przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XLI a XLIII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 29 czerwca; 9, 16 i 31 lipca oraz 16 sierpnia 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej Gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  49.886.126,25 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  55.089.717,91 zł.
    
 2. Zarządzeniem z dnia  28 czerwca i 28 sierpnia br. Burmistrz Miasta przyznał nagrody pieniężne III stopnia za osiągnięte wyniki sportowe w narciarstwie alpejskim w sezonie 2017/2018 zawodnikom oraz trenerom Miejskiego Klubu Sportowego „Babia Góra". Nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia sportowe są przyznawane od 2005 r. zawodnikom i trenerom reprezentującym kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe prowadzące działalność na terenie naszego miasta oraz osobom z Suchej Beskidzkiej wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 19 października br. w Sali Rycerskiej suskiego zamku podczas Jubileuszowego spotkania z okazji 100-lecia działalności MKS „Babia Góra”.
   
 3. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia 29 czerwca 2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sucha Beskidzka w zakresie Turystyki i krajoznawstwa – „Budowa i przebudowa obiektów na szlakach turystycznych”. Z uwagi, że do przedmiotowego konkursu nie wpłynęła żadna oferta, w dniu 23 lipca br. został on unieważniony.
   
 4. W dniu 29 czerwca 2018 r. komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przeprowadziła  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Ofertę w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 15 czerwca 2018 r. złożył tylko jeden kandydat – Pani Renata Trybała obecnie dyrektor szkoły. Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i dokonaniu merytorycznej oceny, komisja  przeprowadziła tajne głosowanie, w którym kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów. Zarządzeniem z dnia 4 lipca 2018r.  Burmistrz Miasta  powierzył Pani Renacie Trybale stanowisko Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia na okres 5 lat.
   
 5. Zamówienie publiczne na świadczenie przez Krytą Pływalnię usług sportowo- rekreacyjnych na rzecz mieszkańców Suchej Beskidzkiej w okresie od 01 lipca do 16 grudnia 2018 r. prowadzone było w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiot zamówienia obejmuje korzystanie z pływalni przez uprawnionych mieszkańców Suchej Beskidzkiej, tj. przez: dzieci do lat 12, wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych oraz podopiecznych Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej – jako grupy zorganizowane, emerytów i rencistów oraz osoby, którym przyznano świadczenia przedemerytalne. Szacunkowa wartość umowy wynosi około 85 tys. złotych brutto. Zamówienie jest związane z realizowanymi przez Gminę Sucha Beskidzka programami pn. „Pływanie dla zdrowia” oraz „Jesteśmy nadal aktywni”.
   
 6. Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 11 do 13 lipca 2018 r. drugą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 77,42 ton odpadów. Koszt przeprowadzonej zbiórki wyniósł 40 953,63 zł. W bieżącym roku podczas dwóch zbiórek zebrano łącznie 115,83 ton odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dla porównania w analogicznym okresie roku 2017 zebrano 106,87 ton, a w 2016 roku - 84,18 tony. Trzecia i ostatnia w tym roku zbiórka zaplanowana jest w terminie od 29 do 31 października.
   
 7. Na podstawie Programu Współpracy Gminy Sucha Beskidzka z organizacjami pozarządowymi  w roku 2018,  Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 23 lipca 2018 r., 30 lipca 2018 r., oraz 6 sierpnia 2018 r.  przyznał dotacje :
  - Zarządowi Powiatowemu LOK z  siedzibą w Suchej Beskidzkiej w kwocie 4.000 zł na realizacje zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym „Organizacja wycieczki integrującej dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym”
  - Polskiemu Związkowi Niewidomych Koło Powiatowe w Suchej Beskidzkiej w kwocie 896 zł na realizacje zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pt. „Organizacja ogniska integracyjnego”
  -  Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu Zarząd Okręgowy z siedzibą w Bielsku Białej, w kwocie 2.000 zł na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Towarzyskie zawody Wędkarskie o puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka”.
  Oferty na realizację ww. zadań zostały rozpatrzone w trybie pozakonkursowym.
   
 8. Gmina Sucha Beskidzka podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EKOZAKOPANE 2018 otrzymała nagrodę EkoJanosik 2018 za działania suskiego samorządu na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego. EkoJanosik to Krajowa Nagroda Ekologiczna, która ma promować m.in. samorządy (ale też firmy, placówki oświatowe i osoby fizyczne), które wdrażają rozwiązania poprawiające stan środowiska naturalnego regionu oraz świadomość ekologiczną Polaków. Nagroda przyznawana jest przez Narodową Radę Ekologiczną powoływaną spośród niezależnych ekspertów i autorytetów ochrony środowiska. Warto podkreślić, że oceniane były wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (2479 gmin), ale tylko 80 z nich zostało wyróżnionych. Z województwa małopolskiego laureatami zostało pięć jednostek samorządu, w tym Sucha Beskidzka. Uroczyste wręczenie dyplomów i uhonorowanie Laureatów miało miejsce 27 lipca br. w gmachu Sejmu RP.
   
 9. W dniu 2 sierpnia br. w Sali Rycerskiej Suskiego Zamku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Województwa Małopolskiego. Zarząd naszego województwa spotkał się, aby rozmawiać z przedstawicielami samorządów lokalnych m.in. o przyszłości Małopolski, kluczowych inwestycjach realizowanych w subregionie i kierunkach rozwoju. Spotkania odbywają się przeważnie w miastach powiatowych, mają charakter  głównie informacyjno-konsultacyjny i związane są z przygotowywaną obecnie strategią rozwoju województwa do 2030 roku. Samorząd Suchej Beskidzkiej reprezentował Burmistrz Miasta oraz Przewodniczący Rady Miejskiej.
   
 10. Burmistrz Miasta zarządzeniem z dnia  03 sierpnia 2018 r. przedstawił Radzie Miejskiej w Suchej Beskidzkiej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Sucha Beskidzka za pierwsze półrocze 2018 r. Informacja ta zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów w kwocie 23.888.511,74 zł oraz wydatków i rozchodów w kwocie 19.804.126,20 zł
  Informacja zawiera również sprawozdania z wykonania planu finansowego przez Zakład Komunalny, instytucje kultury i Miejską Przychodnię Zdrowia, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy .
   
 11. W dniu 06 sierpnia 2018 r. odbył się przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnych położonych w Suchej Beskidzkiej przy skrzyżowaniu ulicy  Handlowej z ulicą W. Goetla, zabudowanych nową wiatą, z przeznaczeniem na dwa stoiska handlowe, każde z nich o powierzchni 90 m2. Do przetargu przystąpił tylko jeden oferent: F.H.U.P. Dorota Ficek z Suchej Beskidzkiej, proponując miesięczną kwotę za dzierżawę jednego stanowiska handlowego w wysokości równej cenie wywoławczej tj:
  - w okresie od 01 marca do 31 października każdego roku: 1.300,00 zł netto,
  - natomiast od 01 listopada do 28 lutego każdego roku: 400,00 zł netto,
  Umowa z ww. oferentem została zawarta na okres dwóch lat i obowiązuje od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r. W dalszym ciągu istnieje możliwość wydzierżawienia drugiego stoiska handlowego.
   
 12. W przeddzień międzynarodowego wyścigu kolarskiego 10 sierpnia 2018 r. na terenie stadionu sportowego w Suchej Beskidzkiej zorganizowany został tzw. Mały Wyścig „Memoriał Henryka Łasaka". Zawody kolarskie dla dzieci i młodzieży zorganizowało Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej przy wsparciu Gminy Sucha Beskidzka i spółki Duo Circuli Sp. z o.o., głównego organizatora międzynarodowych wyścigów kolarskich. Celem imprezy było zachęcenie do czynnego uprawiania sportów rowerowych oraz ich promocji, jako zdrowego trybu życia. W zawodach wzięło udział około 100 dzieci i młodzieży. Uczestnicy wyścigu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom poszczególnych kategorii medale, puchary oraz nagrody rzeczowe wręczyli Paweł Romański – prezes Duo Circuli, Tadeusz Mytnik – znakomity niegdyś kolarz i srebrny medalista olimpijski oraz Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt.
   
 13. W dniu 11 sierpnia 2018 r. został  rozegrany 20-ty, jubileuszowy, Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Memoriał Henryka Łasaka". W tegorocznej edycji wystartowało 14 zespołów z Polski, Czech, Białorusi, Litwy, Włoch i Izraela. Trasa liczyła 166 km i przebiegała ulicami naszego miasta oraz gmin: Zembrzyce i Stryszawa. Zwycięzcą został Mateusz Grabis z grupy Voster ATS Team, drugi był Białorusin Eduard Voroganov zawodnik (Mińsk Cykling Club), a trzeci czeski zawodnik Martin Boubal (CK PribramFany Gastro). Wyścig kolarski, który na stałe wpisał się w kalendarz imprez miejskich jest najważniejszym wydarzeniem sportowym w powiecie suskim i okazją do promowania miasta za sprawą mediów regionalnych i ogólnopolskich. W trakcie wyścigu co roku gościmy liczną grupę kolarskich mistrzów sprzed lat, wychowanków trenera Henryka Łasaka. Na jubileuszowej edycji obecna była również rodzina wybitnego trenera z córką Anną Łasak. Organizowanie imprezy sportowej rangi międzynarodowej na wysokim poziomie jest możliwe dzięki dobrej współpracy i finansowemu wsparciu samorządów Stryszawy, Zembrzyc, Starostwa Powiatowego i licznych sponsorów oraz ogromnemu zaangażowaniu służb porządkowych. W związku z przypadającą 20. Jubileuszową edycją Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Memoriał Henryka Łasaka”, Gmina Sucha Beskidzka wydała na tą okoliczność ilustrowany folder w ilości tysiąca egzemplarzy. Folder zawiera krótkie podsumowanie wszystkich dotychczasowych wyścigów oraz wspomnienia o Henryku Łasaku, twórcy potęgi polskiego kolarstwa.
   
 14. W ogłoszonym 12 czerwca 2018 r. przetargu nieograniczonym na budowę Centrum Kultury i Filmu im. Billy Wildera w Suchej Beskidzkiej wpłynęła jedna oferta, której wartość przekraczała możliwości finansowe Gminy. Oferta ta nie została więc wybrana i niezwłocznie został ogłoszony drugi przetarg na realizację niniejszego zadania. W wyznaczonym na 17 sierpnia 2018 r. terminie ponownie wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość również przekraczała zaplanowane na to zadanie środki finansowe. W związku z tym 22 sierpnia 2018 r. został ogłoszony trzeci przetarg. Termin składania ofert upływa z dniem 12 września 2018 r. Budowa nowoczesnego Centrum Kultury to największa z zaplanowanych przez nasze miasto inwestycji i jest dofinansowana z funduszy europejskich w kwocie 6 000 000 zł. Łączna wartość zadania szacowana wg cen z 2017 roku wynosi blisko 15 000 000 zł.
   
 15. Złożony przez Burmistrza Miasta do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wniosek do programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 16.727,00 zł. Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny realizującego zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”. Zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej asystent wspiera rodziny przeżywające trudności opiekuńczo – wychowawcze, prowadzi działania profilaktyczne w rodzinach w których występuje ryzyko umieszczenia dzieci w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, a w przypadku umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej podejmuje czynności mające na celu ich powrót do rodziny biologicznej.
   
 16. Burmistrza Miasta w dniu 21 sierpnia 2018 r. zawarł umowę z firmą Usługi Budowlane Michał Świerkosz z Makowa Podhalańskiego na wykonanie rozbiórki obiektu handlowego położonego przy ulicy Szpitalnej w Suchej Beskidzkiej, zgodnie z decyzją  Starosty Suskiego z dnia 12 lipca 2018 r. Koszty zleconych prac stanowią kwotę 4.366,50 zł brutto, a termin ich realizacji upływa 31 października 2018 r.
   
 17. Zaplanowane na rok 2018 prace związane z przebudową ciągu pieszo rowerowego wzdłuż obiektów handlowych przy ulicy Mickiewicza w podstawowym zakresie zostały zakończone. Wykonawca robót, czyli nasz Zakład Komunalny obecnie porządkuje teren i montuje elementy małej architektury. Koszt realizacji drugiego etapu prac wyniesie ok. 150.000 złotych . Ponadto na zlecenie Burmistrza Miasta zakupione i zamontowane zostały nowe tablice informacyjne oraz donice ozdobne, stalowo – drewniane, które pełnią również rolę zapór ograniczających ruch samochodowy. Uzupełnieniem infrastruktury, wybudowanej w nowoczesnym stylu promenady, będą fontanny oraz inne elementy architektoniczne, które zostaną wykonane w kolejnym etapie inwestycji.  
   
 18. Złożony w marcu przez Burmistrza Miasta kolejny wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie dotacji na dofinansowanie do wymiany kotłów w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji" został  pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie w wysokości  240 000 zł. Pozyskana dotacja wraz z wkładem własnym Gminy w wysokości 255 000 zł, pozwoli na udzielenie pomocy finansowej dla mieszkańców miasta i wymianę kolejnych 70 starych kotłów węglowych na ekologiczne systemy ogrzewania.
   
 19. Od 1 stycznia obowiązuje nowe prawo wodne. Zgodnie z nim cenę wody i ścieków zatwierdza organ regulacyjny tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Dotychczas stawki za wodę  i odprowadzanie ścieków zatwierdzała Rada Miasta i były określane na rok. Znowelizowana ustawa wprowadza zmiany w procedurze przygotowywania i zatwierdzania taryf cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Zakład Komunalny - administrator sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie  miasta, został zobowiązany do przygotowania kalkulacji taryf i przesyłania w formie wniosku  do  Państwowego Gospodarstwa Wodnego w celu ich zatwierdzenia. Organ regulacyjny ocenia projekt taryfy, uzasadnienie pod względem zgodności z  przepisami ustawy oraz weryfikuje koszty pod względem celowości ich ponoszenia. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Wody Polskie w Krakowie po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Komunalnego w Suchej Beskidzkiej, wydał decyzję KR.RET.070.78.2018 w przedmiocie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sucha Beskidzka, na okres trzech lat.
   
 20. Miejska infrastruktura sportowa w Suchej Beskidzkiej wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt bowiem zakończone zostały prace remontowe i przebudowa boiska przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej. W ramach inwestycji wykonano nową bezpieczną nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni pola gry wynoszącej 800 m2 (40 x 20 m), która zastąpiła wysłużone i zdeformowane boisko asfaltowe.  Obiekt został wyposażony i przystosowany do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Przebudowa suskiego, przyszkolnego boiska odbywała się w ramach projektu„ Małopolskie boiska”, realizowanego przez Województwo Małopolskie z którego Gmina pozyskała środki finansowe w wysokości 118.670,00 zł. Pozostała kwota 161.492,86 zł została wygospodarowana z budżetu miasta Sucha Beskidzka. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego firma RS INWESTYCJE Sp. z o.o. z Piaseczna.
   
 21. Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta wykonał roboty związane z budową sieci wodociągowej przy ulicy Magnoliowej w rejonie Zasypnicy. Nowy wodociąg o długości blisko 800 m.  zapewni dostarczenie wody pitnej dla 20 gospodarstw domowych. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 124.481,78 zł. W przyszłości istnieje możliwość  rozbudowy wodociągu o kolejny odcinek w tej części miasta.
   
 22. Burmistrz Miasta zlecił firmie RED LIFT Szymon Pęczek z Suchej Beskidzkiej wykonanie remontu mostu zlokalizowanego w ciągu ulicy Leśnej. Zakres prac obejmował częściowy remont betonowej płyty mostowej oraz wymianę barier stalowych. Koszt przeprowadzonych robót wynosi 21.000 zł brutto. Ta sama firma wykonała również remont kładki wiszącej na rzece Skawie prowadzącej do osiedla Garce w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmował demontaż starych elementów drewnianych kładki i zastąpienie ich nowoczesnymi, wytrzymałymi oraz odpornymi na warunki atmosferyczne kompozytowymi deskami tarasowymi. Koszt przeprowadzonych prac stanowi kwotę 54.500 zł brutto.
   
 23. Firma Pana Wojciecha Szklarczyka z Makowa Podhalańskiego wykonała dokumentację projektową budynku zaplecza sportowego z bazą hotelową, biurową i gastronomiczną, który zbudowany zostanie na terenie Centrum Sportu - Babia Góra w Suchej Beskidzkiej.  Projekt w części dotyczącej przyziemia, gdzie mieścić się będzie zaplecze sportowe stadionu, zlecony został przez Burmistrza Miasta, a jego koszty w wysokości 18.450 zł. brutto zostaną pokryte z budżetu gminy Sucha Beskidzka. Dokumentacja projektowa w pozostałej części, czyli hotelowo-biurowej i restauracyjnej (parter i piętro) została zlecona temu samemu wykonawcy przez Przedsiębiorstwo Turystyczne „Beskidy Tourist”, które będzie jej inwestorem i użytkownikiem w celach komercyjnych. Obecnie trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę obiektu.   

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję