przewiń do góry

Ogłoszenie konkursu na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w2018 roku


OGŁOSZENIE  KONKURSU NA  WSPARCIE REALIZACJI  PROJEKTÓW  Z  ZAKRESU  ROZWOJU SPORTU 
W  GMINIE  SUCHA  BESKIDZKA W 2018 ROKU

 

§ 1.

Przedmiot zgłaszanych projektów

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie klubów sportowych, którym udzielona zostanie dotacja na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 roku w różnych dyscyplinach sportowych.
 2. O dotację mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1463, z późniejszymi zmianami), które będą realizowały co najmniej jeden cel publiczny z zakresu rozwoju sportu z wymienionych poniżej:
  1. ) poprawa warunków uprawiania sportu na obszarze Gminy,
  2. ) zwiększenie dostępności mieszkańców do zajęć sportowych,
  3. ) podnoszenie poziomu sportowego wśród mieszkańców uprawiających sport oraz działających na terenie Gminy klubów sportowych,
  4. ) popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez organizację zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych.

 

§ 2.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji

 

 1. Na realizację projektów w 2018 roku przeznacza się kwotę – 162 000 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych).
 2. Forma wypłaty przyznanej dotacji zostanie określona w umowie.
 3. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

§ 3.

Termin realizacji projektów

 

Projekty realizowane będą w okresie od dnia 01 lutego 2018 roku do 30 listopada
2018 roku.

 

§ 4.

Warunki merytoryczne i finansowe, jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcie

 

 1. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby sportowe nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Sucha Beskidzka.
 2. Projekt może być realizowany, jeżeli klub sportowy przystąpi do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
 3. Z budżetu Gminy Sucha Beskidzka może być udzielona dotacja w szczególności na dofinansowanie:
  1. ) realizację programów szkolenia sportowego,
  2. ) zakup sprzętu sportowego,
  3. ) pokrycie kosztów organizowania zajęć, zawodów sportowych lub imprez sportowo-rekreacyjnych oraz uczestnictwa w nich,
  4. ) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
  5. ) wynagrodzenie kadry szkoleniowej.
 4. Z dotacji celowej nie mogą być dofinansowane w szczególności:
  1. ) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników i działaczy klubu sportowego, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 5,
  2. ) transfery zawodników z innego klubu sportowego,
  3. ) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
  4. ) zobowiązania klubu sportowego wynikające z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
  5. ) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.  
 5. Wysokość dofinansowania realizacji projektu z budżetu Gminy Sucha Beskidzka nie może przekroczyć 90% ogółu jego kosztów.
 6. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach    i w trybie Uchwały Nr III/11/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Sucha Beskidzka w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku, Nr 86,  poz. 669, z późniejszą zmianą) oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Sucha Beskidzka na zasadach, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Klub sportowy może otrzymać dotację na więcej niż jeden projekt, pod warunkiem, że każdy z nich objęty będzie oddzielnym wnioskiem, umową i sprawozdaniem. 

 

§ 5.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji

 

 1. Wnioski o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektu z zakresu rozwoju sportu należy złożyć na formularzu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/11 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka z dnia 7 marca 2011 roku w sprawie: określenia ramowego wzoru wniosku o przyznanie dotacji na realizację projektu z zakresu rozwoju sportu, umowy i sprawozdania z jego realizacji.
 2. Wnioski należy składać na dzienniku podawczym w Sekretariacie Burmistrza Miasta - Urząd Miejski w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19, pokój nr 23 albo przesłać pocztą (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 08 stycznia 2018 roku (poniedziałek) do godz. 1530. Wnioski złożone po tym terminie nie zostaną rozpatrzone.
 3. Wnioski należy:
  1. ) składać w formie pisemnej,
  2. ) sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny,
  3. ) złożyć w zamkniętej, kopercie ze wskazaniem:
   • nazwy i adresu klubu składającego wniosek,
   • imienia i nazwiska oraz numeru telefonu do kontaktu,
   • z dopiskiem: „Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2018 roku”.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. ) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny wnioskodawcy i umocowanie osób reprezentujących podmiot,
  2. ) aktualny statut,
  3. ) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie tego wymogu uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia konkursu.
 5. Wszystkie oryginały dokumentów załączone do wniosku lub składane w toku realizacji projektu i jego rozliczania winny zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania klubu. Natomiast wszystkie kserokopie dokumentów powinny zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione.
 6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.
 7. Przy wyborze projektów preferowane będą projekty przewidujące udział finansowy środków własnych wnioskodawcy na poziomie wyższym niż wymagane 10%.

 

§ 6.

Postanowienia końcowe

 

 1. Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku rozpatrzy złożone wnioski.
 2. Ostatecznego wyboru projektów dokonuje Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka na podstawie listy projektów rekomendowanych przez Komisję Konkursową w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, klub sportowy ubiegający się o dotację dokonuje stosownej korekty kosztorysu i harmonogramu projektu w terminie ustalonym przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka.
 4. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka w drodze zarządzenia ogłosi ostateczne wyniki konkursu projektów. O wynikach konkursu poinformuje pisemnie klub sportowy, a także zamieści je na stronie internetowej miasta Sucha Beskidzka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej.
 5. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu w Gminie Sucha Beskidzka w 2017 roku można uzyskać w Referacie Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza19, I piętro, pokój nr 26 i 27, nr tel. 33 874 95 47, e-mail: promocja@sucha-beskidzka.pl.
 6. Decyzja Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka o wyborze projektu i o wysokości przyznanej dotacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 
 7. Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub odstąpienie od zawarcia umowy na skutek:
  1. ) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze projektów,
  2. ) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Zarządzenie

Ogłoszenie

Regulamin postępowania komisji konkursowej

Uchwała

Wniosek

Umowa

Sprawozdanie

 

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję