przewiń do góry

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XXVIII/228/2017 z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka:

z a w i a d a m i a m

o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Sucha Beskidzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie nastąpi w dniach od 16 sierpnia do 05 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się  29 sierpnia 2019 r. o godzinie 1300 w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej: www.bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu  wyłożonego do publicznego wglądu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 września 2019 r. z podaniem nazwiska, imienia, nazwy i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy uwaga.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka.

Równocześnie informuję, że we wskazanym wyżej terminie można zapoznać się z dokumentacją projektu planu, w tym z opiniami RDOŚ i PPiS. 
Zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o  możliwości składania uwag  i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi wnoszone mogą być w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: info@sucha-beskidzka.pl  w terminie j.w.

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka

S t a n i s ł a w    L i c h o s y t

Informuję, że:

  1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze ogłoszenie.
  2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka reprezentujący Gminę Sucha Beskidzka z siedzibą ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka. Kontakt do administratora ochrony danych osobowych – numer telefonu 33 874 95 33,  e-mail: sekretariat@sucha-beskidzka.pl
  3. Dane są podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  4. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 16
    w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587).
  5. Konsekwencją braku podania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  6. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących w tym zakresie praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych osobiście lub korespondencyjnie 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, przez tel. (033) 874 95 43, mail: iod@sucha-beskidzka.pl
  8. Pełny zakres informacji dotyczący przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie http://sucha-beskidzka.pl/pl/1163/0/rodo.html oraz w siedzibie Administratora: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza19.

 

W dniu 16.08.2019 r. w sekcji "Załączniki" został udostępniony projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję