przewiń do góry

Stypendia szkolne 2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej informuje, że w pokoju nr 50 przyjmowane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendia szkolne, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. pon.-śr. od 7:30-15:30, czw. od 9:00-17:00, pt. 7:30-15:30.

 

 

Pomoc materialna przysługuje: uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia oraz wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:bezrobocie,niepełnosprawność,ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność,brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.Uprawnienie do ubiegania się o stypendium szkolne przysługuje, jeżeli miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 1507) weryfikowanej w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, kryterium dochodowe na osobę w rodzinie uprawniające do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 528 zł.

Termin składania wniosków:

- od dnia 01 września 2019 r. do dnia 15 września 2019 r. – w przypadku uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
-od dnia 03 lutego 2020 r. do dnia 15 lutego 2020 r.- w przypadku uczniów
i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się
w pierwszym, powszednim dniu lutego,
-od dnia 01 października 2019 r. do dnia 15 października 2019 r. – w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Stypendium nie przysługuje:

- uczniom klas zerowych oraz studentom,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Sucha Beskidzka.

Stypendium szkolne będzie przekazywane rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, jako częściowa refundacja kosztów, poniesionych i udokumentowanych zakupów
i opłat, na podstawie oryginałów rachunków/ faktur dotyczących dofinansowanych kosztów zakupów lub opłat.

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie
z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochoduz miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję