przewiń do góry

Przetarg organizowany przez Centrum Administracji Szkół: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania
 
Kierownik Centrum Administracji Szkół, w imieniu Zamawiającego – Centrum Administracji Szkół, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, tel. (0-33) 874-95-50, fax (0-33) 874-95-48, ogłasza przetarg nieograniczony na:
 
 
Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów
klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”
 
 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4, 80100000-5.
                                                                                                                                                                                                                                                       
Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sucha Beskidzka.
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania  i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” oraz budżetu państwa. Numer projektu WND-POKL.09.01.02-12-090/11.
 
Zajęcia realizowane będą w następujących placówkach:
-  Zespół Szkół Szkoła Podstawowa nr 1 i Gimnazjum im. Jana Pawła II, ul. Płk. Semika 3, 34-200 Sucha Beskidzka,
-   Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Zasypnicka 1, 34-200 Sucha Beskidzka,
-   Filia Szkoły Podstawowej Nr 2, ul. Błądzonka 73, 34-200 Sucha Beskidzka.
 
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A.      zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji – 450 godzin zajęciowych, 11 grup, 74 uczniów,
B.       zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 330 godzin zajęciowych, 9 grup, 62 uczniów,
C.       zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych – 270 godzin zajęciowych, 8 grup, 60 uczniów,
D.      zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych artystycznie – 390 godzin zajęciowych, 9 grup, 68 uczniów.
 
1 godzina zajęciowa równa jest 45 minut pracy z uczniami.
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 
Termin realizacji zamówienia:
Wymagany okres realizacji zamówienia: od 01.09.2012 r. do 29.06.2013 r.
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (opłata: 10 zł) można odebrać w Centrum Administracji Szkół, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pok. 54 (II piętro budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej) lub otrzymać za zaliczeniem pocztowym.
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówień została umieszczona na stronie internetowej: www.sucha-beskidzka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. wykażą, że dysponują osobami (w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji zamówienia) posiadającymi wykształcenie wyższe pedagogiczne lub licencjat w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. nr 50, poz. 400) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonych dokumentów opisanych w SIWZ i w niniejszym ogłoszeniu, wg formuły „spełnia/nie spełnia”.
 
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia oświadczenia (wg załącznika nr 2A do SIWZ), o którym mowa w art. 44 ustawy Pzp.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy przedłożyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wg załącznika  nr 2B do SIWZ).
 
Szczegółowe informacje dot. wymaganych oświadczeń i dokumentów zawiera SIWZ.
 
Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia Panią Annę Śmietanę – tel. (33) 874-95-50.
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w Centrum Administracji Szkół, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, pokój nr 54 (II piętro, budynek Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej).
Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2012 r. o godz. 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej, ul. Mickiewicza 19, w sali sesyjnej (pokój nr 21) dnia 30.05.2012 r. o godz. 11:30.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wg opisu zawartego w SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą jedną, kilka lub wszystkie (37) części przedmiotu zamówienia.
 Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.
 
Termin związania ofertą będzie wynosił 30 dni.
 
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego (www.sucha-beskidzka.pl): 22.05.2012 r.
 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej oraz nie zamierza zawierać umowy ramowej i ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w SIWZ.
 
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena brutto - 100%
 
W związku z możliwością pojawienia się wyjaśnień i modyfikacji treści SIWZ, wprowadzanych na podstawie art. 38 ustawy Pzp, Zamawiający zwraca uwagę na konieczność sprawdzania treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu do czasu upływu ostatecznego terminu składania ofert.
 
 
 
 
ZAŁĄCZNIKI:
 
1. SIWZ
 
 
 
 
                                                                                          Kierownik Centrum Administracji Szkół
                                                                                                                   Anna Śmietana
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Sucha Beskidzka 25.05.2012 r.


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Centrum Administracji Szkół informuję, że w dniu 25.05.2012 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka”, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Treść zapytania i odpowiedź Zamawiającego podano poniżej.

 

Pytanie 1:
W rozdziale I SIWZ pt. „Instrukcja dla wykonawców” w pkt. 18 jest napisane „Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”. O jakie zabezpieczenie należytego wykonania umowy chodzi?

Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Pytanie 2:
W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 11 jest napisane „Spis pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu Wykonawcy stanowi załącznik nr 5 do SIWZ”. Czy załącznik nr 5 do SIWZ zawiera spis pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu Wykonawcy czy Zamawiającego?

Odpowiedź:
Pomoce dydaktyczne wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ znajdują się posiadaniu Zamawiającego.


Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ w przedmiotowym postępowaniu i będą wiążące dla wszystkich wykonawców przy składaniu ofert.

 

                                                                                             Kierownik Centrum Administracji Szkół

                                                                                                                      Anna Śmietana

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sucha Beskidzka, 25.05.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Centrum Administracji Szkół informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, w związku ze stwierdzonymi omyłkami pisarskimi, została zmieniona treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w następującym zakresie:

1. Pkt 18 SIWZ (str. 10) otrzymuje brzmienie: „Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy”.


2. W załączniku nr 4 do SIWZ pkt 11 (str. 32) otrzymuje brzmienie: „Wykonawca realizując opracowany program nauczania wykorzysta w trakcie zajęć własne pomoce dydaktyczne lub będące w posiadaniu Zleceniodawcy. Spis pomocy dydaktycznych będących w posiadaniu Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do SIWZ”.


3. Adres e-mail do kontaktu z Zamawiającym to: kadry_cas@sucha-beskidzka.pl.

 

 

Termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

Niniejsza zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

 

                                                                                                        Kierownik Centrum Administracji Szkół

                                                                                                                            Anna Śmietana
   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sucha Beskidzka 20.06.2012 r.       

                                         
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm. – dalej: ustawy Pzp) w imieniu Zamawiającego – Centrum Administracji Szkół w Suchej Beskidzkiej informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Sucha Beskidzka” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wybrana została oferta złożona przez firmę:
 
Eduskrtypt.pl Sp. z o.o.  
31-352 Kraków
ul. Tetmajera19
 
Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu złożono 21 ofert. Z postępowania wykluczono 0 wykonawców. Odrzucono 1 ofertę.
Zamawiający dokonał oceny pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
 
 Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Streszczenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i oceny ofert
Ocena punktowa złożonej oferty
Kolejność ofert wg kryterium ceny   za realizację zamówienia
1
„Open’er” Ośrodek Szkoleń
i Psychoterapii 58-306 Wałbrzych
ul. Pogodna 8
Wykonawca spełnia warunki udziału  w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 1-37:
66,10
Część 1-20, 23-25, 28-30, 33-37:
V w kolejności
 
Część 21, 22, 26, 27, 31, 32:
IV w kolejności
 
2
 
V12 CALLCENTER S.C. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
 33-300 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 22/1
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 1-37:
97,02
II w kolejności
we wszystkich częściach
 
3
 
Elżbieta Kępa
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Nad Stawami 75
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 20,25,30:
77,60
IV w kolejności
 
4
 
Teresa Trzop
34-205 Stryszawa 540
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 33,34,35:
77,60
IV w kolejności
 
5
 
Agata Zajda
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Turystyczna 12
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 19,24, 29:
77,60
IV w kolejności
 
6
 
Barbara Smolik
34-200 Sucha Beskidzka
os. Beskidzkie 1/4
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 18,23,28:
77,60
IV w kolejności
 
7
 
Iwona Bucała
34-200 Sucha Beskidzka
os. Beskidzkie 12/36
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 36, 37:
77,60
IV w kolejności
8
Akademia Edukacji PLATON
B. Ślusarczyk, M. Kanik
35-010 Rzeszów ul. Ks. Jałowego 6a
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta została odrzucona w zakresie wszystkich części
---
---
 
9
 
Eduskrtypt.pl Sp. z o.o. 
31-352 Kraków
ul. Tetmajera 19
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 1-37:
100,00
I w kolejności
we wszystkich częściach
 
10
 
Alfa i Omega Władysława Antczak 
41-300 Dąbrowa Górnicza
Al. T. Kościuszki 58/32
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 1-37:
90,25
III w kolejności
we wszystkich częściach
 
11
 
Anna Chmiel
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Kościelna 28 a
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 6:
77,60
IV w kolejności
 
12
 
Grażyna Kierzkowska
34-200 Sucha Beskidzka
os. Na Stawach 1/21
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 15:
77,60
IV w kolejności
 
13
 
Joanna Nawara
34-200 Sucha Beskidzka
ul. 29 Stycznia 16A
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 16:
77,60
IV w kolejności
 
14
 
Lidia Maciejowska
34-200 Sucha Beskidzka
os. Na Stawach 10/22
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 2,14:
77,60
IV w kolejności
15
 
Dorota Bogacka
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Armii Krajowej A-24
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 4, 8, 9:
77,60
IV w kolejności
16
 
Lucyna Stec
34-220 Maków Podhalański
ul. Wolności 45
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 17:
77,60
IV w kolejności
17
 
Magdalena Boczek
34-200 Sucha Beskidzka
os. Na Stawach 11/13
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 5, 10:
77,60
IV w kolejności
 
 
18
 
 
 
Jolanta Kołodziejczyk
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Makowska 4
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 3:
77,60
IV w kolejności
19
 
Magdalena Banasik Strączek
34-200 Sucha Beskidzka
ul. 3 Maja 41
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 13:
77,60
IV w kolejności
20
 
Ewa Stróżak
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Piłsudskiego 1 / 2
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 1, 7:
77,60
IV w kolejności
21
 
Marlena Kołacz
34-200 Sucha Beskidzka
ul. Źródlana 18
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu
Część 11, 12:
77,60
IV w kolejności

 
 
Uzasadnienie:
 W trakcie analizy oferty nr 8 Zamawiający ustalił, że Wykonawca – Akademia Edukacji PLATON B. Ślusarczyk, M. Kanik spełnia wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu opisane przez Zamawiającego w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazał brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
W trakcie analizy oferty Wykonawcy stwierdzono, iż Wykonawca przyjął do kalkulacji ceny ofertowej stawkę podatku VAT wynosząca 0%, co potwierdzają informacje zawarte w formularzu ofertowym - na stronach nr 1, 2 i 3 w kolumnie nr 6 (stawka podatku VAT przyjęta do kalkulacji ceny) tabeli widnieje zapis „0%”.
Należy również podkreślić, że wymagania dotyczące sposobu obliczenia ceny oferty zostały precyzyjnie określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności w pkt. 11.3 d – cyt. „(…) stawkę podatku od towarów i usług VAT należy przyjąć wg obowiązujących przepisów prawa; jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT nie wypełnia kolumny 6 lub wpisuje zwrot „nie dotyczy”.
Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 roku - Dział VIII rozdział 4 przewiduje szereg czynności, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do zastosowania stawki 0% VAT. Na podstawie delegacji ustawowych również Minister Finansów w drodze rozporządzenia wskazał wiele czynności podlegających opodatkowaniu według tej stawki VAT. Stawkę podatku 0% stosuje się w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów na warunkach określonych w ustawie o VAT, wśród których nie znajdują się usługi stanowiące przedmiot zamówienia, polegające na prowadzeniu zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego uczniów klas I-III w szkołach podstawowych.
Należy podkreślić, że ww. błąd w kalkulacji ceny nie stanowi żadnej z kategorii omyłek określonych w art. 87 ust. 2 pkt 1-2 ustawy Pzp. Nie jest również możliwe poprawienie tego błędu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający nie określił stawki podatku VAT, którą należy przyjąć do kalkulacji ceny, zatem błąd ten nie może być rozpatrywany w kategoriach niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
„Wykonawca winien przed ustaleniem właściwej stawki podatku VAT uzyskać miarodajne i wiarygodne dane, w szczególności pozwalające na odstąpienie od stawki podstawowej  na rzecz preferencyjnej. Jest to (...) konieczne z uwagi na prawo zamawiającego do weryfikacji prawidłowości zastosowania takiej, a nie innej stawki podatku VAT” (wyrok KIO z dnia 13.03.2012 r., sygn. akt KIO 419/12).
W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta (w zakresie wszystkich części) Wykonawcy – Akademia Edukacji PLATON B. Ślusarczyk, M. Kanik zawiera błąd w obliczeniu ceny i tym samym podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (por. uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20.10.2011 r., sygn. akt III CZP 52/11, III CZP 53/11).
Należy podkreślić, że Zamawiający w świetle dyspozycji art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. ma uprawienie do weryfikacji zaoferowanej ceny pod kątem ustalenia, czy nie zawiera ona błędu w obliczeniu ceny w zakresie określenia właściwej stawki VAT. Gdy Zamawiający nie określił w SIWZ właściwej stawki podatku VAT, winien ocenić wystąpienie błędu w obliczeniu ceny. Obowiązek Zamawiającego sprowadza się wyłącznie w takiej sytuacji do oceny prawidłowości przyjętej w ofercie Wykonawcy stawki podatku VAT, która jako element cenotwórczy ma niewątpliwie bezpośredni wpływ na ukształtowanie wysokości przedstawionej w ofercie ceny” (wyrok KIO z dnia 10.01.2012 r., sygn. akt. KIO 2794/11).
W toku badania ofert nr 1-7 oraz 9-21 Zamawiający ustalił, że wszyscy wykonawcy spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu opisane w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu oraz wykazali brak podstaw do ich wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Oferty złożone przez tych wykonawców w przedmiotowym postępowaniu spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i nie podlegają odrzuceniu w oparciu o przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający dokonał oceny i porównania ofert niepodlegających odrzuceniu w oparciu o kryterium określone w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, że oferta złożona przez Wykonawcę – EDUSKRYPT.pl Sp. z o.o. zawiera najniższe ceny za realizację wszystkich części przedmiotu zamówienia, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) w każdej części (1-37) zamówienia.
W tym stanie rzeczy należy uznać, że wszystkie oferty częściowe ww. Wykonawcy są najkorzystniejsze w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp oraz zapisów SIWZ.
 
 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.
 
 
 
 
                                                                              Kierownik Centrum Administracji Szkół
 
                                                                                                 Anna Smietana
 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję