przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na wolne stanowisko

 1. Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe,
  4. ) umiejętność obsługi komputera,
  5. ) samodzielność, dokładność,  zaangażowanie w pracę, systematyczność, odpowiedzialność, punktualność, wysoka kultura osobista,
  6. ) umiejętność samodzielnego organizowania pracy
  7. ) komunikatywność, wnikliwość
  8. ) inicjatywa, kreatywność,
  9. ) nieposzlakowana opinia,
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. ) wykształcenie wyższe  w zakresie ochrony środowiska,
  2. ) znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie środowiska, prawo wodne, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  3. ) umiejętność organizacji pracy własnej,
  4. ) umiejętność pracy pod presją czasu,
  5. ) umiejętność pracy w zespole
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. ) prowadzenie zadań z zakresu ochrony środowiska,
  2. ) planowanie rozwoju obszarów zieleni miejskiej,
  3. ) bieżąca kontrola stanu estetycznego, zdrowotnego lub stwarzanego zagrożenia drzewostanu na terenie miasta,
  4. ) prowadzenie spraw związanych z  zezwoleniami  na usunięcie drzew,
  5. ) przygotowywanie projektów  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko,
  6. ) zapewnienie warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami,
  7. ) dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta Sucha Beskidzka, kontrola przestrzegania i stosowania przepisów w tym zakresie,
  8. ) prowadzenie  spraw z zakresu gospodarki wodnej,
  9. ) kontrola przyłączenia nieruchomości do  kanalizacji sanitarnej lub wyposażenia nieruchomości  w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków,
  10. ) prowadzenie rejestru pomników przyrody oraz kontrola ich stanu fitosanitarnego,
  11. ) popularyzowanie ochrony przyrody, prowadzenie szczególnie we współpracy ze  szkołami akcji o charakterze edukacji  ekologicznej,
  12. ) prowadzenie spraw dotyczących letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych będących w zarządzie gminy,
  13. ) prowadzenie spraw oświetlenia dróg wszystkich kategorii oraz współpraca w tym zakresie z Posterunkiem Energetycznym,
  14. ) prowadzenie spraw związanych z transportem miejskim, prowadzenie koordynacji rozkładów jazdy, opiniowanie i uzgadnianie rozkładów jazdy,
  15. ) organizowanie i sprawowanie opieki nad kwaterami wojennymi, grobami osób zasłużonych dla gminy
  16. ) prowadzenie spraw dotyczących Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną
   
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
   
 6. Wymagane dokumenty:
  1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail i nr telefonu kontaktowego,
  2. ) podpisany list motywacyjny,
  3. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  4. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  5. ) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  6. ) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  7. ) wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)” i podpisem kandydata.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

1) osobiście w Urzędzie Miejskim w  Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19,

2) pocztą na adres:
Urząd Miejski  w Suchej Beskidzkiej,
34-200 Sucha Beskidzka
ul .Mickiewicza 19,

Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem: „Dotyczy oferty pracy”.

 

Składanie dokumentów:

1) termin składania dokumentów do dnia 23 marca  2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego  w Suchej Beskidzkiej,

2) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

1) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31

2) osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 3 kwietnia 2018 r.

 

 

 

 

Stanisław Lichosyt

Burmistrz Miasta

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję