przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. wykształcenie wyższe,
  4. uzdolnienia w komunikacji pisemnej,
  5. umiejętność obsługi komputera,
  6. samodzielność, dokładność, zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,
  7. umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
  8. komunikatywność, wnikliwość,
  9. inicjatywa, kreatywność,
  10. nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. wykształcenie wyższe  humanistyczne / preferowane dziennikarskie, polonistyczne /
  2. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, prawo prasowe,
  3. łatwość przekazywania informacji,
  4. umiejętność organizacji pracy własnej,
  5. umiejętność pracy pod presją czasu,
  6. doświadczenie w pracy dziennikarskiej,
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  Redagowanie, wydawanie i dystrybucja miesięcznika samorządowego „Ziemia Suska”, w tym: wyszukiwanie tematów do wydania miesięcznika, opracowywanie i redagowanie artykułów prasowych, wykonywanie zdjęć prasowych, dokonywanie obróbki tekstu w materiałach nadesłanych do redakcji gazety, przygotowywanie materiałów prasowych do składu, archiwizowanie materiałów prasowych, prowadzenie spraw administracyjno-finansowych związanych z wydawaniem i dystrybucją gazety. Uczestniczenie w imprezach okolicznościowych, wydarzeniach społeczno-kulturalnych itp. w charakterze dziennikarza-sprawozdawcy. Prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem aktualnych informacjina stronę internetową i multimedialne systemy informacji dotyczących wydarzeń z życia miasta. Uczestnictwo w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym z udziałem przedstawicieli miasta. Współpraca z mediami w zakresie realizowanych zadań. Pomoc przy obsłudze organizacyjno-administracyjnej sekretariatu Burmistrza Miasta.
   
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka)
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
   
 6. Wymagane dokumenty:
  1. podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  2. podpisany list motywacyjny,
  3. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  4. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka
  ul .Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy Nr 2”

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 22 marca 2019 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Sucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 34
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia1 kwietnia  2019 r.

 

Burmistrz Miasta

Stanisław Lichosyt

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję