przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wolne stanowisko

 1. Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe,
  4. ) umiejętność obsługi komputera,
  5. ) samodzielność, dokładność,  zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,
  6. ) umiejętność samodzielnego organizowania pracy
  7. ) komunikatywność, wnikliwość
  8. ) inicjatywa, kreatywność,
  9. ) nieposzlakowana opinia,
  • Wymagania dodatkowe:
   1. ) wykształcenie wyższe  w zakresie ochrony środowiska,
   2. ) znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, prawo wodne, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
   3. ) umiejętność organizacji pracy własnej,
   4. ) umiejętność pracy pod presją czasu,
   5. ) umiejętność pracy w zespole
  • Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
   1. ) prowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska,
   2. ) planowanie rozwoju obszarów zieleni miejskiej,
   3. ) bieżąca kontrola stanu estetycznego, zdrowotnego lub stwarzanego zagrożenia drzewostanu na terenie miasta,
   4. ) prowadzenie spraw związanych z  zezwoleniami  na usunięcie drzew,
   5. ) przygotowywanie projektów  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
   6. ) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,
   7. ) dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sucha Beskidzka, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w tym zakresie,
   8. ) prowadzenie  spraw z zakresu gospodarki wodnej,
   9. ) kontrola przyłączenia nieruchomości do  kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków,
   10. ) prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz kontrola ich stanu fitosanitarnego,
   11. ) popularyzowanie ochrony przyrody, prowadzenie szczególnie we współpracy ze  szkołami akcji o charakterze edukacji  ekologicznej,
   12. ) prowadzenie spraw dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy,
   13. ) prowadzenie spraw oświetlenia dróg wszystkich kategorii oraz współpraca w tym zakresie z Posterunkiem Energetycznym,
   14. ) prowadzenie spraw związanych z transportem miejskim, prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy, opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,
   15. ) organizowanie i sprawowanie opieki nad kwaterami wojennymi, grobami osób zasłużonych dla gminy
   16. ) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
     
  • Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
   Rodzaj umowy: umowa o pracę.
   Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
   Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
   Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
   Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną
    
   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
   W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
    
  • Wymagane dokumenty:
   1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
   2. ) podpisany list motywacyjny,
   3. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
   4. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
   5. ) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   6. ) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
   7. ) wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.

   

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

  1) osobiście w Urzędzie Miejskim w  Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19,

  2) pocztą na adres:
  Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej,
  34-200 Sucha Beskidzka
  ul .Mickiewicza 19,

  Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy”.

   

  Składanie dokumentów:

  1) termin składania dokumentów do dnia 23 marca  2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego  w Suchej Beskidzkiej,

  2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

   

  Dodatkowe informacje:

  1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31

  2) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

   

  Planowane zatrudnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r.

   

   

   

   

  Stanisław Lichosyt

  Burmistrz Miasta

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję