przewiń do góry

ZAWIADOMIENIE XI sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 września 2019 r.

ZAWIADOMIENIE XI sesja Rady Miasta Sucha Beskidzka odbędzie się w dniu 30 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 10 00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta – pok. nr 21 – I piętro Sucha Beskidzka - ul. Mickiewicza 19

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad i zgłaszanie ewentualnych wniosków o jego zmianę.
 4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski i zapytania mieszkańców.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia, że ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie naruszają ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka.
 7. Głosowania w sprawie rozstrzygnięcia uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka, które nie zostały uwzględnione rozstrzygnięciem Burmistrza Miasta.
 8. Uchwalenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka.
 9. Zmiany w budżecie Gminy Sucha Beskidzka na rok 2019.
 10. Przyjęcie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania.
 11. Przyjęcie programu współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 12. Przyjęcie Protokołu Nr X/2019 oraz wniosków i ustaleń z sesji Rady Miasta w dniu 30 sierpnia 2019 r.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta
 

/ - / Krystian Krzeszowiak

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym – obrady Rady Miasta Sucha Beskidzka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej miasta.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję