przewiń do góry

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SUCHA BESKIDZKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Sucha Beskidzka 26.03.2020 r.
 

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA SUCHA BESKIDZKA
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Miasta Sucha Beskidzka Uchwały Nr XV/125/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka w zakresie określonym w § 1 i przystąpieniu do sporządzania zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące sporządzania planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu, zgodnie z §1 ww. uchwały dotyczy:

 1. oznaczenia klasy dróg powiatowych nr 1711K oraz 1712K;
 2. ustaleń dotyczących parametrów działek powstałych w wyniku procedury scalenia i podziału nieruchomości dla terenów przeznaczonych na cele rolnicze;
 3. uwzględnienia terenów osuwiskowych 31127KRO, 31017KRO;
 4. ujednolicenia symbolu terenów produkcji energii za pomocą ogniw fotowoltaicznych;
 5. ujednolicenia nazw terenów oznaczonych symbolami MNx i MNo;
 6. ujednolicenia nazewnictwa strefy miejskiej;
 7. ujednolicenia szerokości strefy technicznej istniejącej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia oraz planowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia;
 8. korekty przebiegu drogi 191KDW;
 9. korekty linii rozgraniczających drogi 6KDL;
 10. odwołań zawartych w §59 ust. 2 pkt 2 lit. h i ust. 2 pkt 3 lit. d.

Wnioski dotyczące wyłącznie zapisów planu określonych w §1 uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, należy składać w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Adama Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w terminie do dnia do dnia 17 kwietnia 2020 roku. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem na adres info@sucha-beskidzka.pl w terminie j.w.

 

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

Stanisław Lichosyt
 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka reprezentujący Gminę Sucha Beskidzka z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, tel. (033) 874 95 33, mail: info@sucha-beskidzka.pl .
 3. Dane są podawane w celu składania wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  (Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).
 5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 6. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19,
  przez tel. (033) 874 95 43, mail: iod@sucha-beskidzka.pl
 8. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie http://sucha-beskidzka.pl/pl/1163/0/rodo.html
  oraz w siedzibie Administratora: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję