przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XLV sesją Rady Miasta VII kadencji, a II sesją Rady Miasta VIII kadencji najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 17, 19 i 31 października oraz 15, 28 i 30 listopada 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  51.536.916,11 zł
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  55.661.207,77 zł
    
 2. Zamówienie publiczne na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Błądzonka w Suchej Beskidzkiej prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Wpłynęły dwie oferty zawierające ceny: 1 395 923,85 zł oraz 2 265 213,25 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 26 listopada 2018 r. została wybrana oferta złożona przez firmę EKOINSTAL Sp. z o.o. z Suchej Beskidzkiej. Cena wybranej oferty wynosi 1 395 923,85 zł. Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji zostanie zawarta w pierwszej połowie  grudnia 2018 r. Zakres zadania obejmuje rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Świerkowej, Kasztanowej i Błądzonka. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami wynosi blisko 3,6 km. Zgodnie z warunkami przetargu wybrany wykonawca będzie zobowiązany do zakończenia robót w terminie do 28 czerwca 2019 r.
   
 3. Zarządzeniem z dnia 29 października 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację Stowarzyszeniu Miłośników Regionu Suskiego „Skarbiec Suski” w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. Promocja działalności kulturalnej miasta poprzez reprezentowanie Gminy w przeglądach, festiwalach, konkursach, wystawach - uczestnictwo w XVIII Powiatowym Konkursie Potraw Regionalnych „O Złotą Warzechę”. Konkurs potraw odbył się w dniu ·17 listopada br. w Lachowicach. Suskie Stowarzyszenie reprezentujące nasze miasto zajęło III miejsce w kategorii nalewek opartych na tradycjach. Dotację w kwocie 2.488 zł otrzymał również Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Oddziału Rejonowego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pt. „Aktywny senior – wyjazd do Chochołowa”. Oferty na realizację przedmiotowych zadań publicznych zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 4. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 29 października 2018 r. powołał na kolejną kadencję  Gminną Radę Sportu w sześcioosobowym składzie oraz określił regulamin jej działania. Rada sportu to zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym wybierany spośród osób należących do organizacji i instytucji realizujących na terenie miasta zadania w zakresie sportu i kultury fizycznej. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie strategii rozwoju sportu, projektów uchwał  z nim związanych oraz budżetu w części dotyczącej sportu. Kadencja Rady Sportu trwa 2 lata.
   
 5. W dniach od 29 do 31 października 2018 r. na zlecenie Burmistrza Miasta  Zakład Komunalny prowadził ostatnią z trzech planowanych w tym roku zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Zebrano 65,74 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 34 775,15 zł. Łącznie w 2018 r. zebrano 181,57 ton odpadów wielkogabarytowych, a łączny koszt przeprowadzonych zbiórek wyniósł 95 962,26 zł. Dla porównania w roku 2017 zebranych zostało 162,58 ton odpadów wielkogabarytowych. Wynika z tego, że nastąpił dalszy wzrost odpadów, tym razem jest to ok 12% w skali roku. Warto przypomnieć, że oprócz prowadzonych przez Gminę akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych, każdy posiadacz takich odpadów może własnym transportem, dostarczyć je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Wadowickiej, koszty przyjęcia pokrywane są z budżetu miasta.
   
 6. Przed dniem 1 listopada służby miejskie na polecenie Burmistrza, objęły opieką groby osób zasłużonych dla miasta i lokalnej społeczności. Grupa porządkowa oczyściła mogiły i wykonała drobne naprawy nagrobków. Prace zostały przeprowadzone także na terenie kwater wojskowych, w których znajdują się groby polskich i radzieckich żołnierzy. Zakupione zostały również wieńce i kwiaty.
   
 7. Na zlecenie Burmistrza Miasta firma MW Concept z Poznania zainstalowała w sali sesyjnej Urzędu Miasta system do transmitowania i utrwalania obrad Rady Miasta oraz do przeprowadzania imiennych głosowań radnych. Zakupiony system umożliwi również dostarczanie radnym materiałów na posiedzenia Rady Miasta i jej komisji drogą elektroniczną. Radni otrzymali tablety, przy pomocy, których będą prowadzone imienne głosowania. Wymóg transmisji obrad Rady Miasta oraz imiennych głosowań wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy o samorządzie gminnym. Łączny koszt zadania stanowi kwotę 45.176,53 zł brutto.
   
 8. Zamówienie publiczne na prace remontowe w oranżerii zlokalizowanej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, tj. do 30 października 2018 r. wpłynęły dwie oferty zawierające ceny: 616 340,92 zł oraz 678 796,85 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 6 listopada 2018 r. została wybrana oferta złożona przez firmę WM Renowacje Jarosław Woźniak, Piotr Mazurek s.c. z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi 616 340,92 zł. Umowa na realizację przedmiotowej inwestycji została zawarta 14 listopada 2018 r. Zakres zadania obejmuje wykonanie najpilniejszych prac remontowych i zabezpieczających, w szczególności wymianę stropu oraz więźby i pokrycia dachowego. Termin wykonania robót upływa 19.12.2018 r. Na realizację zadania Gmina Sucha Beskidzka pozyskała dotację celową z budżetu Województwa Małopolskiego w kwocie 300 000 zł. Ww. zakres prac jest jednocześnie pierwszym etapem przywracania dawnej świetności temu pięknemu zabytkowemu obiektowi, nadania mu odpowiedniej funkcji i udostępnienia społeczności.
   
 9. Obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada br. rozpoczęły się od złożenia wieńców i kwiatów na Kwaterze Wojskowej suskiego cmentarza. W kościele parafialnym o godzinie 11.00 odprawiona została msza święta za Ojczyznę. Poprzedził ją program artystyczny zaprezentowany przez Miejski Chór „Jasień”. Po mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz pod tablicę Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje władz samorządowych, instytucji oraz szkół i organizacji złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. W godzinach popołudniowych w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbył się koncert laureatów XI Festiwalu Pieśni Patriotycznych pn. „To Polska - Moja Ojczyzna" zorganizowany przez Miejski Ośrodek Kultury - Zamek pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 10. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 14 listopada 2018 r. przedłożył Radzie Miasta projekt Uchwały Budżetowej Gminy na rok 2019 oraz projekt Uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030. Projekty uchwał zostały również przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Oświęcimiu celem zaopiniowania. Na kolejnym etapie procedowania Burmistrz Miasta będzie wnioskował o przyjęcie budżetu na rok 2019 na sesji RM, która planowana jest na dzień 28 grudnia bieżącego roku.
   
 11. W dniu 14 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta złożył w formie aktu notarialnego oświadczenie, o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 5411 / 1 o powierzchni 61 m2, położonej w pasie drogowym ul. Kamienne w Suchej Beskidzkiej. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie rewitalizacji, gmina posiada prawo pierwokupu nieruchomości położonych na obszarze wyznaczonym w uchwale. Kwota zakupu gruntu wyniosła 700,00 zł.
   
 12. W ramach obchodów Dnia Czystego Powietrza, który przypadał na dzień 14 listopada, zorganizowany został happening z udziałem dzieci z Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz uczniów suskich szkół podstawowych. Celem akcji było zwrócenie uwagi mieszkańców, że to czym palą w piecu nie jest ich prywatną sprawą, a stosowanie niskiej jakości opału wypływa negatywnie na zdrowie nas wszystkich. Dzieci przeszły ulicami miasta z własnoręcznie przygotowanymi transparentami, rozdając ulotki informacyjne dotyczące konieczności i sposobów dbania o czyste powietrze. W tym dniu również, obok budynku Urzędu Miasta na wszystkich zainteresowanych czekał tzw. spirobus, w którym specjalnie przeszkolony pracownik przeprowadzał badania płuc. Z możliwości sprawdzenia swojego stanu zdrowia skorzystało 65 osób. Obchody Dnia Czystego powietrza zorganizowane zostały w ramach realizowanego przez nasze miasto projektu LIFE IP MAŁOPOLSKA. Całkowity koszt związany z organizacją wydarzenia wyniósł ok. 2 500 zł brutto.
   
 13. W dniu 16 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł akt notarialny w sprawie sprzedaży przez Gminę Sucha Beskidzka samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 3, znajdującego się w bloku nr 17 przy ul. Mickiewicza w Suchej Beskidzkiej. Zbycie mieszkania o powierzchni 45,51 m2 wraz z ułamkową częścią w nieruchomości wspólnej oraz prawie użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem nastąpiło na rzecz dotychczasowych najemców. Kwota uzyskana ze sprzedaży lokalu, po zastosowaniu 50 % bonifikaty, wyniosła 63.271,50 zł.
   
 14. Zarządzeniem z dnia 19 listopada 2018 roku Burmistrz Miasta zaopiniował pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Suskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy i harmonogramu dyżurów całodobowych aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu suskiego na rok 2019 w części dotyczącej miasta Sucha Beskidzka.
   
 15. W ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Sucha Beskidzka Burmistrz Miasta przedłożył do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie rozliczenie dotacji przyznanej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Wymiana przestarzałych pieców na nowoczesne i ekologiczne systemy grzewcze jest najskuteczniejszą metodą zmierzającą do poprawy jakości powietrza. Gmina Sucha Beskidzka obecnie realizuje trzy projekty, z których wspomaga mieszkańców w tym zakresie. W roku 2018 na terenie miasta zlikwidowanych zostało kolejnych 138 starych pieców węglowych, które zastąpiono nowoczesnymi instalacjami na ekogroszek, gaz ziemny oraz biomasę.  Łączna kwota dotacji wypłacona mieszkańcom z budżetu miasta w ramach pomocy przy wymianie systemów grzewczych w roku bieżącym wynosi 1.023 967,88 złotych.
   
 16. Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej na rzecz grupy zakupowej utworzonej przez Gminę Sucha Beskidzka i jej siedem jednostek organizacyjnych tj. Zakład Komunalny, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji "Babia Góra", Miejskie Przedszkole Samorządowe,  Filię Szkoły Podstawowej Nr 2, Miejską Świetlicę Profilaktyczną, Miejską Przychodnię Zdrowia, Szkołę Podstawową Nr 2) oraz Związek Gmin Dorzecza Górnej Skawy - Świnna Poręba prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę energii elektrycznej w 2019 r. w łącznej ilości 2 274,464 MWh. Ze względu na uregulowania prawne, przedmiot zamówienia nie obejmuje usługi przesyłu energii elektrycznej. W wyznaczonym terminie, tj. do 22 listopada 2018 r. wpłynęły dwie oferty zawierające ceny: pierwsza na kwotę 1 018 323,02 zł i druga 1 087 703,27 zł.
  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu w dniu 28 listopada 2018 r. została wybrana oferta złożona przez firmę TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Cena wybranej oferty wynosi 1 018 323,02 zł, a cena jednostkowa za jedną MWh to 447,72 zł brutto. Umowy na dostawę energii elektrycznej zostały zawarte w dniu 4 grudnia 2018 r. odrębnie przez poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy zakupowej. Zawarcie umów na zakup energii elektrycznej wiąże się również z koniecznością rozwiązania dotychczasowych tzw. umów kompleksowych i zawarcia z operatorem systemu przesyłowego tj. firmą TAURON Dystrybucja S.A dodatkowych umów na przesyłanie energii elektrycznej.
   
 17. W dniu 23 listopada 2018 r. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyła się uroczysta gala „Pąsowej Róży”, podczas której Burmistrz Miasta w imieniu samorządu oraz działających w mieście instytucji kultury podziękował wszystkim sponsorom i darczyńcom za ich wkład finansowy, a także wsparcie miejskich inicjatyw kulturalnych oraz sportowych realizowanych w 2018 roku. Po raz kolejny mecenasom suskiej kultury i sportu wręczone zostały statuetki „Pąsowej Róży" oraz specjalnie przygotowane na tą okazję podziękowania. W bieżącym roku łączna kwota przekazana przez sponsorów i darczyńców, głównie na potrzeby związane z organizacją dwóch najważniejszych wydarzeń, czyli: Dni Ziemi Suskiej i Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Memoriał Henryka Łasaka wyniosła ponad 160 tys. złotych brutto.
   
 18. Zgodnie z Programem Współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w  ustawie o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie, Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 29 listopada 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku w  zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – „Organizowanie i prowadzenie szkoleń sportowych dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu”. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta. Termin składania ofert upływa 7 stycznia 2019 r. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 lutego do 30 listopada 2019 r. Na  jego realizację w projekcie budżetu została zaplanowana kwota 59.000 zł.
   
 19. Zarządzeniem  z dnia 29 listopada 2018 r. Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu  na 2019 rok i ustalił regulamin postępowania komisji konkursowej. Ogłoszenie o konkursie zostało zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta. Projekty realizowane będą od 1 lutego do 30 listopada 2019 r. Termin złożenia wniosków upływa z dniem 7 stycznia 2019 r. Na dotację w zakresie rozwoju sportu na 2019 r. w projekcie budżetu, Burmistrz Miasta zaproponował kwotę 180.000 zł.
   
 20. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji zleciło Zakładowi Komunalnemu montaż modułów sztucznie mrożonego lodowiska „Biały Orlik", którego uruchomienie nastąpiło w dniu 6 grudnia 2018 r. i tym samym zapoczątkowany został ósmy już sezon jego działalności.  Przy lodowisku podobnie jak w roku ubiegłym funkcjonuje wypożyczalnia łyżew.  Zasady korzystania z lodowiska, ceny biletów oraz godziny otwarcia lodowiska „Biały Orlik" podane zostały  do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz  na tablicy ogłoszeń kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012".
   
 21. Tradycyjnie już, w związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem, na zlecenie Burmistrza Miasta wydany został kalendarz ścienny na rok 2019 w formie trójdzielnego kalendarium, wzbogacony fotografiami prezentującymi odrestaurowany zamek suski w różnych ujęciach. Kalendarz oprócz standardowego, miesięcznego układu zawiera takie przydatne elementy jak numery tygodni, informacje o solenizantach oraz świętach państwowych i kościelnych.
   
 22. Zakończone zostały prace związane z rozbiórką budynków zlokalizowanych na terenach gminnych tj. przy ul. Teresy Nieszczyńskiej oraz ulicy Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej.  Obiekty ze względu na stan techniczny stwarzały realne zagrożenie dla użytkowników, nie kwalifikowały się do remontu i pogarszały estetykę przestrzeni publicznej. W wyniku przeprowadzonych procedur Burmistrz Miasta uzyskał wymagane decyzję Starosty Suskiego zezwalające na ich wyburzenie. Koszty prac rozbiórkowych wraz z uporządkowaniem terenu wyniosły łącznie 38.806,50 .
   
 23. Burmistrz Miasta zawarł umowę z Firmą Handlową „Agat” z siedzibą w Trzemeśni na przebudowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz montaż kotłowni gazowej w należącym do Gminy budynku mieszkalnym wielorodzinnym, położonym przy ul. Przemysłowej 6 w Suchej Beskidzkiej. Termin realizacji prac upływa w dniu 21 grudnia 2018 r. a ich koszt wynosi 37.032,54 zł brutto.
   
 24. Zakład Komunalny na zlecenie Burmistrza Miasta wykonał roboty związane z budową chodnika przy drodze powiatowej – ul. Zasypnica o długości 138 m. Koszt wykonanych robót wynoszą 53 829,53 zł. Zgodnie z zawartym porozumieniem realizacja zadania została dofinansowana przez Powiat Suski w kwocie 10 000 zł.
   
 25. Podobnie jak w latach ubiegłych, zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz większości dróg wewnętrznych pozostających w zarządzie Gminy Sucha Beskidzka, zostało zlecone Zakładowi Komunalnemu. W okresie zimowym 2018/2019 łączny koszt utrzymywania dróg przez Zakład Komunalny i inne firmy wyłonione w przetargu, oszacowany jest na łączną kwotę 545 933,74 zł brutto. W rzeczywistości kwota ta będzie niższa, gdyż wysokość wynagrodzenia poszczególnym wykonawcom zależna jest od warunków atmosferycznych i obliczana wg faktycznie wykonanych prac. W  przypadkach braku konieczności odśnieżania i posypywania, wypłacane jest 20% wynagrodzenia umownego za tzw. utrzymywanie gotowości do podjęcia akcji zimowej.
   
 26. Burmistrz Miasta zlecił firmie SGS Polska z siedzibą w Warszawie wykonanie monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. Zakres monitoringu obejmował wykonanie badań wód powierzchniowych i odciekowych, skuteczności odprowadzania gazów oraz pomiar osiadania powierzchni składowiska. Przeprowadzone badania wykazały, że skarpa składowiska jest stabilna, system odgazowywania sprawny i nie występuje żadne zagrożenie. Koszt przeprowadzonych badań sprawdzających wyniósł 6 174,60 zł brutto.
   
 27. Na zlecenie Burmistrza Miasta zakupione zostały nowe czytniki kodów kreskowych wykorzystywanych przez Zakład Komunalny przy odbiorze segregowanych odpadów komunalnych. Poprzednie kolektory danych używane już od 5 lat były mocno wyeksploatowane i ulegały częstym awariom. Koszt zakupu 3 sztuk czytników wyniósł 5 910,00 zł brutto. 
   
 28. Na terenie naszego miasta tradycyjnie zamontowane zostanie oświetlenie dekoracyjne nawiązujące do Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Główna część oświetlenia świątecznego miasta zostanie włączona kilka dni przed Bożym Narodzeniem. W bieżącym roku elementy świątecznego oświetlenia zostały uzupełnione za kwotę około 25.500,00 złotych. Dla podkreślenia świątecznego nastroju zachęcamy właścicieli prywatnych budynków i posesji, aby przyłączyli się do dekorowania naszego miasta.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję