przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XIII, a XIV sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 listopada i 13 grudnia 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł         - 49.940.600,10 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł         - 54.702.329,67 zł.
    
 2. Wojewoda Małopolski decyzją z dnia 27 listopada 2019 r. stwierdził nabycie przez Gminę Sucha Beskidzka z mocy prawa 9 działek ewidencyjnych o numerach: 7338, 7363, 7376/1, 7414, 7418, 7478, 7502, 7535 oraz nr 7675 o łącznej powierzchni 8.838 m2. Skomunalizowane działki są zajęte pod drogi wewnętrzne w rejonie ul. Podksięże w Suchej Beskidzkiej i do tej pory były jedynie we władaniu Gminy.
   
 3. Zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 380/19 ustalone zostały nowe stawki najmu i dzierżawy, które obowiązywać będą na terenie naszego miasta od dnia 01 stycznia 2020 r. Na tej podstawie przygotowywane są informacje o zmianie opłat oraz aneksy do zawartych umów pomiędzy Gminą Sucha Beskidzka, a osobami korzystającymi z obiektów i nieruchomości stanowiących własność gminy.
   
 4. Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 3 grudnia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu tj. „Organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta. Termin składania ofert upływa 9 stycznia 2020 roku. Zadania realizowane będą w okresie od 1 lutego 2020 roku do 30 listopada 2020 roku, a kwota przeznaczona na ten cel z budżetu Gminy wynosi 60.000 zł.
   
 5. Zarządzeniem  z dnia 3 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu  na 2020 rok i ustalił regulamin postępowania komisji konkursowej. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta. Projekty realizowane będą od 1 lutego do 30 listopada 2020 roku. Termin złożenia wniosków upływa z dniem 9 stycznia 2020 roku. Na realizację projektów w 2020 roku Gmina Sucha Beskidzka przeznaczyła kwotę 180.000 zł.
   
 6. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 05 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta zawarł w formie aktów notarialnych dwie umowy dotyczące zakupu przez Gminę Sucha Beskidzka nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 8113/4 o powierzchni 81 m2 oraz nr 8114/1 o powierzchni 1114 m2, położone w Suchej Beskidzkiej przy ul. Podksięże. Łączny koszt zakupu nieruchomości to kwota 25.525,20 zł.
   
 7. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy rynku suskiego wraz z jego otoczeniem została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Doradcze WROTECH Sp. z o.o. z Wrocławia. Cena wybranej oferty wynosi 220 170,00 zł brutto. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 6 grudnia br. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofertą, wybrany wykonawca przed przystąpieniem do opracowania właściwej dokumentacji projektowej  jest zobowiązany do przedstawienia pięciu alternatywnych rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku, z których zostanie wybrana jedna. Termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na dzień 30 października 2020 r.
   
 8. Zamówienie publiczne na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Sucha Beskidzka prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, wpłynęła jedna oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „BESKIDY-TOURIST” Sp. z o.o., zawierająca cenę 736 603,20 zł brutto. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu ww. oferta została zaakceptowana. Umowa zostanie zawarta 31 grudnia br. , a zamówienie będzie realizowane w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r.
   
 9. Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich, które odbyło się w dniu 14 grudnia br. w Lanckoronie, zostały wręczone Laury Babiogórskie. Są one wyróżnieniem za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru babiogórskiego w dziedzinach gospodarki i kultury, a także dokumentowania przeszłości historycznej. Jednym z tegorocznych laureatów Lauru Babiogórskiego zgłoszonym przez Burmistrza Suchej Beskidzkiej, została Miejska Orkiestra Dęta działająca od 15 lat przy MOK- Zamek  nagrodzona za osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w szczególności propagowanie, utrwalanie i popularyzowanie kultury muzycznej w Suchej Beskidzkiej i regionie.
   
 10.  Zarządzeniem z dnia 16 grudnia br. Burmistrz Miasta przyznał nagrodę pieniężną III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w sezonie 2018/2019 zawodnikowi Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień", który na Zawodach Województwa Małopolskiego uzyskał najlepszy wynik w naszym województwie w pływaniu w stylu klasycznym na dystansie 50 m. Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane zawodnikom i trenerom reprezentującym kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej z Suchej Beskidzkiej. Łączna kwota przyznanych nagród w 2019 r. wynosi 11.350 zł brutto.
   
 11.  Zarządzeniami z dnia 18 grudnia 2019 roku Burmistrz Miasta  zatwierdził do realizacji w 2020 roku dwa programy: „Pływanie dla zdrowia" oraz „Jesteśmy nadal aktywni". Program „PŁYWANIE DLA ZDROWIA” skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta Sucha Beskidzka. Składa się on z dwóch podprogramów: pierwszy - obejmuje dzieci do lat 12, które mogą bezpłatnie korzystać  z Krytej Pływalni indywidualnie, w przypadku dzieci w wieku do lat 7 bezpłatnie z basenu będą mogli korzystać również  ich rodzice lub prawni opiekunowie. Drugi - skierowany jest do wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu miasta Sucha Beskidzka, którzy będą mogli bezpłatnie korzystać  z obiektu w formie zajęć grupowych, zorganizowanych wg harmonogramu ustalonego pomiędzy dyrektorem danej placówki oświatowej, a dyrektorem basenu. Program „JESTEŚMY NADAL AKTYWNI" skierowany jest do emerytów i rencistów z terenu miasta Sucha Beskidzka.  Wstęp na basen odbywać się będzie za okazaniem legitymacji emeryta - rencisty wraz z dowodem tożsamości.  Adresaci obu programów będą mieli możliwość bezpłatnego korzystania z Krytej Pływalni jedną godzinę dziennie w dniach od poniedziałku do piątku. Programy realizowane będą od 2 stycznia do 30 czerwca 2020 roku i oprócz korzyści dla mieszkańców naszego miasta są alternatywną formą finansowego wsparcia działalności pływalni, przez gminę Sucha Beskidzka.
   
 12.  W dniu 19 grudnia 2019 r. odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej. W Sali Rycerskiej suskiego zamku można było posłuchać najpiękniejszych kolęd i pastorałek w wykonaniu młodych muzyków z suskiej szkoły muzycznej. Swoje umiejętności zarówno instrumentalne jak i wokalne zaprezentowali uczniowie w występach indywidualnych, a także przy wsparciu nauczycieli. Na zamkowej scenie wystąpiły również orkiestry: smyczkowa i dęta działające przy naszej szkole muzycznej.
   
 13.  Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RED LIFT z Suchej Beskidzkiej wykonała prace związane z montażem rynien wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem rur spustowych budynku oranżerii zlokalizowanej na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego. Koszt przeprowadzonych robót stanowi kwotę 12.112,78 zł brutto.
   
 14.  Dobiegają końca prace związane z remontem ul. Spokojnej w rejonie Zasypnicy, które zgodnie z zawartą umową wykonuje Firma EKOSYSTEM z Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmował uzupełnienie podbudowy i przełożenie nawierzchni z płyt żelbetowych typu IOMB, wykonanie zatoki tzw. mijanki oraz poprawę odwodnienia. Dodatkowo droga została poszerzona o jeden pas płyt na długości 240 mb. Koszt przeprowadzonych robót wynosi 45.000 zł brutto.
   
 15.  Na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Burmistrza Miasta zlecił firmie instalacyjno-elektrycznej Pana Rafała Szczybury z Suchej Beskidzkiej wykonanie oświetlenia ul. Akacjowej w Suchej Beskidzkiej. Wzdłuż ulicy zostało zamontowanych 8 punktów oświetleniowych z oprawami typu LED. Termin zakończenia robót zgodnie z zawartą umową mija 30 grudnia 2019 r. a koszt inwestycji stanowi kwotę 44.650,94 zł brutto.
   
 16.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu niegraniczonego na realizację pierwszego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra tj. budowę obiektu w stanie surowym, wybrana została oferta złożona przez Firmę Remontowo-Budowlaną PROFES Rafał Konieczny ze Skawy (Wykonawca zmienił siedzibę – na etapie składania ofert siedziba firmy była w Rabce-Zdrój). Cena wybranej oferty wynosi 1 302 414,23 zł. Planowany termin zawarcia umowy to 30 grudnia br. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin zakończenia robót budowlanych upływa 30 września 2020 r.
   
 17.  Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej na rzecz grupy zakupowej utworzonej przez Gminę Sucha Beskidzka i jej osiem jednostek organizacyjnych (tj. Zakład Komunalny, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji "Babia Góra", Miejskie Przedszkole Samorządowe,  Filię Szkoły Podstawowej Nr 2, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, Miejską Przychodnię Zdrowia, Szkołę Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową Nr 1) oraz Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba, prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej w 2020 r. w łącznej ilości 2 435,480 MWh. Ze względu na uregulowania prawne, przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi przesyłu energii elektrycznej. W wyznaczonym terminie, tj. do 18 grudnia 2019 r. wpłynęły dwie oferty zawierające ceny brutto: pierwsza na kwotę 1 107 787,83 zł i druga 1 076 633,17 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 20 grudnia 2019 r. została wybrana oferta złożona przez firmę TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi 1 076 633,17 zł, a cena jednostkowa za jedną MWh 442,06 zł brutto. Obowiązująca w 2019 r. cena za jedną MWh wynosi 447,72 zł brutto, Planowany termin zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej – odrębnie przez poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy zakupowej – to 30 grudnia 2019 r.
   
 18.  Zamówienie publiczne na udzielenie Gminie Sucha Beskidzka kredytu długoterminowego do kwoty 3 500 000 zł prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Do wyznaczonego terminu wpłynęła jedna oferta, złożona przez Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej, zawierająca cenę 605 596,90 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 27 grudnia br. oferta Banku Spółdzielczego została zaakceptowana. Planowany termin zawarcia umowy to 30 grudnia br. Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy, a w szczególności budowy Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera. W wyniku szczegółowej analizy budżetu i wprowadzonych zmian, ostatecznie Gmina skorzysta z kredytu w kwocie 3 100 000 zł. Zgodnie z ofertą Banku Spółdzielczego podstawą ustalania kosztu kredytu będzie suma stałej marży Banku wynoszącej 1,25 punktu procentowego oraz zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia kredyt zostanie spłacony do 28 grudnia 2030 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję