przewiń do góry

Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w okresie międzysesyjnym

W okresie pomiędzy XXXVII a XXXVIII sesją Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej najważniejsze działania podjęte przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka oraz jednostki podległe stanowią następujące sprawy:

 1. Burmistrz Miasta zarządzeniami z dnia 27 i 28 lutego oraz 21 marca 2018 r. dokonał zmian w uchwale budżetowej gminy Sucha Beskidzka i w planie finansowym budżetu gminy Sucha Beskidzka na rok 2018 polegających na wprowadzeniu zmian w planach jednostek oraz dotacji celowych.
  • Plan dochodów po zmianie wyniósł       - 47.142.071,27 zł.
  • Plan wydatków po zmianie wyniósł       - 50.107.318,97 zł.
    
 2. Sejmik Województwa Małopolskiego zatwierdził listę samorządów, które będą realizować  w 2018 roku projekt pn. „Małopolskie boiska”. Złożony przez Burmistrza Miasta w styczniu br. wniosek o dofinansowanie przebudowy boiska przy Szkole Podstawowej w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Błądzonka, został pozytywnie oceniony i uzyskał dofinansowanie w wysokości 118 670 złotych. Dzięki temu w miejscu istniejącego przyszkolnego boiska o zużytej asfaltowej nawierzchni, zostanie wykonana odpowiednia podbudowa i bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa o powierzchni 800 m2 i wymiarach 40 x 20 m. Obiekt zostanie wyposażony i przystosowany do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 269 100 złotych, co oznacza, że w budżecie Gminy musi być wygospodarowana kwota 150 430 zł jako wkład własny. W chwili obecnej trwa procedura zmierzająca do zawarcia umowy dofinansowania oraz przygotowania dokumentacji przetargowej. Planowany termin zakończenia zadania to 31 sierpnia 2018 r. Warto podkreślić, że Gmina Sucha Beskidzka jako jedyna z powiatu suskiego znalazła się na liście beneficjentów projektu.
   
 3. Sztuczne mrożenie lodowiska „Biały Orlik" zostało zakończone w dniu 11 marca 2018 r. Był to już siódmy  sezon eksploatacji lodowiska, dzięki któremu w okresie zimowym Gmina stwarza  alternatywę aktywnego spędzania czasu. Miniony sezon należy do bardzo udanych, od 6 grudnia 2017 r. do 11 marca 2018 r. odnotowano łącznie około 14 tysięcy  wejść na lodowisko. Ponadto w tym roku, podobnie jak w ubiegłym sezonie w ramach organizacji zajęć wychowania fizycznego z lodowiska korzystały dzieci i młodzież z suskich szkół. Łączne wpływy ze sprzedaży biletów oraz wypożyczalni łyżew wyniosły 92.749,50 złotych brutto, natomiast  koszty bieżącego funkcjonowania lodowiska zamknęły się kwotą 96.206,97 złotych brutto.
   
 4. Wniosek złożony przez Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji „Babia Góra” o dofinansowanie kosztów osobowych projektu „Lokalny Animator Sportu” został pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach tego projektu od marca do listopada br. na suskim Orliku został zatrudniony animator sportu. Cześć kosztów jego zatrudnienia w wysokości 1.100 zł miesięcznie będzie sfinansowana ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu.
   
 5. W dniu 20 marca br. w Miejskiej Przychodni Zdrowia w Suchej Beskidzkiej odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Miejskiej Przychodni Zdrowia. Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym, składa się z pięciu osób w tym trzech wybieranych przez Radę Miasta oraz jednego przedstawiciela wskazanego przez Wojewodę. Z mocy ustawy Radzie przewodniczy Burmistrz Miasta. Podczas spotkania zaopiniowano pozytywnie sprawozdanie merytoryczne i finansowe przychodni za 2017 r. oraz przyjęty został plan finansowy na rok 2018. W ocenie Rady Społecznej, Miejska Przychodnia Zdrowia w Suchej Beskidzkiej realizuje swoje zadania statutowe bez zarzutów, a jej kondycja finansowa jest dobra.
   
 6. Na zlecenie Burmistrza Miasta Zakład Komunalny przeprowadził na terenie miasta w dniach od 21 do 23 marca 2018 r. pierwszą z trzech planowanych w roku bieżącym zbiórek odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych. Łącznie zebrano 37,93 tony odpadów, a koszt przeprowadzonej zbiórki wynosi 20 064,21 złotych. Dla porównania w podobnym okresie roku 2016 zebranych zostało 31,42 tony odpadów wielkogabarytowych, a  roku 2017 -  55,96.
   
 7. Zarządzeniem z dnia 26 marca 2018 r. Burmistrz Miasta przedstawił Radzie Miasta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy oraz informację o stanie mienia za rok 2017. Sprawozdanie zawiera część opisową z realizacji dochodów i przychodów w wysokości 41.909.447,33 złotych oraz wydatków i rozchodów na kwotę 40.817.504,81 złotych. Dodatkowymi załącznikami są sprawozdania zakładu budżetowego, instytucji kultury oraz Miejskiej Przychodni Zdrowia. Sprawozdanie zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, Zespołu Zamiejscowego w Oświęcimiu w celu jego zaopiniowania.
   
 8. Realizując uchwałę Rady Miasta w sprawie zmiany przebiegu ulicy Górskiej, podjętą na wniosek mieszkańców w miesiącu lutym br., do właścicieli i władających nieruchomościami wysłane zostały informacje o zmianie danych adresowych, które obowiązują od dnia 26 marca 2018 r. Do zawiadomień dołączone zostały tabliczki, zawierające nazwę ulicy oraz nowy numer porządkowy nieruchomości. Właściciele powinni umieścić je w widocznym miejscu na budynku, ewentualnie na ogrodzeniu posesji. W tej części miasta zamontowane zostaną również drogowskazy z oznaczeniem nazwy ulicy.
   
 9. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zawarł umowę z firmą Stolarstwo Józef Adamek z Tarnawy Dolnej na wymianę pozostałych okien wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz wymianę drzwi balkonowych w budynku przy ul. J. Piłsudskiego 23, który jest wpisany do ewidencji zabytków.  Zlecone roboty są kontynuacją rozpoczętej w 2017 roku wymiany solarki okiennej w tym obiekcie. Umowa obejmuje również wykonanie demontażu i utylizację starych okien oraz wykonanie niezbędnych elementów wykończeniowych. Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2018 r. a ich koszt wyniesie 76.321,00 złotych brutto.
   
 10. Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „ABRYS” Marek Pilsyk z Suchej Beskidzkiej na zlecenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka wykona projekt wewnętrznej instalacji gazowej dla lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku komunalnym przy ul. J. Piłsudskiego 11 w Suchej Beskidzkiej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Wartość zleconych prac projektowych to kwota 3.075,00 złotych brutto, a termin ich realizacji upływa z dniem 31 maja 2018 r.
   
 11. W dniu 26 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II odbyły się eliminacje miejskie „Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym". W eliminacjach brały udział reprezentacje szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszego miasta. Każdy uczestnik turnieju musiał wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego i  pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  pokonać sprawnościowy  tor przeszkód na rowerze. W konkurencji szkół podstawowych zwyciężyła drużyna Szkoły Podstawowej Nr 1, która wraz ze zwycięską drużyną gimnazjum będą  reprezentowały Suchą Beskidzką w Powiatowym Turnieju BRD w dniu 17 kwietnia br., w Tarnawie Dolnej. Drużyny otrzymały dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
   
 12. Zgodnie z decyzją Rady Miasta o przystąpieniu do opracowania  projektu tzw. „uchwały krajobrazowej”, Burmistrz Miasta zlecił firmie „TERRA” Analizy Doradztwo Planowanie Agnieszka Rozenau-Rybowicz z Krakowa opracowanie ww. aktu prawa miejscowego. Będzie on określał obowiązujące na terenie miasta Sucha Beskidzka zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych i ogrodzeń oraz ich gabaryty, standardy jakościowe, a także rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „uchwała krajobrazowa” będzie stanowić  narzędzie dla samorządu, które umożliwi porządkowanie i poprawę jakości przestrzeni publicznej. Koszt zleconych prac wynosi 14 760 złotych, a termin ich zakończenia upływa z dniem 30 września 2018 r.
   
 13. Burmistrz Miasta złożył wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dotacje  ze środków Funduszu na realizowany przez Gminę  Program Ograniczenia Niskiej Emisji. W ramach programu planowane jest dofinansowanie wymiany 90 kotłów węglowych na: 70 wykorzystujących ekogroszek, 10 na biomasę oraz 10 zasilanych gazem. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 240 000 złotych przy wkładzie własnym Gminy 255 000 złotych. Całkowity koszt kwalifikowany przedsięwzięcia objętego wnioskiem to kwota 720 000 złotych (wraz z udziałem mieszkańców).
   
 14. Wiosenna akcja sprzątania miasta prowadzona jest w dniach od 26 do 28 marca br. We wspólnym wiosennym porządkowaniu uczestniczy młodzież ze szkół podstawowych i średnich, dzieci z przedszkoli i świetlicy profilaktycznej oraz mieszkańcy Suchej Beskidzkiej. Organizowana przez Burmistrza Miasta akcja ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Udział w porządkowaniu miasta wzmacnia poczucie odpowiedzialności za estetykę i otaczające nas środowisko naturalne.
   
 15. W marcu br. zakończona została inwentaryzacja systemów grzewczych w Suchej Beskidzkiej z podziałem na poszczególne ulice i osiedla, a także rodzaje stosowanych źródeł ciepła. Był to proces niezwykle trudny i czasochłonny, ponieważ brak jest obecnie regulacji prawnych, które dają podstawy do żądania szczegółowych informacji od właścicieli budynków mieszkalnych na temat stosowanych źródeł ciepła. Efekty prowadzonej akcji zależały więc od dobrowolnej współpracy mieszkańców z samorządem, zaangażowania radnych Rady Miasta oraz pracowników Urzędu. Według sporządzonych zestawień  obecnie  na terenie Suchej Beskidzkiej jest 3009 gospodarstw domowych, z czego 1786 stosuje ekologiczne źródła ciepła. Starych pieców pozaklasowych, które wymagają wymiany jest jeszcze  961. Pozostałe 262 gospodarstwa domowe nie posiadają centralnego ogrzewania i stosują inne źródła ciepła, przeważnie węglowe. Z analizy wynika, że  piece ekologiczne stanowią 59,36%, pozostałe 40,64% to piece niespełniające ekologicznych wymogów. Rzetelna i wiarygodna inwentaryzacja systemów grzewczych identyfikuje największe źródła zanieczyszczeń i jest jednym z ważnych elementów umożliwiających podjęcie dalszych skutecznych działań w celu ograniczenia niskiej emisji, w tym kontroli i pomocy mieszkańcom przy wymianie źródeł ciepła.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję