przewiń do góry

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 1. Miejsce wykonywania pracy:
  Urząd Miasta Sucha Beskidzka, 
  ul. Mickiewicza 19
  34-200 Sucha Beskidzka.
   
 2. Wymagania niezbędne:
  1. ) obywatelstwo polskie,
  2. ) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  3. ) wykształcenie wyższe,
  4. ) posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy,
  5. ) znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o ochronie przyrody, o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o dostępie do informacji publicznej, ochronie danych osobowych, Kodeks Postępowania administracyjnego oraz  prawo ochrony środowiska, prawo wodne,
  6. ) samodzielność, dokładność,  zaangażowanie w pracę, sumienność i rzetelność,
  7. ) umiejętność planowania,  zarządzania pracą oraz czasem,
  8. ) umiejętność kierowania zespołem pracowników,
  9. ) komunikatywność, wnikliwość, łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  10. ) inicjatywa, kreatywność
  11. ) nieposzlakowana opinia,
    
 3. Wymagania dodatkowe:
  1. ) preferowane wykształcenie wyższe  w zakresie ochrony środowiska,
  2. ) doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania zespołem,
  3. ) umiejętność pracy pod presją czasu,
  4. ) znajomość obsługi komputera w zakresie programów MS Office (Word, Excel).
    
 4. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
  1. ) zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania wszystkich zadań w kierowanym referacie,
  2. ) ustalenie podziału zadań i zakresów obowiązków dla pracowników referatu kierując się zasadą równomiernego podziału pracy na poszczególnych stanowiskach,
  3. ) dbałość o kompetentną i kulturalną obsługę klientów Urzędu,
  4. ) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów ustaw, postanowień regulaminów obowiązujących w Urzędzie ,
  5. ) usprawnianie organizacji, metod i form pracy referatu,
  6. ) opracowanie wniosków do projektu budżetu oraz do wieloletnich programów inwestycyjnych, wniosków do projektów planów finansowych,
  7. ) opracowanie projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza oraz realizacja podjętych  uchwał i wydanych zarządzeń,
  8. ) współdziałanie z organami administracji publicznej, organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
  9. ) realizacja zadań własnych i zadań zleconych miastu z zakresu administracji rządowej oraz zadań przejętych przez miasto z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumienia z jej organami ( w zakresie działania referatu),
  10. ) realizacja budżetu gminy w zakresie podległym referatowi z zachowaniem dyscypliny finansów publicznych,
  11. ) przygotowanie i realizacja procedur udzielania zamówień z zakresu działania referatu, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,
  12. ) odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej.
  13. ) realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,
  14. ) realizacja zadań i nadzór w zakresie gospodarki odpadami,
  15. ) prowadzenie spraw dotyczących letniego i zimowego utrzymania  dróg gminnych i  wewnętrznych będących w zarządzie gminy,
  16. ) prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia dróg wszystkich kategorii, współpraca w tym zakresie z Posterunkiem Energetycznym,
  17. ) współpraca z zarządcami dróg : krajowej, wojewódzkiej  i powiatowej,  w zakresie spraw prowadzonych przez referat,
  18. ) realizacja i nadzór nad zadaniami  w zakresie gospodarki wodnej i ściekowej,
  19. ) współpraca z Zakładem Komunalnym oraz nadzór i koordynowanie realizacji zadań przez Zakład Komunalny,
  20. ) prowadzenie spraw związanych z przekształceniami własnościowymi komunalnych jednostek organizacyjnych,
  21. ) współpraca z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, a także Komendą Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  22. ) realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska oraz udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
    
 5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  Rodzaj umowy: umowa o pracę.
  Wymiar czasu pracy: 1/1 etat  tj. 40 godzin tygodniowo / 8 godzin dziennie
  Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
  Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, skaner, kserokopiarka )
  Kontakt z klientami:  telefoniczny, bezpośredni, pocztą elektroniczną

  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.
   
 6. Wymagane dokumenty:
  1. ) podpisany życiorys (CV) z  informacjami o wykształceniu z opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, zawierający adres korespondencyjny, adres e-mail                     i nr telefonu kontaktowego,
  2. ) podpisany list motywacyjny,
  3. ) kserokopie świadectw pracy lub poświadczenie zatrudnienia potwierdzające 4 letni staż pracy,
  4. ) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  5. ) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),
  6. ) oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym stanowisku,
  7. ) ewentualnie kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  8. ) wymagane dokumenty aplikacyjne, w tym list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) dodatkowo powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z RODO oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami)” i podpisem kandydata.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 1. osobiście w Urzędzie Miasta Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 19,
 2. pocztą na adres:
  Urząd Miasta  Sucha Beskidzka, 34-200 Sucha Beskidzkaul. Mickiewicza 19,

  Wymagane dokumenty należy opatrzyć dopiskiem:
  „Dotyczy oferty pacy na stanowisko kierownika”.

 

Składanie dokumentów:

 1. termin składania dokumentów do dnia 11 grudnia 2018 r.  do godz. 15:30,  liczy się data wpływu do Urzędu Miasta  Sucha Beskidzka,
 2. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu  33 874 95 31
 2. osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną lub listownie o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji,

 

Planowane zatrudnienie od dnia 17 grudnia 2018 r.

Burmistrz Miasta

Stanisław Lichosyt

 

 

Sucha Beskidzka, dnia 27 listopada 2018 r.

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies w celu lepszego działania oraz spełniania indywidualnego zapotrzebowania użytkowników.
Zapisywanie plików cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej polityki prywatności.

akceptuję