przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXIX a XL sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta Zarządzeniami z dnia 27 kwietnia 2018 r. i 9 maja 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka na 2018 r. i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       -  48.350.096,43 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       -  52.878.494,93 zł.
    
 2. W dniach od 1 do 3 maja 2018 r. w ramach „Suskiej Majówki 2018”odbyły się liczne turnieje i zawody sportowe, w których rywalizowały drużyny w kilku dyscyplinach sportowych. Ponadto zorganizowano Rowerowy Rajd Ziemi Suskiej, wystawę środowiskową, pokaz umiejętności pływackich, a także ratownictwa medycznego i wysokościowego. Tradycyjnie na placu obok suskiego zamku miała miejsce wystawa i targi ogrodnicze. Promocja aktywnego stylu życia to motto przewodnie  suskiej majówki, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości przebywających w naszym mieście w czasie długiego weekendu.
   
 3. Gmina Sucha Beskidzka na mocy decyzji Starosty Suskiego z dnia 19 lipca 2013 r. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – rozbudowa i przebudowa drogi gminnej – ulicy T. Nieszczyńskiej, stała się z mocy prawa właścicielem nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych: nr 9467/1 oraz nr 9466/1. Jednakże z uwagi na ciągnące się latami postępowania odwoławcze od  decyzji starosty do wszystkich instancji, grunt nie został przejęty przez Gminę, ani nie było możliwości ustalenia i wypłacenia odszkodowania. Po wielokrotnie wznawianych mediacjach, w dniu 02 maja 2018 r. pomiędzy właścicielem działek przejętych pod drogę oraz Gminą Sucha Beskidzka zawarte zostało porozumienie, a następnie w dniu 21 maja umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, które mają doprowadzić do zakończenia trwającego od wielu lat procesu regulacji stanu prawnego gruntu pod ul. T. Nieszczyńskiej. W wyniku dokonanych ustaleń Gmina w zamian za zajęty pod drogę teren przekaże w terminie do 31 grudnia 2018 roku część sąsiedniej działki o takiej samej powierzchni. Ponadto obie strony zakończą toczące się postępowania sądowo administracyjne i zrzekną się wszelkich roszczeń związanych z nimi. Wydzielone pod drogę działki nr 9467/1 oraz nr 9466/1 mają zostać wydane Gminie przez poprzedniego właściciela w terminie do 30 maja 2018 roku. 
   
 4. W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi, w dniu 07 maja 2018 r. Burmistrz Miasta zawarł umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą nabycia przez Gminę Sucha Beskidzka prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 397/1 o powierzchni 63 m2, położonej przy ul. Kasztanowej. Cena nieruchomości zgodnie z zawartym porozumieniem stanowiła kwotę 1.890,00 zł.
   
 5. W dniu 10 maja br. Burmistrz Miasta zawarł  umowę ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na rzecz przedsiębiorcy – TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Przedsiębiorca jest inwestorem elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji Jeleśnia – Sucha, w ramach przedsięwzięcia pt. „Poprawa bezpieczeństwa zasilania Żywiecczyzny”. Służebność przesyłu ustanowiona została na 4 działkach gminnych, na czas nieokreślony za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 9.354,00 zł netto.
   
 6. Zarządzeniem z dnia 10 maja 2018r. Burmistrz Miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane na stronie internetowej miasta, tablicach ogłoszeń oraz w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, co stanowi wymóg zawarty w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin składania ofert upływa w dniu 15 czerwca 2018 r.
   
 7. W dniu 11 maja br. rozstrzygnięty został III konkurs plastyczny pt. „Nie wypalaj traw”, zorganizowany przez Gminę Sucha Beskidzka i Zarząd Miejski Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suchej Beskidzkiej dla uczniów suskich szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu było promowanie i budowanie społecznego poparcia dla kształtowania wzorca postawy człowieka szanującego środowisko. Do konkursu wpłynęły 34 prace, a jego uczestnicy rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta.
   
 8. Studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, w dniu 12 maja 2018 r. zorganizowali w naszym mieście 10. Jubileuszowe Juwenalia. Inauguracji studenckiego święta tradycyjnie dokonały władze uczelni wspólnie z Burmistrzem Miasta, który przekazał żakom symboliczny klucz do bram miasta. Juwenalia obfitowały w liczne wydarzenia sportowe i muzyczne. Oprócz turniejów piłki nożnej i siatkowej studenci przygotowali także specjalny blok imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Studenci z Suchej Beskidzkiej i tym razem dobrą zabawę połączyli z akcją charytatywną. Pieniądze zebrane podczas Juwenaliów przekazane zostały na rzecz podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.
   
 9. W niedzielę 13 maja br. na miejskim stadionie sportowym w Suchej Beskidzkiej odbył się mityng lekkoatletyczny, w którym rywalizowało blisko 200 zawodników reprezentujących kluby sportowe z województwa małopolskiego i śląskiego (dla przypomnienia, w pierwszej edycji udział wzięło ok. 150 osób). Wydarzenie zorganizowane zostało dla uczczenia pamięci suskiego olimpijczyka, Edwarda Szklarczyka. Głównym punktem zawodów był Bieg Memoriałowy Edwarda Szklarczyka na 1500 m o Puchar Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Rozegrano również konkurencje biegowe na 100, 200, 400 i 800 m, skok w dal, skok wzwyż, pchnięcie kulą oraz rzut oszczepem. Mityng lekkoatletyczny był imprezą sportową zorganizowaną na wysokim poziomie i na tak dużą skalę, dzięki odpowiedniej infrastrukturze sportowej, która stwarza bardzo dobre warunki do uprawiania wszystkich konkurencji sportowych z szerokiej gamy dyscyplin lekkoatletycznych. Miting został zorganizowany przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Suchej Beskidzkiej oraz Małopolski Związek Lekkiej Atletyki i ujęty jest w kalendarzu imprez Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
   
 10.  W dniu 16 maja br. w Urzędzie Miasta odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu „Osobowość Ziem Górskich” w międzynarodowym składzie, której  przewodniczy Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka. Podczas obrad Kapituły, spośród nominowanych osób, organizacji i instytucji wybrani zostali tegoroczni Laureaci. Konkurs „Osobowość Ziem Górskich” ma na celu popularyzację ludzi, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, których działalność i osiągnięcia w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju górskich regionów Polski, Słowacji oraz Czech i mogą stanowić wzór do naśladowania. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie - Koalicja Marek Ziem Górskich, którego miasto Sucha Beskidzka jest członkiem od  2008 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Gali Finałowej, która odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Żywcu.
   
 11.  Burmistrz Miasta w dniu 16 maja 2018 r. zawarł porozumienie z Zarządem Województwa Małopolskiego w sprawie przejęcia zadania letniego utrzymania odcinka drogi wojewódzkiej DW 946 w latach 2018 - 2021 na łączną kwotę 59 496,00 zł. Środki przekazywane będą w formie corocznych dotacji celowych w wysokości 14 874,00 zł. Prace polegające na mechanicznym oczyszczaniu nawierzchni jezdni oraz utrzymaniu niskiej zieleni wykonywać będzie Zakład Komunalny oraz grupa porządkowa.
   
 12.  W dniu 17 maja Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą ML Service Marcin Listowski z Bielska Białej na przeprowadzenie audytu i wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych wdrażających przepisy Rozporządzenia UE 2016/679 (RODO) we wszystkich jednostkach gminnych.  Termin wykonania zmówienia upływa z dniem 14 sierpnia 2018r. a koszt jego realizacji wynosi 20 910 zł brutto.
   
 13.  Złożony przez Miejski Ośrodek Kultury – Zamek za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w sierpniu 2017 roku wniosek na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu pracowni muzycznej Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek” z funduszy europejskich przeszedł pozytywnie wszystkie etapy oceny i otrzymał dofinansowanie w wysokości 63,63 % kosztów kwalifikowanych brutto. W dniu 17 maja 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa, której przedmiotem jest kompleksowa modernizacja zamkowej pracowni w tym malowanie, wymiana oświetlenia oraz zakup wyposażenia i sprzętu studyjnego na potrzeby działających przy MOK – Zamek zespołów i grup muzycznych. Całkowita wartość zadania wynosi 50 188,00 zł, z czego wysokość pozyskanego dofinansowania to kwota 31 934,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 18 254,00 zł stanowią wkład własny, przekazany w formie dotacji celowej przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka na realizację ww. projektu.
   
 14.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Suchej Beskidzkiej zorganizowała w dniu 19 maja 2018 r. IV Grę Miejską o tematyce patriotycznej z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości. Celem ww. przedsięwzięcia jest propagowanie wśród uczniów suskich szkół podstawowych historii naszego miasta i kraju oraz patriotycznej postawy. Drużyny uczestniczące w grze miejskiej otrzymały nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta. 
   
 15.  Z okazji 10-lecia działalności Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jasień” w sobotę 19 maja br. na suskim basenie odbyły się Jubileuszowe Zawody Pływackie dla dzieci i młodzieży. Przedmiotowa impreza sportowa wpisana została w kalendarz imprez ogólnopolskich. W zawodach łącznie udział wzięło 214 zawodników z 16 klubów działających na terenie województwa małopolskiego i śląskiego. Rywalizacja odbywała się w 28 konkurencjach pływackich. UKS "Jasień" jest stowarzyszeniem sportowym powstałym we wrześniu 2008 r. z inicjatywy rodziców, instruktorów oraz dzieci i młodzieży korzystającej z Krytej Pływalni w Suchej Beskidzkiej. Ww. stowarzyszenie działa m.in. dzięki finansowemu wsparciu samorządów, w tym Gminy Sucha Beskidzka, która corocznie udziela dotacji klubowi na zadania publiczne w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
   
 16.  Zarządzeniem z dnia 22 maja 2018 r. Burmistrz Miasta przyznał dotację dla Grupy Regionalnej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego siedzibą w Szczyrku w kwocie 5.000 zł na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa – „Doposażenie ratowników Grupy Beskidzkiej – Sekcja Operacyjna GOPR Babiogórska w sprzęt alpinistyczny”. Oferta na realizację przedmiotowego zadania publicznego została rozpatrzona w trybie pozakonkursowym.
   
 17.  W dniach 22 i 24 maja 2018 r. w ramach organizowanych przez Komisję Europejską obchodów GREEN WEEK czyli tj. „zielonego tygodnia” ,Ekodoradca realizujący projekt LIFE w Gminie Sucha Beskidzka pn.: „Wdrażanie programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” zorganizował w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Suchej Beskidzkiej warsztaty dla dzieci z klas pierwszych na temat przyczyn powstawania zanieczyszczeń powietrza oraz  sposobach walki z nimi. W zorganizowanych lekcjach warsztatowych wzięło udział 80 dzieci.
   
 18.  Zakład Komunalny, po jedenastoletniej eksploatacji bioreaktora oczyszczalni ścieków, dokonał wymiany 562 sztuk membran gumowych w dyfuzorach do napowietrzania drobno pęcherzykowego. Wymiana membran kolejnego bioreaktora planowana jest w  drugim półroczu 2018 roku. Koszt jednego zestawu membran wraz z montażem stanowi kwotę 26 267,88 zł brutto.
   
 19.  Burmistrz Miasta zawarł umowę z firmą Gospodarstwo Rolno – Ogrodnicze ze Śleszowic na dostawę kwiatów, które posadzone zostały w donicach na słupach oświetleniowych, kwietnikach, klombach oraz w piramidach ustawionych na płycie rynku. W roku bieżącym dodatkowe elementy do dekoracji kwiatowych w postaci specjalnych doniczek i obejm zostały zamontowane na słupach promenady wzdłuż obiektów handlowo-usługowych przy ulicy Mickiewicza. Koszt zakupu tych urządzeń oraz kompozycji kwiatowych wyniósł łącznie 9.664,00 zł brutto.
   
 20.  Zamówienie na wykonanie remontu boiska przy Filii Szkoły Podstawowej Nr 2 prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie, tj. do 23 maja 2018 r. wpłynęły trzy oferty, z których najtańsza wynosiła 349 179,73 zł (brutto), a najdroższa 392 028,68 zł (brutto). Cena najtańszej oferty znacznie przewyższyła kwotę, jaką Gmina zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym w dniu 24 maja 2018 r. postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. W tym samym dniu został ogłoszony drugi przetarg nieograniczony. Termin składania ofert upływa 8 czerwca 2018 r. Przedmiotowa inwestycja jest dofinansowana przez Województwo Małopolskie w kwocie 118 670 zł w ramach programu „Małopolskie boiska” i powinna być zrealizowana w terminie do końca sierpnia 2018 roku.
   
 21.  W dniu 24 maja 2018 r. komisja powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o systemie oświaty, przeprowadziła  konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchej Beskidzkiej. Ofertę w wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 7 maja 2018 r. złożył tylko jeden kandydat - Pani Małgorzata Peć obecnie dyrektor szkoły. Po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami i dokonaniu merytorycznej oceny, komisja  przeprowadziła tajne głosowanie, w którym kandydat uzyskał wymaganą liczbę głosów. Zarządzeniem z dnia 25 maja 2018r.  Burmistrz Miasta  powierzył Pani Małgorzacie Peć stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 na okres 5 lat.
   
 22.  W Sali Rycerskiej suskiego zamku w dniu 25 maja 2018 r. odbył się Koncert pt. „Cztery pory roku” włoskiego kompozytora Antonio Vivaldiego zorganizowany przez Szkołę Muzyczną I stopnia w Suchej Beskidzkiej i Akademię Muzyczną w Krakowie. W programie koncertu znalazła się muzyka okresu baroku ze słynnym arcydziełem ”Cztery pory roku” w wykonaniu Orkiestry Barokowej Akademii Muzycznej z Krakowa. Koncerty muzyki klasycznej organizowane w naszym mieście cieszą się dużym powodzeniem i niezwykłą popularnością, o czym świadczyła i tym razem wypełniona „po brzegi” Sala Rycerska.
   
 23.  Zarządzeniem z dnia 29 maja 2018 r. Burmistrz Miasta zatwierdził arkusze organizacyjne na rok szkolny 2018/2019 dotyczące placówek oświatowych Gminy Sucha Beskidzka tj.: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II (z klasami gimnazjalnymi), Szkoły Podstawowej Nr 2 i jej Filii wraz z Oddziałami Przedszkolnymi, Miejskiego Przedszkola Samorządowego oraz Szkoły Muzycznej I stopnia i jej Filii. Struktura organizacyjna w poszczególnych placówkach przedstawia się następująco:
  • w klasach gimnazjalnych uczyć się będzie 92 uczniów w 4 oddziałach
  • w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych – 748 uczniów w 40 oddziałach w tym 3 oddziały przedszkolne,
  • w szkole muzycznej 301uczniów
  • w Miejskim Przedszkolu Samorządowym 168 dzieci w 7 oddziałach.
    
 24.  Projekt Miejskiego Ośrodka Kultury - Zamek pn. XXII DNI MUZYKI NA ZAMKU „Sucha Beskidzka 1918-2018 - Drogi do Niepodległości” złożony do Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 został pozytywnie oceniony i otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 21 000 zł. W ramach zadania podczas tegorocznej, XXII edycji Dni Muzyki na Zamku pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka zrealizowane zostaną dwa wydarzenia kulturalne upamiętniające setną rocznicę obchodów Narodowego Święta Niepodległości, tj. koncert pt. „W 100 minut przez 100-lecie – muzyka dla Niepodległej” oraz widowisko muzyczno – multimedialne. Efektem projektu będzie również bezpłatna publikacja folderowa, w której zaprezentowane zostaną programy koncertów poszerzone o materiały archiwalne, akcentujące wydarzenia związane z procesem odzyskania niepodległości na poziomie lokalnym w rejonie Suchej Beskidzkiej. Warto nadmienić, że do ww. programu złożono 2516 projektów, spośród których dofinansowanie otrzymało zaledwie 218 wnioskodawców.
   
 25.  Na zlecenie Burmistrza Miasta firma PRDM z Wadowic przeprowadziła  remont dwóch dróg wewnętrznych, tj. ulicy Podksięże Bogdanówka oraz ulicy Za Wodą o łącznej długości 320 mb. Zakres prac obejmował wykonanie nowych nawierzchni z masy asfaltowej oraz odtworzenie poboczy. Kosz zleconych robót to kwota 64.608,22 zł brutto. Obecnie trwa odbiór wykonanych robót.
   
 26.  W związku z pogarszającym się stanem budynku oranżerii, Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zlecił firmie KB- Projekty Konstrukcyjne z Krakowa aktualizację dokumentacji zabezpieczenia zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zespole Zamkowo - Parkowym w Suchej Beskidzkiej. Projekt ten jest niezbędny do tego aby Gmina mogła ubiegać się o zewnętrzne środki finansowe na zabezpieczenie obiektu przed dalszą destrukcją i uszkodzeniami powodowanymi przez  warunki atmosferyczne. Niestety, dotychczasowe starania o środki finansowe na prace zabezpieczające i składane wnioski do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Koszt zleconych prac projektowych łącznie z uzgodnieniami konserwatorskimi to kwota 10.455 zł brutto, a termin ich wykonania to 26 czerwiec 2018r.
   
 27.  Przychylając się do wniosków mieszkańców Burmistrz Miasta podjął decyzję o montażu progu zwalniającego w ciągu ulicy Armii Krajowej. Prace te zostały zlecone firmie FRAXMO z Kobiernic. W terminie do 8 czerwca 2018 r. zostanie zamontowany próg w środkowej części ulicy przed przejściem dla pieszych.  Koszt zadania to kwota 4.300 zł brutto.
   
 28.  Burmistrz Miasta zlecił Zakładowi Komunalnemu wykonanie prac związanych z budową sieci wodociągowej na os. Knapówka w Suchej Beskidzkiej. Zakres robót obejmuje budowę wodociągu o łącznej długości 774 mb za kwotę 124.481,78 zł netto. Warto podkreślić, że tego typu usługi wykonywane przez Zakład Komunalny na rzecz Gminy nie podlegają podatkowi VAT, zatem zlecenie realizacji zadania własnemu zakładowi budżetowemu jest korzystne dla samorządu. Termin zakończenia prac został ustalony do 31 lipca 2018 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję