przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy X, a XI sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 30 sierpnia oraz 03, 13 i 20 września 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł - 49 817 232,51 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł - 57 505 645,57 zł.
    
 2. Zarządzeniem z dnia 2 września 2019 r. Burmistrz Miasta ogłosił konkurs dla podmiotów leczniczych na realizację świadczeń terapii uzależnień w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sucha Beskidzka.  W wyniku jego rozstrzygnięcia w dniu 19 września 2019 r. została zawarta umowa ze Stowarzyszeniem Pomocna Dłoń - Poradnia Leczenia Uzależnień z  Krakowa na świadczenie terapii uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych dla osób zamieszkałych na terenie miasta Sucha Beskidzka. Świadczenia terapeutyczne są realizowane przez stowarzyszenie w budynku Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej, w okresie od 20 września do 15 grudnia br. Łączna wartość udzielonej dotacji za zrealizowane świadczenia nie przekroczy kwoty 8.000 zł. 
   
 3. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 03 września 2019 r. ustalił harmonogram prac nad przygotowywaniem projektu budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2020 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową. Do dnia 10 października br. dyrektorzy jednostek i zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz kierownicy referatów, jak również mieszkańcy miasta, radni oraz organizacje społeczne i polityczne składają wnioski w formie planów rzeczowych zadań i wstępnych nakładów finansowych. Następnym etapem będzie weryfikacja złożonych propozycji pod względem zasadności i celowości wnioskowanych zadań oraz wysokości środków finansowych. Do 15 listopada br. Burmistrz przedłoży Radzie Miasta oraz prześle do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu na 2020 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
   
 4. W dniu 09 września 2019 r. odbył się trzeci przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 64 m2, w bloku nr 14 na os. Beskidzkim w Suchej Beskidzkiej. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej. Z uwagi na brak ofert, na podstawie art.40 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W tej sytuacji, zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w miesiącu październiku br. do publicznej wiadomości zostanie podane zaproszenie do podjęcia rokowań na najem tej nieruchomości.
   
 5. Burmistrz Miasta w dniu 10 września 2019 r. ogłosił drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów gminnych, położonych w Suchej Beskidzkiej przy ul. Mickiewicza, stanowiących część działki ewidencyjnej nr 9526/15. Pierwszy przetarg zakończył się w dniu 30 sierpnia br. wynikiem negatywnym, z uwagi na brak ofert. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość o powierzchni 1.700 m2, przeznaczona na prowadzenie płatnego parkingu oraz nieruchomość o powierzchni 3.000 m2, z przeznaczeniem na prowadzenie dworca autobusowego. Oferty na dzierżawę można składać do dnia 07 października, a rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 11 października 2019 r.
   
 6. Tradycyjnie już we wrześniu w naszym mieście odbywały się, organizowane po raz 23 „Dni Muzyki na Zamku". W dniu 13 września przed suską publicznością na dziedzińcu zamkowym wystąpili znakomici ukraińscy tenorzy grupy Tenors Bel’Canto w towarzystwie orkiestry kameralnej. W ich wykonaniu najpiękniejsze melodie świata, wspaniały kunszt i głosy w zamkowym klimacie sprawiły, że ten wieczór pozostanie na długo w pamięci. Tydzień później w Sali Rycerskiej zamku odbył się koncert Jubileuszowy z okazji 15 -lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej. Natomiast 27 września został zorganizowany koncert francuskiej grupy Est-Ouest/Wschód-Zachód. Zespół zaprezentował kompozycje Agnieszki Osieckiej, Zygmunta Koniecznego i Edwarda Dębickiego, a także można było usłyszeć ponadczasowe przeboje muzyki francuskiej. Organizatorem „Dni Muzyki na Zamku” jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka oraz Miejski Ośrodek Kultury - Zamek.
   
 7. Burmistrz Miasta przyznał nagrodę „Kamena” za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, w kategorii „animator kultury" panu Edwardowi Sochackiemu. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas Jubileuszu 15-lecia działalności Miejskiej Orkiestry Dętej. Pan Edward Sochacki oprócz zaangażowania i działań na rzecz kultury, a także przewodniczenia Radzie Muzeum Miejskiego, jest jedynym muzykiem orkiestry dętej, który gra w niej od 15 lat, czyli od momentu jej powstania.  Nagroda „Kamena” została ustanowiona w 2011 r. Uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej i może być przyznana osobom, zespołom, instytucjom i stowarzyszeniom, których działalność przyczynia się znacząco do rozwoju twórczości artystycznej i upowszechniania kultury w Suchej Beskidzkiej.
   
 8. W dniu 17 września 2019 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie zakończyła prowadzoną od 26 lipca 2019 r. kompleksową kontrolę gminy Sucha Beskidzka. Aktualnie Burmistrz Miasta oczekuje na przedłożenie do podpisu protokołu z kontroli, co ma nastąpić w najbliższym tygodniu. Kontrola przebiegała sprawnie i nie powodowała zakłóceń w bieżącej pracy Urzędu Miasta. Inspektorzy RIO przeprowadzili również problemową kontrolę gospodarki finansowej Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej ze szczególnym uwzględnieniem wypłaty wynagrodzeń nauczycieli w latach 2017- 2019. Ustalenia zawarte w protokole kontroli podpisanym w dniu 10 września 2019 r. nie wykazały nieprawidłowości i RIO w Krakowie nie wydała żadnych wniosków, ani uwag w tym zakresie. Kompleksowe kontrole gmin, RIO przeprowadza co cztery lata w każdej jednostce samorządu.
   
 9. Zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie Zasypnicy os. Śrubarze obejmującej m.in. ul. Miodową, prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie tj. do 17 września 2019 r. wpłynęły trzy oferty. Cena najtańszej oferty wyniosła 185 555,55 zł a najdroższej 415 746,75 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 26 września 2019 r. została wybrana oferta złożona przez Pana Macieja Sikorę ze Stryszawy. Cena wybranej oferty wynosi 185 555,55 zł brutto. Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji zostanie zawarta po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania tj. najwcześniej 3 października 2019 r. Zadanie obejmuje budowę rurociągu o długości 430 mb, co umożliwi podłączenie kolejnych dziecięciu budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrany wykonawca będzie zobowiązany do wykonania robót w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. Na realizację inwestycji Gmina uzyskała preferencyjną pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w kwocie 160 000 zł.
   
 10.  Kolejna akcja sprzątania świata odbyła się w dniach od 17 do 19 września br. i przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!". Celem tegorocznej edycji było zwrócenie uwagi na odpowiedzialność konsumentów za środowisko i podejmowanie działań, dzięki którym nauczymy się wytwarzać mniej odpadów. W akcji uczestniczyli uczniowie suskich szkół i przedszkoli, którzy zebrali łącznie 45 worków odpadów. W piątek 20 września 2019 r. odbyło się podsumowanie akcji skierowane głównie do najmłodszych, dla których przygotowano liczne atrakcje m.in. przeprowadzone zostały konkursy związane z ochroną środowiska. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 przedstawili program słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Nagrody dla uczestników ufundował Burmistrz Miasta.
   
 11.  W związku z upływem czasu, na który zawarta była umowa o pracę z panią Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, we wrześniu br. została wszczęta procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Powołana w tym celu komisja zarekomendowała kandydaturę Pana Szymona Piątka, który decyzją Burmistrza Miasta został zatrudniony od dnia 23 września 2019 roku na stanowisku Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka. Pan Szymon Piątek pracuje w jednostkach samorządowych od 2006 roku i posiada doświadczenie w administracji samorządowej, w tym również na stanowisku kierowniczym.
   
 12.  W dniu 28 września 2019 r. w Zamku Suskim odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia Usług Komunalnych oraz 15-lecia powstania Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w zamkowej kaplicy. Podczas mszy proboszcz suskiej parafii dokonał poświęcenia sztandaru, który następnie został przekazany przez Burmistrza Miasta Dyrektorowi i pracownikom Zakładu Komunalnego. W części oficjalnej w Sali Rycerskiej zamku, po okolicznościowych wystąpieniach, osoby, które przyczyniły się do rozwoju suskiego Zakładu Komunalnego otrzymały podziękowania i specjalne medale jubileuszowe. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Pani Małgorzata Kubieniec wraz z chórem Jasień działającym przy Miejskim Ośrodku Kultury – Zamek. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyli zarówno obecni, jak i byli pracownicy sektora usług komunalnych, a także przedstawiciele podmiotów współpracujących z Zakładem Komunalnym.
   
 13.  Na zlecenie Burmistrza Miasta, Zakład Remontowo – Budowlany Mieczysława Barzyckiego ze Stryszawy wykonał remont lokalu mieszkalnego znajdującego się w bloku nr 17, przy ul. Mickiewicza, stanowiącego własność gminy Sucha Beskidzka, który został pozyskany po byłym najemcy. Zakres prac obejmował wyburzenie pieców węglowych, wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych wylewek i położenie paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych, a także malowanie pomieszczeń. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 15.610,89 zł brutto.
   
 14.  Złożone przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzki wnioski o dofinansowanie remontu ulic 29 Stycznia oraz Aleksandra Starzeńskiego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” zostały pozytywnie rozpatrzone i uzyskały dofinansowanie w  wysokości 181.131,00 zł. Wręczenie promes nastąpiło w dniu 24 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Suchej Beskidzkiej. W ramach zadania zmodernizowany zostanie odcinek ulicy Starzeńskiego o długości 780 m, gdzie na pierwszych 320 mb drogi położona będzie nowa nawierzchnia asfaltowa, a na pozostałym odcinku (460mb) wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Drugie zadanie obejmuje przebudowę ul. 29 Stycznia na odcinku pomiędzy ul. Cmentarną, a schodami prowadzącymi do ul. Nad Stawami. Droga zostanie poszerzona z wykonaniem fragmentu muru oporowego, odwodnienia i nowej nawierzchni asfaltowej. Obecnie trwają procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót drogowych. Oba zadania powinny być wykonane jeszcze w roku bieżącym.
   
 15.  Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień, obowiązującym w gminie Sucha Beskidzka, po przeprowadzeniu zapytania ofertowego, Burmistrz Miasta zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych w Wadowicach na przeprowadzenie remontu 5 dróg, tj. początkowego odcinka ul. Ogrodowej, drogi wewnętrznej od ul. Role, dojazdowej od ul. Piłsudskiego, ul. Lawendowej oraz fragmentu ul. Świerkowej. Na drogach tych wykonane zostaną nowe nawierzchnie asfaltowe oraz odtworzone pobocza. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót upływa z dniem 30 września 2019 r. a ich koszt wyniesie 135.754,62 zł brutto.
   
 16.  Burmistrz Miasta zlecił firmie WM Renowacje z Krakowa wykonanie robót modernizacyjnych wieżyczek Oranżerii wchodzącej w skład Zespołu Zamkowo -Parkowego. W ramach zadania ozdobne wieżyczki elewacji frontowej zostaną odbudowane i pokryte blachą tytanową. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia robót został ustalony do dnia 31 października 2019 r. a ich koszt wyniesie 75 tys. zł.
   
 17.  Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta, realizuje prace związane z budową pompowni wody przy ul. Kamienne. Zaprojektowana instalacja umożliwi zasilanie zbiorników wody pitnej zlokalizowanych przy ujęciu głębinowym w górnej części ul. Kamienne, co ma zapewnić ciągłość dostawy wody dla mieszkańców tej części miasta. Koszt zleconych robót stanowi kwotę 108.367,31 zł, a termin ich zakończenia ustalony został na dzień 29 listopada 2019 r.  
   
 18.  Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu w Suchej Beskidzkiej wykonanie podłoża z bezpiecznych, prefabrykowanych paneli gumowych pod linowym urządzeniem zabawowym zakupionym przez Radę Rodziców, które zostanie zamontowane przy Szkole Podstawowej nr 1. Koszt wykonania podbudowy oraz nawierzchni gumowej wynosi 30.957,64 zł.
   
 19.  Na zlecenie Burmistrza Miasta firma RED LIFT z Suchej Beskidzkiej wykonała prace związane z wymianą 42 mb. rynien wraz z obróbkami blacharskimi oraz montażem dodatkowych rur spustowych na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Koszt przeprowadzonych robót stanowi kwotę 7.134 zł brutto.
   
 20.  Z uwagi na zły stan techniczny konstrukcji betonowej mostu zlokalizowanego w ciągu ul. Dębowej, Burmistrz Miasta zlecił wykonanie wymiany nawierzchni kap chodnikowych na kostkę brukową oraz krawężników betonowych, a także uzupełnienie elementów płyty mostowej wraz z jej wykończeniem czołowymi blachami stalowymi. Zakończenie robót planowane jest do dnia 15 listopada 2019 r. a wartość zleconego zakresu robót to kwota 31.980 zł brutto.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję