przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy IX, a X sesją Rady Miasta Sucha Beskidzka najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 28 czerwca, 9 i 23 lipca oraz 16 sierpnia 2019 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  49.690.268,84 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  57.368.181,90 zł.
    
 2. W ogłoszonym 26 czerwca 2019 r. trzecim przetargu nieograniczonym na  budowę odcinka drogi, który miał połączyć ulicę Kościelną od strony siedziby Starostwa Powiatowego z ulicą Szpitalną, wpłynęła jedna oferta, której cena wyniosła 1 623 600,26 zł. Dla przypomnienia wartość uzyskanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych to 548 469,00 zł. Realizacja zadania za cenę wskazaną w złożonej ofercie wiązałaby się z koniecznością zwiększenia wkładu własnego Gminy oraz Powiatu suskiego do kwoty 1 075 131,26 zł, co na obecnym etapie realizacji budżetów obu jednostek samorządowych nie jest możliwie. W związku z tym Burmistrz Miasta podjął decyzję o unieważnieniu przetargu i rezygnacji z realizacji przedmiotowej inwestycji w roku bieżącym. Zadanie to zostało zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w roku 2020.
   
 3. W dniu 1 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą M.P. Studio z Żywca na pełnienie nadzoru autorskiego nad budową Centrum Kultury i Filmu im. Billy’ego Wildera w Suchej Beskidzkiej. Zadaniem nadzoru autorskiego jest zapewnienie zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem technicznym oraz uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych. Umowa została zawarta na okres do dnia 31 grudnia 2019 r. a koszt powierzonych prac stanowi kwotę 29.520 zł brutto.
   
 4. Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 10 do 12 lipca 2019 r. drugą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 82,38 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 45 613,81 zł. W bieżącym roku podczas dwóch zbiórek zebrano łącznie 178,06 ton odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla porównania w analogicznym okresie roku 2018 zebrano 115,83 ton, a w 2017 roku – 106,87 tony. Trzecia i ostatnia w tym roku zbiórka zaplanowana jest w terminie od 23 do 25 października.
   
 5. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniach 15 i 18 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowy w formie aktów notarialnych dotyczących nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne: nr 3557/2 o powierzchni 175 m2, położonej przy ul. Za Wodą, nr 142/1 o powierzchni 8 m2, położonej na os. Garce oraz nr 8438/18 o powierzchni 19 m2, położonej przy ul. Role. Ponadto aktem notarialnym zawartym w dniu 19 sierpnia 2019 r. Burmistrz Miasta dokonał zakupu działki ewidencyjnej nr 4500 o powierzchni 333 m2 położonej przy ul. Kamienne. Grunt został nabyty za kwotę 9.600,00 zł.
   
 6. Wyrokiem z dnia 16 lipca 2019 roku Sąd Najwyższy uwzględnił argumentację gminy Sucha Beskidzka i uchylił niekorzystną dla Suchej Beskidzkiej decyzję Prezesa UOKiK, a także wyroki Sądów niższych instancji w trwającym blisko siedem lat postępowaniu antymonopolowym. W 2012 roku Maków Podhalański złożył skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdząc, że Sucha Beskidzka poprzez swój Zakład Komunalny, wykorzystuje dominującą pozycję na rynku i narzuca nieuczciwe ceny za przyjmowanie i oczyszczanie ścieków płynących z Makowa Podhalańskiego. Prezes UOKiK Delegatury w Krakowie, po długotrwałym i skomplikowanym postępowaniu antymonopolowym wydał decyzję uznając, że Sucha Beskidzka narzuca swoim sąsiadom nieuczciwe ceny za ścieki stosując jednakową stawkę dla wszystkich. Jego decyzję podtrzymał Sąd Okręgowy, następnie za drugim razem Sąd Apelacyjny (za pierwszym razem wyrok tego Sądu był korzystny dla Suchej Beskidzkiej). Od wyroku Sądu Najwyższego nie ma już możliwości odwołania, zatem kilkuletni spór o cenę ścieków został zakończony.
   
 7. W dniu 19 lipca 2019 r. komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przeprowadziła  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 08 lipca 2019 r. ofertę złożył jeden kandydat - Pani Danuta Pindel - Nowak. Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i dokonaniu merytorycznej oceny, w wyniku tajnego głosowania komisji,  kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów i rekomendację na stanowisko dyrektora. Zarządzeniem z dnia 26 lipca 2019 r.  Burmistrz Miasta  powierzył Pani Danucie Pindel – Nowak stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 na okres 5 lat.
   
 8. W dniu 22 lipca 2019 r. odbył się drugi przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni 64 m2, mieszczącego się w bloku nr 14 na os. Beskidzkim w Suchej Beskidzkiej. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności handlowej lub usługowej.   Z uwagi na brak ofert, na podstawie art.40 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W miesiącu sierpniu br. został ogłoszony kolejny przetarg na dzierżawę tej nieruchomości, który odbędzie się w dniu 04 września 2019 r.
   
 9. W dniu 26 lipca 2019 roku rozpoczęła się kompleksowa kontrola Gminy Sucha Beskidzka prowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Krakowie. Kompleksową kontrolę gmin, RIO przeprowadza co cztery lata w każdej jednostce samorządu. Zgodnie z założeniami zespół kontrolujący winien zakończyć prace w naszej Gminie 11 września 2019 roku.
   
 10.  Złożony w maju przez Burmistrza Miasta wniosek o udzielenie dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Stop Smog” został pozytywnie rozpatrzony. W dniu 26 lipca 2019 r. Burmistrz Miasta w imieniu Gminy Sucha Beskidzka zawarł porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii, w ramach, którego w latach 2020 - 2022 wykonana zostanie termomodernizacja wraz z wymianą źródeł ciepła w 50-ciu budynkach należących do najmniej zamożnych mieszkańców Suchej Beskidzkiej. Koszt całkowity projektu wynosi 2 650 000,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu państwa stanowi 70 % tj. 1 855 000,00 zł. Pozostałe 30 % tj. kwota 795 000,00 zł stanowić będzie wkład własny Gminy.
   
 11.  Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 02 sierpnia 2019 r. przedstawił Radzie Miasta Sucha Beskidzka informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sucha Beskidzka za pierwsze półrocze 2019 r. Informacja ta zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów za pierwsze półrocze w kwocie 23.246.933,60 zł oraz wydatków i rozchodów w kwocie 19.359.799,17 zł. Informacja zawiera również sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Zakład Komunalny, instytucje kultury i Miejską Przychodnię Zdrowia, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy.
   
 12.  Na zaproszenie Burmistrza Fromborka - partnerskiego miasta Suchej Beskidzkiej, w dniach 2 - 4 sierpnia br. delegacja naszego miasta uczestniczyła w obchodach „Dni Fromborka”. Natomiast w ramach współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Jaszbereny na Węgrzech, przedstawiciele  samorządu Suchej Beskidzkiej uczestniczyli w XXIX Europejskim Festiwalu Folklorystycznym Mniejszości Narodowych oraz Targach Sztuki Ludowej, które odbywały się w dniach od 8 do 11 sierpnia br. Wizyty były okazją do spotkań i podsumowania dotychczasowych działań w ramach partnerskiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz omówienia dalszych planów i wspólnych zamierzeń.
   
 13.  Na podstawie Programu Współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi, Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 2 i 6 sierpnia 2019 r. przyznał dotacje Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwocie 1520 zł na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Organizacja ogniska integracyjnego” oraz Zarządowi Powiatowemu LOK z siedzibą w Suchej Beskidzkiej w kwocie 2.500 zł na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Towarzyskie zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka”. Oferty na realizację ww. zadań zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 14.  W ramach realizowanego przez Gminę Sucha Beskidzka projektu „Małopolskie Talenty I i II etap edukacyjny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, utworzone w suskich szkołach podstawowych Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych, zostały wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć projektowych. W placówkach oświatowych powstały nowoczesne pracownie językowe, zakupione zostały tablice multimedialne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, przenośne komputery dla nauczycieli prowadzących zajęcia oraz czujniki do prowadzenia badań i pomiarów. Całkowity koszt zadania wyniósł 101 759,46 zł brutto.
   
 15.  Zarządzeniem z dnia 06 sierpnia 2019 roku Burmistrz Miasta podjął decyzję w sprawie organizacji dowozu dzieci do szkół w roku szkolnym  2019/2020. Dowóz uczniów będzie realizowany w podobny sposób jak dotychczas, po podpisaniu umowy z przewoźnikiem. Natomiast z ul. Role i ul. Zasypnica – dzieci będą miały zwracane koszty biletów w wysokości 50% lub 100% w zależności od odległości z domu do szkoły.  Dzieci uczęszczające do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego w Juszczynie  i jego Filii w Tarnawie Górnej będą dowożone przez rodziców po podpisaniu stosownych umów. Do Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim dowóz będzie odbywał się mikrobusem stanowiącym własność gminy, natomiast powrót będzie realizowany przez przewoźnika zewnętrznego.
   
 16.  Zamówienie publiczne na wykonanie drugiego etapu prac remontowych w oranżerii zlokalizowanej na terenie zespołu zamkowo-parkowego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta, której cena wynosiła 408 882,01 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 5 sierpnia 2019 r. oferta złożona przez firmę WM Renowacje Jarosław Woźniak, Sławomir Woźniak s.c. z Krakowa została zaakceptowana. Umowa z wybranym wykonawcą została zawarta 7 sierpnia 2019 r. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie i wzmocnienie posadowienia budynku poprzez wykonanie układu mikropali metodą iniekcyjną, drenażu oraz zewnętrznej hydroizolacji pionowej ścian fundamentowych. Termin wykonania robót upływa 15 listopada 2019 r. Na realizację zadania Gmina Sucha Beskidzka pozyskała z budżetu Województwa Małopolskiego dotację celową w kwocie 130 000 zł, pozostałe środki pochodzą z dochodów własnych Gminy.
   
 17.  W przeddzień międzynarodowego wyścigu kolarskiego 16 sierpnia 2019 r. na terenie stadionu sportowego zorganizowany został tzw. Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka". Zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka i spółki Duo Circuli Sp. z o.o., głównego organizatora międzynarodowych wyścigów kolarskich. Celem imprezy było zachęcenie do czynnego uprawiania sportów rowerowych oraz ich promocji, jako zdrowego trybu życia. W zawodach wzięło udział 104 młodych zawodników. Wszyscy uczestnicy wyścigu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom poszczególnych kategorii medale, puchary oraz nagrody rzeczowe wręczyli Paweł Romański – prezes Duo Circuli oraz Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt.
   
 18.  W dniu 17 sierpnia 2019 r. został  rozegrany 21 Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka". W tegorocznej edycji wystartowało 113 kolarzy reprezentujących 18 zespołów z Polski, Czech, Białorusi, Niemiec, Turcji, Austrii, Słowacji i Rosji. Trasa liczyła 174 km i przebiegała ulicami naszego miasta oraz gmin: Zembrzyce i Stryszawa. Zwycięzcą został Estończyk Norman Vahtra (Cycling Tartu), drugi był Artur Detko zawodnik Polski (Hurom BDC Development), a trzeci zawodnik niemiecki Robert Jageler (P&S Metalltechnik). Międzynarodowy wyścig kolarski jest najważniejszym wydarzeniem sportowym w powiecie suskim i okazją do promowania miasta za sprawą mediów regionalnych i ogólnopolskich. W trakcie wyścigu, co roku gościmy liczną grupę kolarskich mistrzów sprzed lat, wychowanków trenera Henryka Łasaka. Memoriał Henryka Łasaka to duże przedsięwzięcie organizacyjne oraz finansowe. Organizowanie imprezy sportowej rangi międzynarodowej na odpowiednio wysokim poziomie jest możliwe dzięki dobrej współpracy i finansowemu wsparciu samorządów Stryszawy, Zembrzyc, Starostwa Powiatowego i licznych sponsorów oraz ogromnemu zaangażowaniu służb porządkowych: Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Straży Miejskiej oraz służb medycznych - odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa podczas wyścigu.
   
 19.  Wzorem lat ubiegłych uruchomiona została akcja dożywiania dla osób najbardziej potrzebujących, w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Akcja potrwa do 31 marca 2020 r. Posiłki wydawane są w Stołówce - Jadłodajni w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Mickiewicza 56. Pomoc ta kierowana jest w szczególności do rodzin ubogich, osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, którzy własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Koordynatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.
   
 20.  Po uzyskaniu pozwolenia od Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, Burmistrz Miasta zlecił firmie Pro-Arbor, Bartłomiej Hojdas z Bystrej Podhalańskiej wykonanie kolejnego etapu prac pielęgnacyjnych drzew rosnących na terenie zabytkowego parku zamkowego w Suchej Beskidzkiej. W celu zabezpieczenia niektórych drzew przed wyłamaniem, wykonane zostaną specjalne elastyczne wiązania, a także cięcia mające na celu obniżenie koron i usunięcie posuszu.  Termin zakończenia prac został ustalony do dnia 20 września br. a ich koszt wyniesie 4.200,00 zł brutto.
   
 21.  Zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Burmistrz Miasta wystąpił do trzech wykonawców z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonanie oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego pomiędzy ul. płk. T. Semika, a ul. Z. Karaś. Wpłynęły dwie oferty, z których najtańszą złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Rafał Szczybura z Suchej Beskidzkiej. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 20 sierpnia 2019 r. Wzdłuż traktu z kostki brukowej zostanie zamontowanych 12 słupów wraz z oprawami typu LED. Termin wykonania oświetlenia ustalono do dnia 30 września 2019 r. a koszt stanowi kwotę 80.260,34 zł brutto.
   
 22.  Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą FILAR z Krakowa na prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego zadania p.n. „Zabezpieczenie oranżerii zlokalizowanej na terenie Zespołu Zamkowo Parkowego w Suchej Beskidzkiej – etap II”. Koszt nadzoru inwestorskiego stanowi kwotę 8.200 zł brutto.
   
 23.  W okresie przerwy wakacyjnej w obiektach oświatowych przeprowadzane były prace remontowe i adaptacyjne. Firma Remontowo-Budowlana G.M-Bud ze Stryszawy wykonała prace w Szkole Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. W ramach zadania z jednej dużej sali lekcyjnej wydzielone zostały 3 mniejsze pomieszczenia na potrzeby Samorządowej Szkoły Muzycznej. W nowych pomieszczeniach przeznaczonych do nauki gry na instrumentach wykonano izolację akustyczną poprzez zastosowanie  specjalnych paneli. Łączny koszt przeprowadzonych  robót budowlanych stanowi kwotę 40.581,35 zł brutto.
  Firma CARPET ze Skawiny wykonała prace związane z remontem korytarzy na parterze budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego. Zakres prac obejmuje wymianę drzwi wewnętrznych, roboty malarskie, montaż wykładzin zgrzewalnych na podłogach oraz częściowo na ścianach. Koszt przeprowadzonych prac to kwota 49.532,10 zł brutto.
   
 24.  Burmistrz Miasta zawarł umowę z Firmą EKOSYSTEM z Suchej Beskidzkiej na roboty związane z przebudową drogi prowadzącej do gruntów rolnych zlokalizowanych przy ul. Podksięże osiedle Beblikówka. Zakres prac obejmuje poszerzenie drogi, zabezpieczenie skarp płytami betonowymi oraz wykonanie nawierzchni z masy asfaltowej. Koszt zadania stanowi kwotę 129 922,98 zł, z czego 30 000 zł zostanie pokryte z pozyskanej przez Gminę dotacji celowej ze środków Województwa Małopolskiego. Zgodnie z zawartą umową prace mają zostać zakończone do dnia 20 września 2019 r.
   
 25.  Firma budowlana Pana Krzysztofa Żurka z Suchej Beskidzkiej zakończyła realizację robót związanych z modernizacją ul. Kwiatowej w Suchej Beskidzkiej. Zakres prac obejmował poszerzenie drogi, zniwelowanie ostrego zakrętu, ponowne ułożenie płyt betonowych stanowiących nawierzchnię drogi oraz wykonanie odwodnienia z koryt betonowych. Koszt przeprowadzonych robót wyniósł 33.500 zł brutto.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję