przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XIV a XV sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 stycznia 2020 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek i dotacji.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł - 56.049.778,93 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł - 64.308.030,99 zł.
    
 2. Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Miasta w sprawie stawek podatkowych na rok 2020 zostało wydanych łącznie 5038 decyzji podatkowych, w tym 1249 dla osób zamieszkałych poza Suchą Beskidzką. W wydanych na rok 2020 decyzjach uwzględnione zostały zwolnienia podatkowe z tytułu stosowania ekologicznego ogrzewania budynków mieszkalnych dla 1386 właścicieli nieruchomości, łączna kwota zwolnień wynosi 88.247,14 zł. Na terenie miasta decyzje podatkowe doręczane są przez pracowników Urzędu Miasta. W przypadku doręczenia wszystkich decyzji drogą pocztową koszt wysyłki wyniósłby ponad 42 000 zł.
   
 3. W związku z reorganizacją w strukturach Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowana została kasa w Urzędzie Skarbowym w Suchej Beskidzkiej, w tym punkt poboru opłaty skarbowej. Do dnia 31 grudnia 2019 r. rolę inkasenta w imieniu gminy pełnił również Łącki Bank Spółdzielczy. Obecnie wpłaty te przyjmowane są w kasie Urzędu Miasta oraz w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej, które jest jedynym punktem poboru opłaty skarbowej poza naszym Urzędem .
   
 4. Zarządzeniem z dnia 31 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta zatwierdził plan stałych imprez i inicjatyw kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych oraz turystycznych organizowanych w Suchej Beskidzkiej w 2020 roku. Plan, zawierający ponad 100 pozycji, został sporządzony na podstawie propozycji przekazanych przez organizatorów przy uwzględnieniu stałych wydarzeń i zamieszczony na stronie internetowej miasta. W przypadku dodatkowych inicjatyw lub nowych pomysłów wzbogacenia oferty kulturalnej, kalendarz imprez będzie na bieżąco aktualizowany.
   
 5. Zamówienie publiczne na ochronę osób i mienia Zespołu Zamkowo - Parkowego prowadzone było zgodnie z art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli w trybie tzw. zamówienia na usługi społeczne. Zamawiający może udzielić takiego zamówienia w oparciu o własną, wewnętrzną procedurę, z zastrzeżeniem obowiązku przestrzegania w postępowaniu zasad przejrzystości, obiektywizmu i niedyskryminacji, a także publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zamówieniu. W wyznaczonym terminie, tj. do 20 grudnia 2019 r. wpłynęły dwie oferty zawierające ceny brutto 148 222,87 zł oraz 152 536,23 zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania w dniu 23 grudnia 2019 r. została wybrana oferta złożona przez konsorcjum firm: Security Group Sp. z o.o. oraz Centrum Ochrony Security Sp. z o.o. z Sosnowca. Cena wybranej oferty wynosi 148 222,87 zł. Zgodnie z zawartą 2 stycznia br. umową, zamówienie będzie realizowane do 31 grudnia br., a wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia jednoosobowego dozorowania całego obiektu objętego ochroną od godz. 16:00 do godz. 8:00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do soboty) oraz całodobowo – w niedziele i święta.
   
 6. W ramach realizowanego przez gminę projektu „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w styczniu wykonane zostały bezpłatne badania kamerą termowizyjną 23 budynków jednorodzinnych. Obraz termowizyjny rejestruje wady obiektu oraz wszelkie mostki cieplne i nieszczelności, które wpływają na zwiększenie strat ciepła. Pomiary pozwalają na ocenę stanu izolacji termicznej budynku. Ponadto w ramach ww. projektu prowadzone były dodatkowe badania jakości powietrza w rejonie ul. płk. T. Semika, gdzie został zainstalowany przenośny pyłomierz, który wskazywał wartość pyłu PM10. W okresie od 27 stycznia do 13 lutego zanotowano 3 dni z przekroczeniem dobowej normy stężenia, tj. 50 µg/m3.
   
 7. Kontynuując działania w zakresie ochrony powietrza, Burmistrz Miasta zawarł umowę z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu na wykonywanie badań próbek odpadów paleniskowych pobieranych przez Straż Miejską podczas kontroli w przypadku podejrzeń o spalanie niedozwolonych substancji. Cena za badanie jednej próbki popiołów wynosi w tym roku 596,55 złotych brutto.
   
 8. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RAB – FOL z Rabki wykonała i dostarczyła worki polietylenowe do segregacji odpadów. Koszt zakupu i dostawy wyniósł 61 746,00 zł brutto. Ponadto za kwotę 5 602,00 zł brutto zostały zakupione etykiety foliowe i folia transferowa służące do drukowania kodów kreskowych przyklejanych na worki w celu identyfikacji właścicieli odpadów segregowanych.
   
 9. W związku z rozwiązaniem umowy o pracę na mocy porozumienia stron z Panem Tadeuszem Woźniakiem - sekretarzem Gminy, w styczniu br. została wszczęta procedura konkursowa naboru na to stanowisko. Powołana w tym celu komisja, po dokonaniu analizy czterech złożonych ofert i przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, zarekomendowała kandydaturę Pana Zbigniewa Maryona, który decyzją Burmistrza Miasta został zatrudniony od dnia 1 lutego 2020 roku na stanowisku Sekretarza Gminy Sucha Beskidzka. Wybrany kandydat posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, a z naszym miastem związany jest od roku 2005, gdy pracował w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej i przez ponad 10 lat zajmował stanowisko kierownicze – był Komendantem Powiatowym Policji. W roku 2016 przeszedł na emeryturę. Przez ostatni rok Zbigniew Maryon był inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Usług Wspólnych
   
 10.  W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 10 stycznia 2020 r. odbył się XVII Koncert Noworoczny zorganizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. W programie koncertu znalazły się między innymi arie operowe, operetkowe, pieśni neapolitańskie oraz melodie rozrywkowe i musicalowe w wykonaniu znakomitych artystów polskiej oraz ukraińskiej sceny operowej i operetkowej. Solistom towarzyszyła znakomita, dwudziestoosobowa Królewska Orkiestra z Odessy. Gala Noworoczna to wydarzenie kulturalne o szczególnej renomie, ponieważ co roku w Suchej Beskidzkiej występują wybitni śpiewacy i muzycy światowej sławy. Koncerty noworoczne cieszą się niezmiennie ogromnym powodzeniem i popularnością, o czym świadczyła i tym razem wypełniona „po brzegi” Sala Rycerska, która nie była w stanie pomieścić wszystkich osób chętnych do nabycia biletu wstępu.
   
 11.  Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu 12 stycznia br. kwestowało 40 wolontariuszy. W tegorocznej akcji, dzięki hojności mieszkańców miasta i sąsiednich miejscowości, suski sztab zebrał kwotę ponad 66 tys. zł. Zgodnie z tradycją, sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy miał swoją siedzibę w Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek.
   
 12.  W dniu 17 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktu notarialnego umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na rzecz Polskiej Spółki Gazowniczej sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, która jest właścicielem sieci gazowej wykonanej w ramach modernizacji infrastruktury osiedla Beskidzkiego. Zawarty akt notarialny reguluje kwestie dotyczące eksploatacji gazociągu i stanowi dopełnienie formalności związanych ze zrealizowaną inwestycją. Służebność przesyłu ustanowiona została na dziewięciu działkach gminnych, na czas nieokreślony, za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 8.915,00 zł netto.
   
 13.  Po zapoznaniu się z oceną ofert dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2020 r. udzielił dotacji na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate w kwocie 16.000 zł,
  2. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na zadanie narciarstwo alpejskie w kwocie 18.000 zł,
  3. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” na prowadzenie sekcji lekkoatletycznej w kwocie 12.000 zł,
  4. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” w kwocie 9.000 zł,
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Gladiator” w kwocie 3.800 zł.

   Łączna kwota udzielonych dotacji wynosi 58 800 zł. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami i zawartymi umowami, w terminie od 01 lutego do 30 listopada 2020 r.
    
 14.  Na realizację projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2020 r. wpłynęło siedem ofert, które złożyły stowarzyszenia sportowe działające na terenie naszego miasta. W oparciu o ocenę przedstawionych propozycji, dokonaną przez Komisję Konkursową, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2020 r. przyznał dotacje następującym podmiotom:
  1. Beskidzkiemu Klubowi Karate - w kwocie 10 000 zł
  2. Łuczniczemu Towarzystwu Sportowemu „Zamek Suski” - w kwocie 17 000 zł
  3. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziadki” - w kwocie 11 000 zł
  4. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Babia Góra” - w kwocie 118 000 zł
  5. Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Jasień” - w kwocie 12 000 zł
  6. Lidze Obrony Kraju - Zarząd Powiatowy na zawody strzeleckie w okresie wakacji – w kwocie 1.658 zł oraz na organizację zawodów strzeleckich w 2020 r. w kwocie 4.500 zł.

   Łączna kwota dotacji w tym zakresie wynosi 174.150 zł. Projekty realizowane będą zgodnie ze złożonymi ofertami, na podstawie zawartych umów z ww. podmiotami.
    
 15.  W dniach od 27 stycznia do 7 lutego 2020 roku w województwie małopolskim trwały ferie zimowe. Dla dzieci i młodzieży to przede wszystkim czas odpoczynku, ale także okazja do rozwijania swych pasji i zainteresowań. Na ten okres w naszym mieście przygotowana została ciekawa i bogata oferta spędzenia wolnego czasu. Odbywały się zajęcia sportowo-rekreacyjne i kulturalne, prowadzone przez miejskie instytucje kultury, placówki oświatowe, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, MCSiR oraz stowarzyszenia sportowe. Zajęcia artystyczne, warsztaty twórcze, zawody sportowe i spektakle teatralne to tylko niektóre atrakcje z długiej listy propozycji skierowanych na czas ferii do najmłodszych mieszkańców miasta. Dużą popularnością cieszyło się również sztucznie mrożone lodowisko.
   
 16.  W dniu 15 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Sucha – Miasto. W trakcie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności jednostki za rok 2019, a także zatwierdzone zostały plany na rok 2020. Walne Zebranie OSP Sucha – Błądzonka odbędzie się 29 lutego 2020 r. Działalność obu jednostek, jako organizacji pożytku publicznego, jest finansowana w przeważającej części z budżetu miasta.
   
 17.  W siedzibie OSP Sucha Beskidzka Błądzonka, w dniu 20 lutego br. przeprowadzone zostały eliminacje miejskie kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 19 uczniów, a uczestnicy turnieju rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Zwycięzcy każdej z kategorii uzyskali awans do eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, które odbędą się 26 marca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej. Laureaci otrzymali okolicznościowe statuetki, a wszyscy uczestnicy dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 18.   W dniu 20 lutego 2020 r. po raz siódmy odbył się Koncert Karnawałowy zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W sali rycerskiej Suskiego Zamku można było posłuchać znakomitych utworów w wykonaniu uczniów oraz nauczycieli. Koncert stał się cyklicznym wydarzeniem i na stałe zapisał się w kalendarzu imprez miejskich.
   
 19.  W dniach od 21 do 23 lutego 2020 r. odbył się IV ogólnopolski konkurs Młodzi Artyści na Zamku Suskim pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta, zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Konkurs był adresowany do uczniów klas skrzypiec i wiolonczeli Szkół Muzycznych I stopnia. Podczas trzydniowych przesłuchań swoje umiejętności zaprezentowało 151 uczniów z różnych regionów Polski. Najlepsi uczestnicy konkursu, wyłonieni w trakcie przesłuchań, wystąpili podczas Koncertu Laureatów, który odbył się 23 lutego w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku.
   
 20.  W ogólnopolskim rankingu zrównoważonego rozwoju gmin, opracowanym przez Politechnikę Warszawską przy współpracy z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Fundacją Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Sucha Beskidzka po raz kolejny została sklasyfikowana w pierwszej dziesiątce najlepiej rozwijających się miast w Polsce. Ranking swym zasięgiem obejmuje wszystkie 2479 jednostek gminnych i opiera się na analizie niezależnych danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz innych sprawozdań uwzględniających 15 wskaźników z trzech zasadniczych obszarów rozwoju jednostek samorządowych: gospodarczego, społecznego oraz ochrony środowiska.
  Warto podkreślić, że Sucha Beskidzka po raz ósmy z rzędu zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych miast w kraju, co świadczy o tym, że systematyczny i zrównoważony rozwój naszego miasta ma charakter trwały.
   
 21.  Gmina Sucha Beskidzka zawarła porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie-użytecznych. W okresie od 03 lutego do 31 sierpnia 2020 roku aktywizacją objętych zostanie 10 osób bezrobotnych, które w wymiarze 10 godzin tygodniowo będą wykonywać prace porządkowe na terenie miasta i w gminnych budynkach użyteczności publicznej. Porozumienie w sprawie prac społecznie użytecznych może zostać przedłużone do 31 grudnia 2020 r. Koszty ich organizacji w skali roku wyniosą 35.020,00 zł i są finansowane z dwóch źródeł: kwotę 21.012,00 zł, tj. 60 % kosztów, pokrywa Powiatowy Urząd Pracy - pozostałe 40 %, tj. 14.008,00 zł, stanowią środki własne gminy. Realizatorem porozumienia jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
   
 22.  W okresie ferii zimowych, na zlecenie Burmistrza Miasta firma RED LIFT z Suchej Beskidzkiej dokonała wymiany 37 sztuk drzwi wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1. Zakres prac obejmował demontaż skrzydeł drzwiowych wraz z futrynami oraz montaż nowych, które zostały zakupione przez Gminę w IV kwartale 2019 r. Obecnie wszystkie sale lekcyjne na parterze i piętrze szkoły mają jednakowe solidne i estetyczne drzwi. Koszt przeprowadzonych robót stanowi kwotę 19.618,50 zł brutto, natomiast koszt zakupu 37 kompletów drzwi poniesiony w ubiegłym roku to 34.071,00 zł brutto.
   
 23.   Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej dostawę i montaż kompletnej przepompowni wody przy ul. Podksięże. Przeprowadzona inwestycja wraz z odcinkiem sieci wodociągowej   wykonanym i sfinansowanym przez  Zakład Komunalny, zapewni dostęp do wody miejskiej mieszkańcom tego rejonu miasta. Do chwili obecnej istniejący na tym terenie wodociąg zasilany był z ujęcia głębinowego, jednak z uwagi na zmniejszenie jego wydajności, nie daje on gwarancji ciągłości dostawy wody pitnej. Termin zakończenia robót mija 16 marca 2020 r., a koszt inwestycji wynosi 80.000 zł.
   
 24.  W dniu 19 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – firmy Terra z Krakowa – odstąpił od umowy zawartej w dniu 6 marca 2018 r. na opracowanie projektu tzw. uchwały krajobrazowej, czyli aktu prawa miejscowego określającego obowiązujące na terenie miasta Sucha Beskidzka zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Powodem decyzji były brak zaangażowania Wykonawcy w realizację zleconych prac oraz opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów zadania, które wykluczało wykonanie zlecenia pomimo, że  termin był na wniosek Wykonawcy trzykrotnie przedłużany. W związku z odstąpieniem od umowy została naliczona kara umowna w kwocie 2 952,00 zł, którą Wykonawca w wyznaczonym terminie wpłacił na rachunek bankowy Urzędu Miasta. W celu realizacji uchwały nr XXXVII/309/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27 lutego 2018 r. została przeprowadzona procedura wyboru nowego wykonawcy. Wpłynęły dwie oferty zawierające ceny brutto 20 000,00 zł i 49 200,00 zł. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Usługi Projektowe Architekt Lucyna Grabowska z Suchej Beskidzkiej. Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie do 30 października br.
   
 25.    Wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma „Ekofinn-Pol” Sp. z o.o., z Banina, na zlecenie Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej wykonała instalację do produkcji środka poprawiającego właściwości gleby z odwodnionego osadu z oczyszczalni ścieków. Proces technologiczny polega na przemianie fizyko-chemicznej osadu przy użyciu preparatu na bazie wapna palonego, odwodnionego na prasie ślimakowej, w suchy, hydrofobowy granulat o drobnym uziarnieniu. W wyniku zastosowanej technologii osad przestaje być odpadem i zmniejsza blisko o połowę objętość w stosunku do sprasowanego osadu poddawanego przetworzeniu w instalacji. Zrealizowana inwestycja pozwoli na uzyskanie certyfikatu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dającego możliwość zastosowania uzyskanego produktu dla celów nawożenia gleby oraz jego obrót handlowy bez ograniczeń. Koszt inwestycji stanowi kwotę 596 550,00 zł brutto.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję