przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XI, a XII sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 września , 09, 18 i 23 października  dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka na 2019 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wynosi         -  51.209.520,59 zł
  • Plan wydatków po zmianie wynosi         -  58.897.933,65 zł
    
 2. W dniu 01 października 2019 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę na wykonanie pierwszego etapu prac remontowo – konserwatorskich  zabytkowej kapliczki z figurą św. Antoniego Padewskiego z 1918 r., znajdującej się przy ul. Role w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmie wzmocnienie strukturalne wszystkich elementów kapliczki, a także rekonstrukcję rzeźb. Prace renowacyjne wykona  firma konserwatorska: MDC RENO Konserwacja Dzieł Sztuki Monika Domańska – Tomczyk z Alwerni. Pierwszy etap prac zrealizowany zostanie do dnia 30 listopada 2019 r., a wartość prac wykonanych w roku bieżącym wyniesie 30.000,00 zł brutto, z czego 10.000,00 zł stanowią środki pozyskane w ramach dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
   
 3. Złożony przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wniosek o dofinansowanie zakupu wyposażenia dla działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury orkiestry dętej z programu "Małopolskie Orkiestry Dęte 2019 - NA START -", przeszedł pomyślnie wszystkie etapy oceny konkursowej i otrzymał dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 9.700 złotych. Symboliczny czek na realizację zadania odebrali:  Dyrektor MOK Grzegorz Wysmołek i kapelmistrz Miejskiej Orkiestry Dętej Sławomir Pacholski,  podczas Gali
  w Muzeum Armii Krajowej w dniu 1 października 2019 r.  Dotacja, którą otrzyma gmina w połączeniu z wymaganym wkładem własnym, co stanowi łącznie kwotę 12.961,25 złotych, pozwoli na doposażenie Miejskiej Orkiestry Dętej i zostanie przeznaczona m.in. na zakup instrumentów.
   
 4. W ogłoszonym 11 września 2019 r. przetargu nieograniczonym na realizację pierwszego etapu budowy zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną na terenie Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji – Babia Góra, tj. wykonanie przyziemia – części klubowej budynku, wpłynęła jedna oferta zawierająca cenę - 859 665,76 zł. Przetarg został unieważniony 4 października 2019 r. ponieważ cena złożonej oferty przekraczała kwotę, jaka została zabezpieczona w tegorocznym budżecie Gminy. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony drugi przetarg, który będzie obejmował budowę obiektu w stanie surowym otwartym z terminem realizacji do końca września 2020 roku.
   
 5. W dniach od 7 do 9 października  br. na terenie Województwa Małopolskiego , w tym także na obszarze miasta Sucha Beskidzka odbyło się kompleksowe  ćwiczenie obronne pod kryptonimem „Małopolska  2019”. Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie przyjętego systemu kierowania realizacją zadań obronnych, zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej na obszarze województwa małopolskiego a także doskonalenie kadry w sprawnym podejmowaniu decyzji w sytuacji podnoszenia gotowości obronnej państwa i współpracy z siłami zbrojnymi RP.  Na terenie naszej gminy w ramach prowadzonych ćwiczeń realizowano zadania dotyczące: uruchomienia stałego dyżuru, rozwinięcia głównego stanowiska kierowania oraz przeprowadzenia ewakuacji dzieł sztuki z Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej. Podczas akcji, upoważnieni przedstawiciele ministerstw i jednostek  centralnych przeprowadzili   kompleksową kontrolę wykonywania zadań obronnych przez wyznaczone do tego instytucje.
   
 6. Zarządzeniem z  dnia  9 października br.  Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne  III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w pływaniu w sezonie 2018/2019 zawodnikom Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień" w Suchej Beskidzkiej.  Nagrody Burmistrza za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom, trenerom i działaczom zamieszkałym w Suchej Beskidzkiej lub reprezentującym stowarzyszenia sportowe z terenu miasta. Wręczenie nagród odbyło się w dniu 17 października br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta w obecności trenerów i rodziców sportowców. Łączna kwota przyznanych nagród wyniosła 5.100 zł brutto.
   
 7. Zarządzeniem z dnia 10 października 2019 r. Burmistrz Miasta udzielił dotacji Stowarzyszeniu „Suscy Seniorzy” w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Stowarzyszenie w ramach zadania zorganizowało wyjazd integracyjny dla seniorów do Warszawy. Dotację w kwocie 2. 500 zł otrzymał również  Hufiec Ziemi Wadowickiej ZHP – Chorągiew Krakowska na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, i dziedzictwa narodowego – wspieranie działań umacniających tożsamość  i różnorodność kulturową  pn. „Suski Radosny Patriotyzm dla Niepodległej”, a także Stowarzyszenie Zintegrowanie – Niepokonani w kwocie 1.500 zł na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „VII Suski Turniej Bocci”. Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 8. Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji oraz Urząd Statystyczny w Krakowie co roku opracowuje i publikuje Ranking Gmin Małopolski wskazując najlepiej rozwijające się gminy w naszym województwie. Sucha Beskidzka po raz kolejny została sklasyfikowana na wysokiej 6 pozycji w całej Małopolsce. Wyniki Rankingu oparte są o niezależne dane zebrane przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Metodą oceny poziomu rozwoju gminy jest syntetyczny wskaźnik  wyliczony w oparciu o 11 kryteriów mierzących potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez gminę w sferze gospodarczej i społecznej. Celem Rankingu jest wyłonienie i promowanie małopolskich gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego, jakości życia i skuteczności działania władz lokalnych.
  Warto również wspomnieć o innym zestawieniu, które dotyczy wydatków inwestycyjnych w latach 2016 – 2018 opracowanym i publikowanym przez ogólnopolskie pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Sucha Beskidzka zajmuje w nim 19 miejsce wśród 267 sklasyfikowanych miast powiatowych w Polsce. Ranking wydatków inwestycyjnych to jedno z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność rozwojową wszystkich samorządów. Pod uwagę brane sąwydatki na cele rozwojowe poniesione w ciągu ostatnich 3 lat podzielone przez liczbę mieszkańców danej gminy.
   
 9. W dniu 13 października  br. odbyły się wybory  do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Na terenie naszego miasta głosowanie odbywało się w 7 obwodach wyborczych.  Frekwencja wyborcza w Suchej Beskidzkiej wyniosła 63,25 % . W wyborach do Sejmu RP poszczególne listy  osiągnęły następujące wyniki procentowe głosów:  KW Prawo i Sprawiedliwość  -  44,92 % , KW Koalicja Obywatelska - 28,56 %, KW Sojusz Lewicy Demokratycznej - 9,45 %, KW PSL - 8,77 %, KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 8,30 %. W wyborach do Senatu RP kandydat KW Prawo i Sprawiedliwość otrzymał 2346 głosów ( 51,68 % ). Na kandydata startującego z ramienia KW Koalicja Obywatelska głosowało 2193 (  48,32 % ) mieszkańców Suchej Beskidzkiej.    
   
 10.  Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 09 października br. przyznał nagrody pieniężne za dotychczasowe zaangażowanie, oraz wkład pracy na rzecz szkoły dla dyrektorów placówek oświatowych tj: Pani Renacie Trybała, Pani Małgorzacie Peć oraz Pani Izabeli Juszczak. Ponadto na wniosek dyrektorów szkół przyznał również nagrody nauczycielom: Panu Grzegorzowi Wronce i Panu Piotrowi Staszakowi ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Pani Wioletcie Habowskiej nauczycielce Szkoły Podstawowej nr 2. Nagrody zostały wręczone w dniu 17 października w sali rycerskiej suskiego zamku, podczas uroczystości zorganizowanej przez Szkołę Muzyczną z okazji Dnia Nauczyciela.
   
 11. W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 17 października 2019 r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej złożyli uroczyste ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci do społeczności szkolnej. Kolejny, ósmy już rok szkolny rozpoczęło 58 nowych uczniów przyjętych do szkoły w ramach przeprowadzonego wiosną br. naboru. Obecnie do szkoły uczęszcza 275 uczniów w 25 oddziałach. Po ślubowaniu nowi uczniowie mieli okazję wysłuchać koncertu orkiestry smyczkowej naszej Szkoły Muzycznej.
   
 12. Na zlecenie Gminy Sucha Beskidzka, Firma SUDER II  z Zakliczyna wykonała instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wewnętrznej instalacji gazowej w budynku socjalnym (z zapleczem sanitarnym i szatniami) zlokalizowanym na terenie kompleksu sportowego „Orlik”. Dotychczas budynek ten ogrzewany był energią elektryczną. Zmiana systemu ogrzewania na gazowy z pewnością obniży koszty bieżącego utrzymania obiektu. Wartość przeprowadzonych prac instalacyjnych wynosi 41.000,00 złotych brutto.
   
 13. Zakończony został kolejny etap prac związanych z remontem i modernizacją  dróg wewnętrznych i dojazdowych tym razem w rejonie ulic Role, Piłsudskiego, Podksięże, Świerkowej oraz ulicy   Poziomkowej i Lawendowej. W ramach zadania na drogach tych wykonane zostały nowe nawierzchnie asfaltowe, odwodnienia oraz odtworzone pobocza dróg. Całkowita powierzchnia dróg o nowej nawierzchni wykonana w ramach udzielonego zamówienia wynosi ponad 3 tys. m2, a wartość prac to kwota 299.655,15 zł. brutto.
   
 14. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie Techbud z Zawoi opracowanie projektów docelowej organizacji ruchu wraz z inwentaryzacją istniejącego oznakowania w ciągu wszystkich dróg gminnych na terenie miasta. Po zatwierdzeniu projektów  przez Starostę Suskiego i zaopiniowaniu przez Komendanta Powiatowego Policji,  gmina przystąpi do prac związanych z uzupełnieniem i zmianą istniejącego oznakowania. Koszt prac projektowych to kwota 18.450zł brutto, a termin ich zakończenia upływa 29 listopada 2019 r.
   
 15. W dniu 23 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy rynku suskiego wraz z jego otoczeniem. Termin składania ofert upływa w dniu 7 listopada 2019 r. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia kilku alternatywnych rozwiązań projektowych zagospodarowania przestrzeni publicznej rynku, z których zostanie wybrana jedna, stanowiąca podstawę opracowania dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac projektowych został wyznaczony na dzień 30 października 2020 r.
   
 16. W dniu 25 października 2019 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację ogólnodostępnych sanitariatów oraz wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Urzędu Miasta Sucha Beskidzka. Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2019 r. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania zadania do dnia 20 grudnia 2019 r.
   
 17. Na zlecenie Burmistrza Miasta, Zakład Komunalny przeprowadził na terenie Suchej Beskidzkiej w dniach od 23 do 25 października 2019 r. ostatnią z planowanych w tym roku zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Tym razem zebranych zostało  76,38 ton odpadów, a koszty przeprowadzonej akcji wynoszą 42.291,61 zł.
  W bieżącym roku podczas trzech zbiórek mieszkańcy Suchej beskidzkiej pozbyli się łącznie aż 255,44 ton odpadów wielkogabarytowych i jest to blisko 40% więcej niż  w 2018 roku. Łączny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych w tym roku wyniósł ponad 140.000,00 zł.
   
 18. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą: „OKNOMAX” S. C. Katarzyna Boczek, Arkadiusz Boczek, ul. Żywiecka 105, Pewel Mała, 34 – 331 Świnna na wymianę stolarki okiennej w gminnych lokalach użytkowych mieszczących się w części parterowej  bloku nr 6 na os. Beskidzkim w Suchej Beskidzkiej. Drewniane okna od strony wschodniej nieruchomości zastąpione zostaną nowymi przeszkleniami antywłamaniowymi. Umowa obejmuje również wykonanie niezbędnych elementów wykończeniowych oraz demontaż i utylizację starych okien. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 10 grudnia 2019 r., a ich koszt wyniesie 14.355,01 zł brutto.
   
 19. Przed zbliżającym się dniem 1 listopada służby miejskie objęły opieką groby osób zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Grupa porządkowa oczyściła mogiły i wykonała drobne naprawy nagrobków. Prace zostały  przeprowadzone także  na terenie kwater wojskowych, w których znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy. Zakupione zostały wieńce, kwiaty oraz znicze .
  Na czas wzmożonego ruchu w okolicach cmentarza w dniu Święta Zmarłych wprowadzona zostanie jak co roku, zmiana organizacji ruchu, która usprawni komunikację samochodową. Nad bezpieczeństwem czuwać będzie Straż Miejska.
   
 20. Burmistrz Miasta w dniu 29 października 2019 r. zawarł umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 6689 / 3 oraz nr 6692 / 6 o łącznej powierzchni 131 m2, położone przy ul. Wrzosowej w Suchej Beskidzkiej. Przedmiotowy teren zajęty jest pod drogę wewnętrzną dojazdową, która wymaga remontu oraz utwardzenia i wykonania nawierzchni asfaltowej.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję