przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XII, a XIII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 , 31 października 2019 r. , 18 i 21 listopada 2019 r.  dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2019 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
            Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  52.116.568,09 zł
            Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  59.878.298,66 zł
   
 2. Zarządzeniem z dnia 4 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Suskiemu Stowarzyszeniu Kobiet „Samopomoc” w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Promocja działalności kulturalnej miasta poprzez reprezentowanie Gminy w przeglądach, festiwalach, konkursach, wystawach - uczestnictwo w XIX Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Konkurs potraw odbył się w dniu 16 listopada br. w Lachowicach. Suskie Stowarzyszenie reprezentujące nasze miasto zajęło III miejsce w kategorii potraw współczesnych opartych na tradycjach regionalnych oraz nalewek opartych na tradycjach. Ponadto suskie stowarzyszenie otrzymało wyróżnienie specjalne od prezesa Małopolskiej Izby Rolniczej  w Krakowie. Dotację w kwocie 1520,00  zł otrzymał również Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe z siedzibą w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Spotkanie Opłatkowe”. Stowarzyszenie zorganizuje w dniu 17 grudnia 2019 r. spotkanie opłatkowe i integracyjne osób niewidomych i słabo widzących. Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 3. Od 2007 roku trwają starania Gminy Sucha Beskidzka mające na celu regulację stanu prawnego ul. Kolejowej i nabycie od PKP prawa użytkowania wieczystego działek ewidencyjnych: nr 9463/21 oraz nr 9463/60 zajętych pod tę drogę. Brak tytułu prawnego do ww. działek  nie dawał gminie Sucha Beskidzka możliwości przeznaczenia środków publicznych i przeprowadzenia koniecznych prac remontowych , w celu doprowadzenia do właściwego stanu technicznego drogi, która stanowi jedyny dojazd do terenów przemysłowych, kolejowych oraz prywatnych.
  Po zakończeniu wymaganych przez PKP procedur,  uzyskaniu zgód i skompletowaniu dokumentacji, w dniu 07 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz przedstawiciele PKP S.A. zawarli w formie aktu notarialnego umowę przedwstępną przekazania prawa użytkowania wieczystego gruntów. Jednym z warunków umowy jest podjęcie przez Radę Miasta Sucha Beskidzka uchwały o zaliczeniu ulicy Kolejowej w Suchej Beskidzkiej do kategorii dróg publicznych. Termin zawarcia umowy przyrzeczonej określony został do dnia 31 marca 2020 r.
   
 4. W dniu 9 listopada 2019 r. Burmistrz Miasta w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej udekorował „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” czternaście  par, które pięćdziesiąt lat temu zawierały związki małżeńskie. Uroczystość, poprzedzona mszą świętą odprawioną w intencji jubilatów w kaplicy zamkowej, odbyła się w Sali Rycerskiej suskiego zamku. Wszystkie pary oprócz medali otrzymały również upominki od władz samorządowych. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Małgorzata Kubieniec wraz z chórem Jasień, a uwieńczeniem uroczystości był toast wzniesiony wspólnie z  towarzyszącymi jubilatom rodzinami.
   
 5. Obchody 101 rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęły się od złożenia wieńców i kwiatów na Kwaterze Wojskowej suskiego cmentarza. W kościele parafialnym o godzinie 11.00 odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Po mszy św. w asyście pocztów sztandarowych nastąpił przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje władz samorządowych, instytucji oraz szkół i organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbył się koncert laureatów XII Festiwalu Pieśni Patriotycznych pn. „To Polska - Moja Ojczyzna" zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury - Zamek pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 6. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 14 listopada 2019 r. przedłożył Radzie Miejskiej projekt Uchwały Budżetowej Gminy na 2020 rok  oraz projekt Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 wraz z załącznikami.
  Planowane dochody Budżetu Gminy na 2020 rok stanowią kwotę   56.049.778,93zł,
  a planowane wydatki -  64.307.778,93zł.
  Przychody budżetu to kwota 9.030.000 zł, a rozchody  -  772.000 zł .
  Oba projekty uchwał zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu wydania opinii .
   
 7. W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, który przypadał na dzień 14 listopada, w Suchej Beskidzkiej po raz kolejny zorganizowane zostały bezpłatne badania spirometryczne. Specjalnie przeszkolony pracownik przeprowadził badania płuc u 45 osób. W tym dniu odbył się również happening z udziałem dzieci z Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz uczniów suskich szkół podstawowych. Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców na istotny problem jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Realizując Program Ograniczenia Niskiej Emisji Burmistrz Miasta złożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dokumenty stanowiące końcowe rozliczenie pożyczki zaciągniętej w Funduszu na realizację zadania pn.: „Likwidacja Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka w latach 2017 – 2019”. W ramach zadania zostały zmodernizowane systemy grzewcze w 103 budynkach jednorodzinnych na terenie miasta. Łącznie zostało zdemontowanych 114 urządzeń na paliwa stałe starego typu, które zastąpiono kotłami na gaz, ekogroszek oraz biomasę. Ponadto do końca listopada br. Burmistrz Miasta udzielił  75 dotacji na zmianę systemu ogrzewania na proekologiczne, finansowanych ze środków własnych gminy oraz pozyskanych z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Łącznie wypłacono  kwotę 624 543,90 zł.
   
 8. W ogłoszonym 25 października 2019 r. przetargu nieograniczonym na przebudowę i modernizację ogólnodostępnych sanitariatów oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka wpłynęły dwie oferty zawierające ceny 128 278,75 zł i 197 857,92 zł. Jedna ze złożonych ofert nie została podpisana, co jest niezgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych. Natomiast w przypadku drugiej, tańszej oferty wykonawca, który ją złożył poinformował Zamawiającego, że błędnie skalkulował część robót i  nie jest w stanie zrealizować całego zakresu robót za kwotę 128 278,75 zł. W związku z tym w dniu 13 listopada 2019 r. złożone oferty zostały odrzucone, a postępowanie przetargowe unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Ze względu na fakt, że oszacowana przez Zamawiającego wartość netto przedmiotowego zamówienia nie przekraczała ustawowego progu tj. równowartości kwoty 30 000 euro oraz z uwagi na bardzo krótki termin realizacji, Burmistrz Miasta podjął decyzję o wyborze  Wykonawcy po przeprowadzeniu zapytania ofertowego zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka regulaminem udzielania zamówień o wartości mniejszej niż równowartość kwoty 30 000 euro. Umowa z wykonawcą tj. firmą Pana Michała Świerkosza z Makowa Podhalańskiego została zawarta 18 listopada 2019 r. Wartość brutto zleconych robót wynosi 157 575,50 zł. Zgodnie z zapisami umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zadania do dnia 20 grudnia 2019r.
   
 9. W ogłoszonym 25 października 2019 r. przetargu nieograniczonym na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy rynku suskiego wraz z jego otoczeniem wpłynęły 4 oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 220 170,00 zł a najdroższej 885 600,00 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kilku alternatywnych rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku, z których zostanie wybrana jedna, stanowiąca podstawę opracowania dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na dzień 30 października 2020 r.
   
 10.  W ogłoszonym 31 października 2019 r. przetargu nieograniczonym na realizację pierwszego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra tj. budowę obiektu w stanie surowym otwartym wpłynęło 13 ofert. Cena najtańszej oferty wyniosła 1 299 774,68 zł a najdroższej 2 029 500,00 zł. Obecnie trwa analiza złożonych ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia termin realizacji zamówienia upływa 30 września 2020 r.
   
 11.  Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych terenów. Do dnia 28 listopada br. Burmistrz Miasta wydał łącznie 222 zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia, które przesłane zostały do właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkań w blokach wielorodzinnych, a także do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego i Starostwa Powiatowego celem ujawnienia prawa własności gruntów. Zgodnie z Uchwałą Nr V/54/2019 Rady Miasta Sucha Beskidzka z dnia 27 lutego 2019 r. zainteresowani beneficjenci do końca bieżącego roku, mogą skorzystać z najwyższej 60 % bonifikaty z tytułu jednorazowej opłaty przekształceniowej.
   
 12.  Podobnie jak w latach ubiegłych, Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz większości dróg wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Sucha Beskidzka. W okresie zimowym 2019/2020 łączny koszt utrzymywania dróg przez Zakład Komunalny i inne firmy wyłonione w przetargu, oszacowany jest na kwotę 644.838,70 zł brutto. W rzeczywistości kwota ta będzie niższa, gdyż wysokość wynagrodzenia poszczególnych wykonawców obliczana jest w zależności od warunków atmosferycznych i faktycznie wykonanych prac. W przypadkach braku potrzeby odśnieżania i posypywania, wypłacane jest 20% wynagrodzenia umownego za tzw. gotowość do podjęcia akcji zimowej.
   
 13.  Na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka firma SGS Polska z siedzibą w Warszawie wykonała monitoring zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Zakres monitoringu obejmował wykonanie badań wód powierzchniowych i odciekowych, skuteczności odprowadzania gazów oraz pomiar osiadania powierzchni składowiska. Przeprowadzone badania wykazały, że skarpa składowiska jest stabilna, system odgazowywania sprawny i nie występuje zagrożenie. Koszt przeprowadzonych badań sprawdzających  wyniósł 6 174,60 zł brutto.
   
 14.  Zakończyły się prace związane z przebudową 350 metrowego odcinka ulicy 29 Stycznia w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni istniejącego chodnika z płytek betonowych na kostkę brukową, poszerzenie drogi wraz z budową muru oporowego, wymianę i uzupełnienie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na pow. 1100 m2. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki finansowe z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 84.589,00 zł., pozostała kwota w wysokości 143.645,50 zł stanowiła  środki własne gminy. Wykonawcą prac była firma Ekosystem z Suchej Beskidzkiej.
   
 15.  Z uwagi na stan techniczny stolarki drzwiowej w salach lekcyjnych Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej, Burmistrz Miasta zlecił firmie NOWOCZESNY DOM z Suchej Beskidzkiej dostawę 37 drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami, które zamontowane zostaną podczas ferii zimowych. Koszt zakupu to kwota 34.071,00 zł brutto. Termin dostawy ustalono do dnia 27 grudnia 2019 r.
   
 16.  W dniu 22 listopada 2019 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, podczas której Burmistrz Miasta w imieniu samorządu podziękował wszystkim sponsorom i darczyńcom za finansowe i rzeczowe wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sportowych realizowanych w 2019 roku na terenie naszego miasta. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki „Pąsowej Róży" oraz specjalnie przygotowane na tą okazję podziękowania. W bieżącym roku łączna kwota przekazana przez sponsorów i darczyńców, głównie na potrzeby związane z organizacją dwóch najważniejszych wydarzeń, czyli: Dni Ziemi Suskiej i Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka wyniosła ponad 150 tys. złotych brutto.
   
 17.  Zarządzeniem z  dnia  8 listopada br.  Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne  III  stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w łucznictwie w sezonie 2018/2019 zawodnikom Łuczniczego Towarzystwa Sportowego „Zamek Suski” oraz wyróżnienia- nagrody rzeczowe 16-osobowej drużynie lekkoatletycznej reprezentującej Szkołę Podstawową Nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane są od 2005 r. reprezentantom klubów i stowarzyszeń sportowych prowadzących działalność na terenie miasta Sucha Beskidzka oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej z Suchej Beskidzkiej. Wręczenie nagród nastąpiło podczas Gali Pąsowej Róży w suskim zamku. Łączna kwota przyznanych nagród w 2019 roku wyniosła 10.400 zł brutto.
   
 18.  Na zlecenie Burmistrza Miasta spółka MW Concept z Poznania dostarczyła system konferencyjny składający się z 15 mikrofonów wraz z pulpitami, jednostką centralną oraz okablowaniem. Dostarczone urządzenia stanowią rozszerzenie obecnego systemu rejestracji i transmisji obrad.  Zainstalowane wyposażenie wpłynie na poprawę jakości przekazu i sprawność prowadzenia sesji  Rady Miasta. Koszt  zakupu  wyniósł 31.382,53 zł brutto.
   
 19.  Zarządzeniem z dnia 27 listopada 2019 roku Burmistrz Miasta zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie: ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych, ogólnodostępnych aptek na terenie powiatu suskiego na rok 2020 - w części dotyczącej miasta Sucha Beskidzka.
   
 20.  W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem, na zlecenie Burmistrza Miasta wydany został kalendarz ścienny na rok 2020 w formie trójdzielnej wzbogacony pięknymi fotografiami prezentującymi i promującymi odrestaurowany zamek suski w różnych ujęciach. Kalendarz oprócz standardowego, miesięcznego układu zawiera takie przydatne elementy jak numery tygodni, informacje o solenizantach oraz świętach państwowych i kościelnych.  
   
 21.  Zakończone zostały pracę związane z przebudową miejsca pamięci jakim jest Cmentarz Choleryczny w Suchej Beskidzkiej. Zadanie to realizowane było przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej, wspierane w zakresie  organizacyjnym i technicznym przez Gminę Sucha Beskidzka, dzięki zawartemu w tym celu porozumieniu. Zakres prac obejmował wykonanie robót przygotowawczych i ziemnych, budowę ogrodzenia z elementów kamiennych, wykonanie i montaż krzyża, wykonanie nawierzchni utwardzonych oraz montaż elementów małej architektury. Dzięki przeprowadzonym pracom, zaniedbane i nieco zapomniane miejsce zyskało nowy i estetyczny wygląd przypominając o zarazie, która nie ominęła Suchej w dziewiętnastym wieku.   Wykonawcą zadania był Zakład Komunalny z Suchej Beskidzkiej.
  Towarzystwo Miłośników Ziemi Suskiej pozyskało na ten cel dofinansowanie z funduszy europejskich za pośrednictwem LGD Podbabiogórze  w  wysokości 59.329 zł. Na pokrycie kosztów przedsięwzięcia do czasu rozliczenia i zrefundowania środków przez Urząd Marszałkowski gmina Sucha Beskidzka udzieliła Towarzystwu pożyczki w wysokości 75.986,68 zł
   
 22.  Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zleciło Zakładowi Komunalnemu montaż modułów sztucznie mrożonego lodowiska „Biały Orlik", którego uruchomienie zaplanowane jest w dniu 6 grudnia 2019 r. Przy lodowisku podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonować będzie wypożyczalnia łyżew.  Zasady korzystania z lodowiska, ceny biletów oraz godziny otwarcia podane zostaną  do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz  na tablicy ogłoszeń kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012". W roku bieżącym sztucznie mrożone lodowisko organizowane i uruchomiane jest po raz dziewiąty.
   
 23.  Na terenie miasta tradycyjnie zamontowane zostanie oświetlenie dekoracyjne nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Główna część oświetlenia świątecznego miasta zostanie włączona kilka dni przed Bożym Narodzeniem. W bieżącym roku zakupiono nowe elementy świątecznego oświetlenia za kwotę około 13.000,00  złotych. Dla podkreślenia świątecznego nastroju zachęcamy właścicieli prywatnych budynków i posesji, aby przyłączyli się do dekorowania naszego miasta.
   
 24.  W dniu 30 listopada br. mija okres powołania Pani Barbary Woźniak na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Z uwagi na rezygnację obecnej Pani Dyrektor z ubiegania się o przedłużenie powołania na kolejny okres, zostanie ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum. Do czasu powołania nowego dyrektora wyłonionego w wyniku określonej prawem procedury, obowiązki Dyrektora Muzeum Miejskiego pełnić będzie Pan Marek Cwestch zatrudniony w muzeum jako kustosz – archeolog.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję