przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

 1. Miejsce wykonywania pracy: 
  Urząd Miasta Sucha Beskidzka,
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. obywatelstwo polskie,
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. wykształcenie średnie lub wyższe techniczne -  specjalność: informatyk,
  4. przy wykształceniu średnim dokumenty potwierdzające co najmniej 3 letni staż pracy,
  5. dobra znajomość zagadnień informatycznych,
  6. znajomość  systemów operacyjnych WINDOWS, LINUX,
  7. umiejętność konfiguracji i zarządzania siecią LAN
  8. umiejętność planowania i organizowania pracy,
  9. samodzielność, sumienność, odpowiedzialność,
  10. inicjatywa i kreatywność.
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. doświadczenie przy obsłudze programów sieciowych,
  2. znajomości przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych, dostępu do informacji publicznej,
  3. znajomość zagadnień z zakresu funduszy strukturalnych.
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. administrowanie siecią komputerową,
  2. utrzymanie stałej sprawności sprzętu informatycznego oraz sieci komputerowej,
  3. nadzór nad prawidłowym  od strony technicznej funkcjonowaniem internetu, strony     internetowej oraz systemów informatycznych – programów użytkowych funkcjonujących w Urzędzie,
  4. administrowanie pocztą internetową,
  5. prowadzenie ewidencji systemów i programów użytkowych oraz licencji,
  6. bezpośrednia współpraca z firmami zewnętrznymi dostarczającymi aplikacje sieciowe,
  7. archiwizowanie zasobów informatycznych,
  8. instalacja, wdrażanie i nadzór nad oprogramowaniem biurowym i użytkowym,
  9. poszukiwanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych oraz krajowych,
  10. współpraca i koordynacja w   opracowywaniu dokumentacji aplikacyjnych dofinansowywania projektów gminnych.
  11. stworzenie bazy danych dotyczącej możliwości pozyskania funduszy unijnych i krajowych.
  12. zgłaszanie wniosków do odpowiednich instytucji pośredniczących, monitoring, koordynacja uzupełnianie oraz udział w pracach zespołu wdrażającego,
  13. koordynacja i nadzór nad rozliczaniem sprawozdawczości związanej z uzyskanymi środkami pomocowymi.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
 

 1. Wymagane dokumenty:
  1. podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail                     i nr telefonu kontaktowego,
  2. podpisany list motywacyjny,
  3. kserokopie świadectw pracy lub poświadczenie zatrudnienia potwierdzające 3 letni staż pracy,
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  6. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  7. ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  8. wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami)” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres: Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzka
  ul. Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:

„Dotyczy oferty pracy ”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 18 marca 2019 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31 lub 33 874 95 34
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 1 kwietnia 2019 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję