przewiń do góry

Projekt „Nowe Horyzonty”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej rozpoczął realizację I edycji wsparcia skierowanego do osób które chcą podnieść swoje kompetencje społeczne i zawodowe. Działania są możliwe dzięki pozyskanym przez Gminę Sucha Beskidzka środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 824 635,62 PLN. Łączna Wartość projektu wynosi 970 178,10 PLN. Wkład własny Gminy Sucha Beskidzka wynosi 145 542,48 PLN.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Region spójny społecznie, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Sucha Beskidzka. Nadrzędnym priorytetem działań jest jednostka i jej otocznie, a w szczególności zminimalizowanie barier uniemożliwiających jej prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.

Zgodnie z podpisaną przez Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka umową o dofinansowanie realizacja projektu trwać będzie do 31.12.2021r. W tym okresie wsparciem zostanie objętych co najmniej 60 osób z terenu Miasta Sucha Beskidzka, średnio po 20 osób rocznie. Pierwszym etapem uczestnictwa w projekcie będzie przystąpienie beneficjenta do indywidualnej diagnozy potrzeb. Na jej podstawie dzięki specjalistom takim jak psycholog, doradca zawodowy, pracownik socjalny, zostanie ustalony indywidualny plan działania dla każdego uczestnika projektu. Formy działania oraz częstotliwość spotkań dostosowane będą do indywidualnych potrzeb klienta. W ramach projektu przewiduje się realizację działań o charakterze min. psychologicznym, terapeutycznym oraz poradnictwo rodzinne. Ponadto planowana jest realizacja działań  o charakterze zawodowym w tym: indywidualne poradnictwo zawodowe, kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji oraz organizacja staży zawodowych. Oprócz tego w pracy z dziećmi przewiduję się zatrudnienie logopedy oraz dogoterapię.

Do I edycji projektu zrekrutowano 20 osób, w tym sześcioro dzieci które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wyłoniony w drodze zamówień publicznych wykonawca przeprowadził  indywidualną diagnozę potrzeb uczestników oraz ustalił dla nich indywidualną ścieżkę wsparcia. Kolejnym etapem działań będzie wyłonienie wykonawców na wskazane w diagnozach usługi. Dzięki pozyskanym środkom możliwe jest zatrudnienie w zespole projektowym pracownika socjalnego którego zadaniem jest praca socjalna, motywowanie do aktywnego uczestnictwa oraz wsparcie beneficjentów na każdym etapie podejmowanych działań oraz koordynatora który prowadzi obsługę administracyjną projektu i czuwa nad całością jego realizacji.  

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w projekcie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 19 pok. Nr 14 i 50 oraz telefonicznie pod numerem  33 874 95 58.

 

                                                                                                          Katarzyna Hyciek

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję