przewiń do góry

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY I PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

Informacja dotycząca zakresu działań Zespołu Interdyscyplinarnego

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 218) powołał zarządzeniem Zespół Interdyscyplinarny złożony z przedstawicieli instytucji i organizacji działających na terenie miasta Sucha Beskidzka w obszarze pomocy rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Miejskiego Przedszkola Smorządowego, Miejskiej Świetlicy Profilaktycznej, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń pedagodzy szkolni oraz  kuratorzy Sądu Rejonowego.

Podstawowym zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie, a także integrowanie i koordynowanie działań podmiotów działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te są wykonywane w szczególności przez:

 • dokonywanie diagnozy problemu przemocy w rodzinie;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 •  inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze, których celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W skład grup roboczych obligatoryjnie wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

W skład grup roboczych mogą wchodzić również kuratorzy sądowi, oraz przedstawiciele innych podmiotów będący specjalistami w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Zadania grup roboczych to w szczególności:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Instytucja zespołu interdyscyplinarnego uregulowana jest m.in. w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Celem zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyspozycja wyżej wskazanego przepisu nadaje zespołowi interdyscyplinarnemu status podmiotu o charakterze wewnętrznym, działającego w gminie w ramach jej zadań własnych, a także określa szczegółowo przedstawicieli wchodzących w jego skład.

 

PROCEDURA "NIEBIESKIE KARTY"

 

Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które doznają przemocy domowej. Została wprowadzona w życie w 2010r. na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a szczegóły przebiegu procedury oraz wzory formularzy "Niebieskie Karty" reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 2011roku.

Zapisy te podkreślają, że celem realizacji procedury jest dobro i bezpieczeństwo osób doznających przemocy w rodzinie, ale także skuteczna współpraca przedstawicieli różnych instytucji, które są zobowiązane do reagowania w przypadku wystapienia przemocy domowej. Obecne rozwiązanie pozwala na to, aby raz ujawniony/zgłoszony fakt występowania przemocy w rodzinie uruchomił interdyscyplinarną pomoc. W praktyce oznacza to, że osoba pokrzywdzona nie musi samodzielnie zgłaszać się do różnych instytucji celem uzyskania pomocy. To przedstawiciele instytucji zwrócą się do niej z ofertą pomocy. Wpólnie uzgodniony plan działania będzie zawierał także propozycje oddziaływań wobec osoby stosującej przemoc, bo od zmiany zachowania tej osoby zależy bezpieczeństwo i dobro osoby doznającej przemocy.

Procedura rozpoczyna się od wypełnienia formularza "NIEBIESKA KARTA – A" przez jednego z przedstawicieli  służb, która pierwsza powzięła informcję o podejrzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie. Może to być funkcjonariusz policji, pracownik socjalny, pracownik oświaty, pracownik służby zdrowia, członek gminnej komisji rozwiązywania probemó alkoholowych.

 

Co zyskasz dzięki „Niebieskiej  Karcie”?

Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a,  dzięki wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury Niebieskiej Karty, zyskasz również:

 • pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa;
 • wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, ale np. w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych, mieszkaniowych,

            jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej oczekujesz);

 • monitoring zmieniającej się sytuacji;
 • podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np. zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.

 

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję