przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XLIII a XLIV sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 31 sierpnia 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.

  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 49.978.733,93 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 55.182.325,59 zł.

 

2. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 05 września 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł trzy umowy w formie aktów notarialnych dotyczące nabycia  przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiących działki ewidencyjne nr: 7132/3 o powierzchni 29 m2, 7131/1 o powierzchni 131 m2  oraz 8251/1 o powierzchni 52 m2. Łączne koszty związane z regulacją stanu prawnego powyższych gruntów stanowią kwotę 15 330,50 zł, w tym 6.020 złotych, to suma wypłacona dotychczasowym właścicielom.

 

3. Zarządzeniem z dnia 06 września 2018 r. Burmistrz Miasta ustalił harmonogram prac nad przygotowywaniem projektu budżetu Gminy Sucha Beskidzka na 2019 rok. Do dnia 10 października br. dyrektorzy jednostek i zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz kierownicy referatów, jak również mieszkańcy miasta, radni oraz organizacje społeczne i polityczne składają wnioski w formie planów rzeczowych zadań i wstępnych nakładów finansowych. Następnym etapem będzie weryfikacja złożonych propozycji pod względem zasadności i celowości wnioskowanych zadań oraz wysokości środków finansowych. Do 15 listopada br. Burmistrz Miasta przedłoży Radzie Miejskiej oraz prześle do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie projekt budżetu na rok 2019.

 

4. W ramach współpracy z zaprzyjaźnionym miastem Jaszbereny na Węgrzech, na zaproszenie Burmistrza miasta partnerskiego, przedstawiciele  samorządu Suchej Beskidzkiej uczestniczyli w „Targach JASZ EXPO 2018”, które odbywały się w dniach od 7 do 10 września br. Wizyta była okazją do spotkań i podsumowania dotychczasowych działań w ramach partnerskiej współpracy, wymiany doświadczeń oraz omówienia dalszych planów i wspólnych zamierzeń. W targach uczestniczyły również delegacje innych miast zaprzyjaźnionych z Jaszbereny, w tym z Włoch, Słowacji, Ukrainy i Rumunii. Jednocześnie w dniach od 6 do 10 września, w ramach projektu „Europa dla  Obywateli” - Partnerstwo Miast 2018 i działań mających na celu utrzymanie i rozwijanie współpracy pomiędzy naszymi miastami, w Jaszbereny przebywała  kilkudziesięcioosobowa grupa dzieci wraz z opiekunami. Dzięki takim wymianom, dzieci i młodzież naszych miast partnerskich poznają zwyczaje i tradycje, doskonalą języki obce oraz nawiązują kontakty. Na podstawie zawartej umowy Sucha Beskidzka już od 14 lat współpracuje na różnych płaszczyznach  z węgierskim miastem Jaszbereny.

 

5. W dniu 12 września 2018 r. Burmistrz Miasta po przeprowadzeniu procedury zapytania ofertowego, zlecił firmie MDC RENO Konserwacja Dzieł Sztuki Monika Domańska-Tomczyk z Alwerni wykonanie konserwacji dziewięciu drzwi zewnętrznych w Zamku Suskim. Wartość zleconych prac wynosi 39 999,99 zł brutto, a termin ich wykonania upływa 15 października br. Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Realizacja prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych na zamku w Suchej Beskidzkiej najcenniejszym zabytku sztuki renesansowej w Małopolsce Zachodniej” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową i wydanymi pozwoleniami konserwatorskimi wszystkie drzwi zewnętrzne podobnie jak stolarka okienna Zamku Suskiego, miały zostać wymienione. Prace zostały zlecone w 2017 roku wybranej w trybie przetargu nieograniczonego, firmie GRAB Sp. z o.o. Sp.k. ze Słotwin. W  trakcie prowadzonych robót wymiany stolarki, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie poinformował Gminę, że wbrew wcześniejszym uzgodnieniom zawartym w pozwoleniach konserwatorskich dziewięć drzwi zewnętrznych zamiast wymiany ma zostać poddanych konserwacji. Firma GRAB - wykonawca nowej stolarki drzwiowej i okiennej odmówiła zmiany zakresu robót, ponieważ  nie zajmuje się konserwacją i nie jest w stanie wykonać prac nakazanych przez konserwatora zabytków, w związku z czym zostały one zlecone specjalistycznej firmie konserwatorskiej.

 

6. Zarządzeniem z dnia 13 września 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację w kwocie 1.500,00 zł  Stowarzyszeniu Zintegrowani - Niepokonani z siedzibą w Suchej Beskidzkiej na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Organizacja integrujących imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do osób niepełnosprawnych – VI Suski Turniej Bocci”. Oferta na realizację ww. zadania została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.

 

7. W celu podniesienia świadomości i znaczenia badań profilaktycznych, w Szpitalu Rejonowym w Suchej Beskidzkiej w dniu 15 września odbyła się bezpłatna akcja profilaktyczna „Biała Sobota”, zorganizowana przez Zespół Opieki Zdrowotnej przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Miejską Przychodnią Zdrowia. W ramach akcji można było skorzystać z bezpłatnych badań takich jak USG jamy brzusznej, specjalistycznych konsultacji lekarskich, pielęgniarskich, psychologicznych oraz porad dietetycznych. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony samorządu Suchej Beskidzkiej możliwe było zapewnienie większej  liczby bezpłatnych badań dla pacjentów oraz  konsultacji specjalistycznych.

 

8. Kolejna akcja sprzątania świata odbyła się w dniach od 18 do 20 września i przebiegała pod hasłem: „AKCJA – SEGREGACJA! 2 X WIĘCEJ, 2 X CZYŚCIEJ". Celem tegorocznej edycji jest budowanie świadomości ekologicznej - poczynając od sprzątania, poprzez promowanie i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów. W akcji uczestniczyli uczniowie suskich szkół i przedszkoli, którzy zebrali łącznie 21 worków odpadów. W piątek 21 września odbyło się podsumowanie akcji skierowane głównie do najmłodszych, dla których przygotowano liczne atrakcje m.in. przeprowadzone zostały konkursy związane z ochroną środowiska. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 przedstawili program słowno-muzyczny o tematyce ekologicznej. Nagrody dla uczestników ufundował Burmistrz Miasta.

 

9. Tradycyjnie już przez dwie wybrane  wrześniowe niedziele odbywają się XXII „Dni Muzyki na Zamku". W dniu 23 września przed suską publicznością w parku zamkowym wystąpili najwybitniejsi artyści polskiej sceny operowej i operetkowej w osobach: Bogusław Morka – tenor, Agnieszka Kozłowska – sopran, Artur Janda – baryton. Artystom towarzyszyła Orkiestra Kameralna. W koncercie pt. „W 100 minut przez 100-lecie – muzyka dla Niepodległej”, zaprezentowane zostały najpiękniejsze utwory patriotyczne ostatniego stulecia. Zorganizowanie koncertu było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021. W kolejną niedzielę 30 września odbędzie się  widowisko muzyczno – multimedialne z okazji 100-lecia Niepodległości Państwa Polskiego w wykonaniu Miejskiego Chóru Jasień, Ogniska Muzycznego Allegro, Zespołu Muzyki Dawnej oraz uczniów i absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Na tegoroczne Dni Muzyki na zamku Miejski Ośrodek Kultury przygotował również bezpłatną publikację folderową, w której zaprezentowano program koncertów poszerzony o materiały archiwalne, akcentujące wydarzenia związane z procesem odzyskania  niepodległości na poziomie lokalnym w rejonie Suchej Beskidzkiej.

 

10. Wzorem lat ubiegłych uruchomiona została akcja dożywiania dla osób najbardziej potrzebujących, w formie jednego gorącego posiłku dziennie. Akcja potrwa do 31 marca 2019 r. Posiłki wydawane są w Stołówce - Jadłodajni w Suchej Beskidzkiej ulica Mickiewicza 56. Pomoc ta kierowana jest w szczególności do rodzin ubogich, osób samotnych, niepełnosprawnych, bezdomnych, którzy własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić. Koordynatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej.

 

11. W ramach uczestnictwa gminy Sucha Beskidzka w projekcie LIFE, Burmistrz Miasta zawarł z Województwem Małopolskim umowę darowizny w sprawie przekazania oczyszczacza powietrza i materiałów informacyjno – edukacyjnych dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Suchej Beskidzkiej. Przekazanie urządzenia jest elementem akcji społecznej, która ma na celu m.in. uświadamianie mieszkańców o problemie jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dodatkowo w miesiącu październiku Ekodoradca przeprowadzi prelekcję w przedszkolu związaną z ochroną powietrza - opowie dzieciom o smogu, o przyczynach powstawania zanieczyszczeń oraz o sposobach walki z nimi.

 

12. Złożony przez Burmistrza Miasta w miesiącu lutym br. wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego uzyskał pozytywną ocenę i możliwość dofinansowania w wysokości 824.635,62 zł. Gmina zobowiązana jest zapewnić wkład własny w wysokości  15 % wartości wnioskowanej alokacji. Łączny koszt projektu w latach 2019 – 2021 wyniesie 970,178.10 zł. Projekt pn. „Nowe Horyzonty” skierowany jest do osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie zaoferowanie uczestnikom projektu wsparcia pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty uzależnień, doradcy zawodowego, asystenta rodziny, terapii rodzinnej, mediacji, rehabilitacji zdrowotnej, kursów zawodowych, staży oraz innych form ustalonych w opracowanej dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżce  wsparcia. Na dzisiejszą sesję Burmistrz Miasta przygotował projekt uchwały o przystąpienia Gminy Sucha Beskidzka do ww. projektu. Realizatorem projektu będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Gmina Sucha Beskidzka prowadzi działania kierowane do osób min. biernych zawodowo, bezrobotnych, niepełnosprawnych, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od roku 2010.

 

13. Firma budowlana Pana Mieczysława Barzyckiego ze Stryszawy na zlecenie Burmistrza Miasta wykonała prace związane z adaptacją sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 na potrzeby Szkoły Muzycznej. Zlokalizowaną na pierwszym piętrze budynku salę podzielono na dwa mniejsze pomieszczenia, które dodatkowo dla poprawy warunków nauki uczniów na instrumentach klawiszowych zostały wytłumione specjalnymi panelami akustycznymi. Łączny koszt przeprowadzonych prac budowlanych wraz z zakupem paneli akustycznych stanowi kwotę 15.386,36 zł brutto.

 

14. W ramach tzw. inicjatyw lokalnych, grupa mieszkańców ul. Świerkowej zwróciła się do Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z wnioskiem o dofinansowanie remontu lokalnej sieci wodociągowej, która z uwagi na zły stan techniczny ulegała częstym awariom. Wniosek mieszkańców został rozpatrzony pozytywnie, co skutkowało zakupem przez Gminę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu oraz częściowym pokryciem kosztów pracy sprzętu. Roboty instalacyjne oraz pozostałe prace ziemne zostały sfinansowane przez mieszkańców. Wyremontowany wodociąg o długości ponad 300 mb zapewnia dostęp do wody 10 gospodarstwom domowym. Koszt robót oraz zakupu materiałów poniesiony przez Gminę to kwota 7.699,20 zł brutto. 

 

15. Na wniosek Burmistrza Miasta, Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie umorzyła gminie Sucha Beskidzka pozostałe do spłacenia raty pożyczki udzielonej na budowę kanalizacji sanitarnej ul. Sumerówka w Suchej Beskidzkiej.  Łączna kwota umorzenia wynosi 110.700 zł,  co stanowi 36,90% zaciągniętego zobowiązania. Warunkiem umorzenia preferencyjnej pożyczki z WFOŚiGW była realizacja inwestycji zgodnie z zawartą umową, osiągnięcie efektu ekologicznego oraz terminowa spłata pozostałych zobowiązań.

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję