przewiń do góry

BUDŻET SUCHEJ BESKIDZKIEJ NA 2020 ROK ZATWIERDZONY

W dniu 30 grudnia 2019 r. Rada Miasta Sucha Beskidzka przyjęła uchwałę budżetową na rok 2020. Radni Suchej Beskidzkiej po dokonaniu analizy planowanych dochodów i wydatków oraz przeprowadzeniu dyskusji podczas posiedzeń komisji, jednogłośnie zatwierdzili budżet miasta stanowiący podstawę gospodarki finansowej miasta, przedłożony przez burmistrza Stanisława Lichosyta, akceptując jednocześnie przyjęte w nim kierunki rozwoju Suchej Beskidzkiej.

 

 

W roku 2020 planowane dochody wynoszą 56 049 778,93 zł, a wydatki  budżetowe 64 307 778,93  zł (różnicę stanowią rozchody oraz przychody). W ogólnej strukturze dochodów ponad 50% stanowią dochody własne Gminy, pozostałe to subwencja oświatowa, dotacje celowe na zadania związane z pomocą społeczną, inne zadania zlecone oraz środki pozyskane z Unii Europejskiej. Wydatki gminy zostały zaplanowane na kwotę 64 307 778,93 zł, z tego aż 23 137 104,78 zł tj. blisko 36  % zostało przeznaczone na cele rozwojowe czyli zadania inwestycyjne. Największą pozycję wśród wydatków budżetowych zajmuje Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  w kwocie 17 386 354,42 zł. (w tym głównie budowa Centrum Kultury). Następnym działem pod względem wielkości środków finansowych jest Oświata i wychowanie – kwota  13 960 279,75 zł , (z tego subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 9 308 809 zł). Kolejnymi, ważnymi grupami wydatków są opieka społeczna i rodzina gdzie łączna kwota stanowi 13 101 959,27 zł., oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska, na którą planuje się przeznaczyć 7 128 718,30 zł.

Kontynuując politykę ubiegłych lat Gmina Sucha Beskidzka stawia na dalszy rozwój, bowiem lista zadań inwestycyjnych zawiera aż 33 pozycje. Największym planowanym do realizacji przedsięwzięciem jest oczywiście budowa Centrum Kultury, która ma być zakończona w IV kwartale, a przeznaczono na nią ponad 15 mln złotych.  Kontynuowane będą przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, rozbudowa miejskiej sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej przy ul. Kamienne. Prowadzone będą nadal działania związane z ochroną powietrza, w tym udzielane będą dotacje na wymianę źródeł ciepła. W budżecie zostały także zagwarantowane pieniądze na budowę zaplecza socjalnego (z częścią hotelową i gastronomiczną) Centrum Sportu na terenie stadionu, budowę skateparku oraz dokumentację projektową przebudowy suskiego Rynku. W dalszym ciągu prowadzone będą inwestycje w zakresie remontów i modernizacji dróg i chodników, w tym budowa drogi gminnej tzw. łącznika ul. Kościelnej z  ul. Szpitalną. Przedstawiając propozycje do przyszłorocznego budżetu burmistrz stwierdził, że jest to bardzo odważna i optymistyczna wersja planu, szczególnie po stronie dochodów. Jest to budżet rekordowy pod każdym względem, a przeznaczenie z ogółu wydatków co trzeciej złotówki (36%) na inwestycje, jest ewenementem w skali kraju zwłaszcza, że większość samorządów z uwagi na duże obciążenia i niedoszacowane dotacje i subwencje z budżetu państwa na zadania rządowe, było zmuszonych do ograniczenia wydatków na rozwój.

 

„Dla mnie jest to dziewiętnasty budżet, który przygotowaliśmy i przyznam, że był on najtrudniejszym z dotychczasowych. Złożyło się na to wiele czynników, jednym z podstawowych są wcześniej podjęte decyzjedotyczące ogromnego zadania inwestycyjnego czyli budowy Centrum Kultury i Filmu, ale przecież ta lista zadań inwestycyjnych jest długa, bo zawiera,aż 33 pozycje. W tym przypadku jednak mieliśmy pełną świadomość, że będzie to dla nas ogromny wysiłek. Natomiast zagrożeniem nieprzewidywalnym dla budżetu są ruchy rządu, który mam wrażenie, nie jest sojusznikiem samorządów .Niestabilność przepisów w zakresie obciążań finansowych, obarczanie samorządów nowymi zadaniami, na które nie ma pełnego finansowania, czego przykładem są zadania oświatowe ,gdzie płace nauczycieli zostały zwiększone o blisko 10% zaś subwencja oświatowa, którą otrzymaliśmy jest wyższa zaledwie o 3%. Co to oznacza dla budżetu miasta łatwo można się domyślić. Podniesienie płacy minimalnej oraz ustawowe zmiany w zakresie podatku PIT pozytywnie wpływają na sytuację finansową pracujących osób, ale w dużej części realizowane są kosztem samorządów. Tylko w wyniku samych zmian podatkowych szacuję, że do naszego budżetu może wpłynąć ok 1.2 - 1,5 mln złotych mniej. Wszystko to świadczy o tym, że realizacja przyszłorocznego budżetu będzie dla nas dużym wyzwaniem, wymagającym na każdym etapie wzorowej współpracy. Nie da się tez wykluczyć, że w ciągu roku zajdzie konieczność ograniczenia wydatków, wydłużenia terminu realizacji inwestycji lub zwiększenia deficytu. Ze swej strony zapewniam Państwa, że dołożymy wszelkich starań, aby to co od nas zależy było wykonywane z najlepszą starannością i tak jak do tej pory na wysokim poziomie".- skomentował przedstawiony przez siebie budżet burmistrz Stanisław Lichosyt.

                                                                                                          Lucyna Steczek

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję