie 293 beneficjentów.
   
 8. Zarządzeniem z dnia 09 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta przydzielił lokal socjalny osobie w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałej dotychczas w nieruchomości, której stan techniczny stwarza bezpośrednie zagrożenie dla osób tam przebywających. Nazwisko nowego najemcy umieszczone było na liście osób oczekujących na przydział mieszkania komunalnego. Umowa najmu lokalu o łącznej powierzchni 24,66 m2, które znajduje się w budynku położonym przy ul. Makowskiej 42 w Suchej Beskidzkiej, zawarta została na okres: od dnia 09 czerwca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
   
 9. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z Firmą Profer Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 4, 34-120 Andrychów na dostawę i montaż nagłośnienia wraz z wyposażeniem na budynku biura targowego w Suchej Beskidzkiej.  Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  4.194,30 zł brutto. Sprzęt został dostarczony i zamontowany w pierwszej połowie czerwca br.
  Poprawa komunikacji głosowej na placu targowym jest szczególnie ważna w okresie stanu epidemii Covid 19, służy do nadawania komunikatów i pomaga w utrzymaniu należytego porządku w dni targowe.
   
 10.  W dniu 25 czerwca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”. Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdania za okres od 01 czerwca 2019 r. do 31 maja 2020 r., udzieliło absolutorium dla Zarządu i dokonało wyboru władz stowarzyszenia na kolejną kadencję. 
  Do reprezentowania miasta Sucha Beskidzka w Radzie Stowarzyszenia LGD zostali wybrani przedstawiciele różnych środowisk, w tym Stanisław Lichosyt – burmistrz miasta, Pani Maria Grzechynka – kanclerz WSSTiE w Suchej Beskidzkiej , Wanda Słowik – Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych Jasień oraz Pan Tomasz Bielarz – przedsiębiorca. Gminę Sucha Beskidzka w Zarządzie Stowarzyszenia LGD reprezentował będzie Pan  Piotr Krzeszowski pracownik Urzędu Miasta.
   
 11.  W ramach projektu „Zdalna Szkoła+”, gmina Sucha Beskidzka pozyskała kolejne środki finansowe, tym razem kwotę 55 000 zł na zakup sprzętu dla uczniów suskich szkół podstawowych. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii COVID 19. W wyniku przeprowadzonej procedury  wyboru oferenta, w dniu 26 czerwca 2020 r. dostarczono 20 wysokiej jakości laptopów, które zostaną przekazane do szkół podstawowych. Rok szkolny wprawdzie już się zakończył, ale zakupiony sprzęt umożliwi dzieciom, które nie miały dotychczas takiej szansy, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych w wypadku konieczności prowadzenia nauki zdalnej w przyszłym roku szkolnym. W sumie w ramach dwóch projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: „Zdalna szkoła” oraz „Zdalna szkoła +” zakupionych zostało 45 laptopów, 12 zestawów słuchawkowych oraz 6 egzemplarzy programów biurowych na łączną kwotę 101 673,03 zł.
   
 12.  W dniu 24 czerwca br. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pt. „Przyłącz się do zwalczania agresji i hejtu w sieci”, zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej przy współpracy z wójtami i burmistrzami powiatu suskiego. Celem konkursu było propagowanie właściwych wartości i sposobu używania języka przez dzieci i młodzież zarówno w cyberprzestrzeni jak i bezpośrednich relacjach. Do konkursu wpłynęło 60 prac. Nagrody rzeczowe dla dwóch uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Suchej Beskidzkiej – wyróżnionych w przedmiotowym konkursie, ufundował Burmistrza Miasta.
   
 13.  W dniu 28 czerwca br. odbyły się Wybory  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie naszego miasta głosowanie zostało przeprowadzone w siedmiu obwodach głosowania.  Burmistrz Miasta powołał zespół pracowników Urzędu do przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów, który pracował pod kierownictwem Sekretarza Miasta. Ze względu na stan epidemiologiczny 79 osób skorzystało z możliwości głosowania korespondencyjnego. W Suchej Beskidzkiej uprawnionych do głosowania było 7351, w wyborach wzięło udział  4899 osób, a głosów ważnych oddano 4883, frekwencja stanowi 66,42%.
  Spośród 11 kandydatów najwięcej głosów otrzymali :
  • Duda Andrzej - 2147 głosów , co stanowi 43,97 % głosów ważnych
  • Trzaskowski Rafał - 1523 głosy, co stanowi 31,19 % głosów ważnych
  • Hołownia Szymon - 518 głosów,  tj. 10,61 % głosów ważnych
  • Bosak Krzysztof - 463 głosy, tj. 9,48 % ważnych głosów
  • Kamysz-Kosiniak Władysław - 119 głosów, tj. 2,44 % ważnych głosów
  • Biedroń Robert - 74 głosy, co stanowi 1,52 % głosów ważnych
  • Pozostałych pięciu kandydatów otrzymało łącznie 39 głosów. W celu dokonania wyboru  

   Prezydenta RP konieczna będzie II tura wyborów , do której weszli Duda Andrzej oraz Trzaskowski Rafał.     
    
 14.  W ramach kontynuacji prac związanych z regulacją stanu prawnego nieruchomości   zajętych pod drogi, w dniu 29 czerwca 2020 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę dotyczącą zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 7273/9, nr 7273/11 oraz nr 7273/13 o łącznej powierzchni 165 m2, położone w Suchej Beskidzkiej przy ul. Panoramicznej. Koszt zakupu ww. nieruchomości wydzielonych pod drogę to kwota 4.950,00 zł.
   
 15.  W tegorocznym budżecie miasta zostały zagwarantowane środki z dochodów własnych Gminy w wysokości 350 000 złotych na zakup specjalistycznego samochodu strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha Beskidzka – Błądzonka. Starania tej Jednostki o pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na  dofinansowanie planowanego zakupu samochodu zakończyły się sukcesem, bowiem w dniu 26 czerwca 2020 r. przedstawiciele OSP Błądzonka razem z Burmistrzem Miasta odebrali w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie promesę potwierdzającą przyznanie dotacji w łącznej kwocie 410 000 złotych. Całkowita wartość pojazdu może wynieść ponad 800 000 złotych, dlatego Burmistrz Miasta złożył kolejny wniosek o kwotę blisko 55 000 zł z programu pn.  „Wsparcie finansowe gmin z przeznaczeniem dla jednostek OSP z terenu województwa małopolskiego na zakup samochodów w 2020 r.”, który obecnie jest w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim.
  W związku z tym, że przeprowadzenie procedur wyboru dostawcy specjalistycznego samochodu o tak dużej wartości wymaga odpowiedniej wiedzy, w dniu  16 czerwca br. Burmistrz Miasta zawarł porozumienie z Ochotniczą Strażą Pożarną Sucha Beskidzka – Błądzonka w sprawie współpracy przy przygotowaniu i przeprowadzeniu przetargu nieograniczonego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na mocy porozumienia Gmina zobowiązała się do udzielenia OSP Sucha Beskidzka – Błądzonka bezpłatnej pomocy polegającej na opracowaniu niezbędnych dokumentów i przeprowadzenia procedury przetargowej. Rozstrzygnięcie przetargu planowane jest w lipcu br., natomiast umowa zakupu samochodu zostanie zawarta pomiędzy OSP – Błądzonka, a wybranym oferentem.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję